eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowary › Budowa budynku kancelarii leśnictwa Karpniki wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku kancelarii leśnictwa Karpniki wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo "Śnieżka"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 4a

1.5.2.) Miejscowość: Kowary

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757182212

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sniezka.wroclaw.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku kancelarii leśnictwa Karpniki wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd1358fd-3b23-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00188263/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa kancelarii leśnictwa Karpniki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem
ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marcin Krzeczowski, tel: +48 601223882, e-mail:
marcin.krzeczowski@wroclaw.lasy.gov.pl;
b) w sprawach proceduralnych: Danuta Woźniak, tel: 757182212 wew. 677, e-mail: danuta.wozniak@wroclaw.lasy.gov.pl.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej, email
sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl; lub e-mail: danuta.wozniak@wroclaw.lasy.gov.pl.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie
dokumentów stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
wskazane w ppkt 2) adresy email.
Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz.
2452)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”), zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Nadleśnictwo „Śnieżka”, ul. Leśna 4a, 58-530 Kowary Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak
również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3
Pzp.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku kancelarii leśnictwa Karpniki wraz z
obiektami i infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie obejmuje m. in.
1) posadowienie budynku kancelarii wraz z instalacjami i przyłączami,
2) mechaniczne wykonanie studni wierconej o głębokości do 20m.
3) wykonanie zjazdu z drogi powiatowej oraz 4 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
4) wykonanie ogrodzenia działki, na której posadowiony zostanie budynek kancelarii wraz z montażem furtki i bramy
wjazdowej.
5) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej, mapa oraz w formie elektronicznej na
nośniku: płyta CD lub pendrive, w postaci warstw wektorowych plików .shp w układzie współrzędnych „92”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych
w ww. kryteriach oceny ofert. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta
może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości dla przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa szczegółowego ww. warunku udziału w
postