eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2022/2023"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MALBORSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 17

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 556460400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.lopko@powiat.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.malbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-806d3d0b-3b23-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010788/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2021-2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Projekt pn. Zdolni z Pomorza - powiat malborski

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://powiatmalbork.ezamawiajacy.pl.
2. Oferty, oświadczenia, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się jednym z poniższych
sposobów:
− kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
− podpisem zaufanym,
− elektronicznym podpisem osobistym.
3. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania
techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych, jak również
sposób ich sporządzenia określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
4. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie
zakupowej
https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl W zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego znajduje się szczegółowa instrukcja
odnoście założenia konta przez Wykonawcę (Instrukcja_OnePlace_Wykonawca).


1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
Powiatu Malborskiego:
https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
4) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę
wczytania do Systemu.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w dokumencie Intrukcja_Wykonawca dostępnym w
zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.


SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W SWZ - Rozdział 12. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJA O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO)
informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Powiat Malborski – Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200
Malbork
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pawła Szarmacha, z którym może się Pani/Pan skontaktować w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Malborku lub pod adresem e-mail: iod@powiat.malbork.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora
ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego,
zawarcia i wykonania umowy o dostawę pn.: „Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w
roku szkolnym 2022/2023” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy Pzp, pozostałe dane mogą być przetwarzane
na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z
Panią/Panem, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
4. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane, jednak w razie powzięcia takich planów przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje
Panią/Pana o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji, w szczególności o okresie przechowywania
danych oraz przysługujących Pani/Panu prawach.
5. W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących
drugą Stronę przy wykonywaniu umowy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Każda ze Stron jest administratorem danych
osobowych osób reprezentujących drugą Stronę przekazanych w związku z realizacją Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., operator platformy zakupowej, bank
obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz inne organy publiczne i jednostki
organizacyjne Powiatu Malborskiego, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, podmioty utrzymujące
infrastrukturę IT, podmioty świadczące usługi doradcze oraz prawne, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty
współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi
dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy
legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie. Okres przetwarzania danych nie będzie
również krótszy, niż zastrzeżony dla dochodzenia i egzekwowania roszczeń wynikających z zawartej umowy.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
11. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. Nie
dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i
wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email, telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne.
14. Mając na względzie powyższe, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń:
14.1. oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - według załącznika nr 1
do SWZ;
14.2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1) na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym pkt. 3 klauzuli informacyjnej - zamieszczonej w
Rozdziale 31 SWZ według załącznika nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.272.66.2022.ED

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 29000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
Część: I zamówienia (biologia - poziom podstawowy):
1) Miejsce świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami): II Liceum Ogólnokształcące,
Al. Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork.
2) Okres świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami): od dnia podpisania umowy (wstępne założenie od 10.10.2022 r., i nie później niż do dnia 30.06.2023 r.
3) Zajęcia odbywały się będą między poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach pomiędzy
14:00 a 18:00.
4) Zamówienie wykonane zostanie w uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach i godzinach. Na chwilę obecną z przyczyn obiektywnych nie jest możliwym szczegółowe określenie dni i godzin świadczenia usług. Usługa może być świadczona w ten sposób, że w jednym tygodniu może być jeden dzień świadczenia usługi, a mogą być i np. dwa. Tego na chwilę obecną, bez bieżących konsultacji z uczniami nie da się przewidzieć. Kalkulując koszty dojazdu i ewentualnie noclegów wykonawca musi wziąć to pod uwagę. Zamawiający dopuszcza i przewiduje sytuację, że w związku z panującą panedmią związaną z wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, będzie istniała konieczność realizacji zajęć z uczniami zdalnie w wersji/formie on-line (na żywo), zgodnie z terminami i godzinami w zdaniu pierwszym. O przeprowadzeniu zajęć online decyduje wyłącznie zamawiajacy.
5) Miejsce realizacji usług (pomieszczenie, klasa) udostępnione zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego bezkosztowo. Tym samym koszt najmu pomieszczeń nie powinien być wliczony w cenę oferty.
6) Liczba godzin zajęć w roku szkolnym 2022/2023: 70 godzin (1 h = 45 min.)

4.2.5.) Wartość części: 7000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80522000-9 - Seminaria szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-10 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, dokonując wyboru spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu, będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom wykształcenia nauczyciela

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ukończenie kursu doskonalącego przez nauczyciela

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie nauczyciela

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych Część: II zamówienia (chemia – poziom podstawowy):
1) Miejsce świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami): II Liceum Ogólnokształcące
Al. Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork.
2) Okres świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami): od dnia podpisania umowy (wstępne założenie od 10.10.2022 r., i nie później niż do dnia 30.06.2023 r.
3) Zajęcia odbywały się będą między poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach pomiędzy
14:00 a 18:00
4) Zamówienie wykonane zostanie w uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach i godzinach. Na chwilę obecną z przyczyn obiektywnych nie jest możliwym szczegółowe określenie dni i godzin świadczenia usług. Usługa może być świadczona w ten sposób, że w jednym tygodniu może być jeden dzień świadczenia usługi, a mogą być i np. dwa. Tego na chwilę obecną, bez bieżących konsultacji z uczniami nie da się przewidzieć. Kalkulując koszty dojazdu i ewentualnie noclegów wykonawca musi wziąć to pod uwagę. Zamawiający dopuszcza i przewiduje sytuację, że w związku z panującą panedmią związaną z wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, będzie istniała konieczność realizacji zajęć z uczniami zdalnie w wersji/formie on-line (na żywo), zgodnie z terminami i godzinami w zdaniu pierwszym. O przeprowadzeniu zajęć online decyduje wyłącznie zamawiajacy.
5) Miejsce realizacji usług (pomieszczenie, klasa) udostępnione zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego bezkosztowo. Tym samym koszt najmu pomieszczeń nie powinien być wliczony w cenę oferty.
6) Liczba godzin zajęć w roku szkolnym 2022/2023: 70 godzin (1 h = 45 min.)

4.2.5.) Wartość części: 7000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80522000-9 - Seminaria szkoleniowe

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-10 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, dokonując wyboru spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu, będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom wykształcenia nauczyciela

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ukończenie kursu doskonalącego przez nauczyciela

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie nauczyciela

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
Część: III zamówienia (chemia – poziom ponadpodstawowy):
1) Miejsce świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami): II Liceum Ogólnokształcące,
Al. Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork.
2) Okres świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami): od dnia podpisania umowy (wstępne założenie od 10.10.2022 r., i nie później niż do dnia 30.06.2023 r.
3) Zajęcia odbywały się będą między poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach pomiędzy
14:00 a 18:00
4) Zamówienie wykonane zostanie w uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach i godzinach. Na chwilę obecną z przyczyn obiektywnych nie jest możliwym szczegółowe określenie dni i godzin świadczenia usług. Usługa może być świadczona w ten sposób, że w jednym tygodniu może być jeden dzień świadczenia usługi, a mogą być i np. dwa. Tego na chwilę obecną, bez bieżących konsultacji z uczniami nie da się przewidzieć. Kalkulując koszty dojazdu i ewentualnie noclegów wykonawca musi wziąć to pod uwagę. Zamawiający dopuszcza i przewiduje sytuację, że w związku z panującą panedmią związaną z wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, będzie istniała konieczność realizacji zajęć z uczniami zdalnie w wersji/formie on-line (na żywo), zgodnie z terminami i godzinami w zdaniu pierwszym. O przeprowadzeniu zajęć online decyduje wyłącznie zamawiajacy.
5) Miejsce realizacji usług (pomieszczenie, klasa) udostępnione zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego bezkosztowo. Tym samym koszt najmu pomieszczeń nie powinien być wliczony w cenę oferty.
6) Liczba godzin zajęć w roku szkolnym 2022/2023: 70 godzin (1 h = 45 min.)

4.2.5.) Wartość części: 7000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80522000-9 - Seminaria szkoleniowe

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-10 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, dokonując wyboru spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu, będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom wykształcenia nauczyciela

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ukończenie kursu doskonalącego przez nauczyciela

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie nauczyciela

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
Część: IV zamówienia (kompetencje społeczne – poziom podstawowy):
1) Miejsce świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami): II Liceum Ogólnokształcące, Al. Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork.
2) Okres świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami): od dnia podpisania umowy (wstępne założenie od 10.10.2022 r., i nie później niż do dnia 30.06.2023 r.
3) Zajęcia odbywały się będą między poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach pomiędzy
14:00 a 18:00
4) Zamówienie wykonane zostanie w uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach i godzinach. Na chwilę obecną z przyczyn obiektywnych nie jest możliwym szczegółowe określenie dni i godzin świadczenia usług. Usługa może być świadczona w ten sposób, że w jednym tygodniu może być jeden dzień świadczenia usługi, a mogą być i np. dwa. Tego na chwilę obecną, bez bieżących konsultacji z uczniami nie da się przewidzieć. Kalkulując koszty dojazdu i ewentualnie noclegów wykonawca musi wziąć to pod uwagę. Zamawiający dopuszcza i przewiduje sytuację, że w związku z panującą panedmią związaną z wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, będzie istniała konieczność realizacji zajęć z uczniami zdalnie w wersji/formie on-line (na żywo), zgodnie z terminami i godzinami w zdaniu pierwszym. O przeprowadzeniu zajęć online decyduje wyłącznie zamawiajacy.
5) Miejsce realizacji usług (pomieszczenie, klasa) udostępnione zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego bezkosztowo. Tym samym koszt najmu pomieszczeń nie powinien być wliczony w cenę oferty.
6) Liczba godzin zajęć w roku szkolnym 2022/2023: 80 godzin (1 h = 45 min.)

4.2.5.) Wartość części: 8000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80522000-9 - Seminaria szkoleniowe

80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-10 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, dokonując wyboru spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu, będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom wykształcenia nauczyciela

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ukończenie kursu doskonalącego przez nauczyciela

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie nauczyciela

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolność techniczna i zawodowa zostały ustalone odrębnie dla każdej z części i zawarte zostały w SWZ - Rozdział 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 2 do SWZ -
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w postanowieniach Rozdziału 7 SWZ, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 2 do SWZ;
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w postanowieniach Rozdziału 7 SWZ, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – według załącznika nr 3 do SWZ;
- Oświadczenie niezbędne do określenia liczby punktów oferty - wykaz dot. doświadczenia nauczyciela – wykaz uniwersalny dla każdej części – wg załącznika nr 4 do SWZ.

Pozostałe informacje zawarte są w SWZ - Rozdział 11. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ ICH ZŁOŻENIA

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- 11.1.4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2.
SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; oświadczenia te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
- 11.1.10. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikało będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
Pozostałe informacje w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ - Rozdział 22. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY, ZMIANY UMOWY
(...)
22.3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem nieważności.
22.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany nauczyciela na osobę o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SWZ, z
koniecznością uwzględnienia liczby punktów – w ramach kryteriów oceny ofert - które otrzymała oferta wybranego
Wykonawcy.
22.5. Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca prowadzenia zajęć na inne miejsce, przy czym lokalizacja zajęć odbywała
się będzie nadal w granicach administracyjnych miasta Malbork.
22.6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
22.6.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
22.6.2. danych teleadresowych,
22.6.3. danych rejestrowych,
22.6.4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:25

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.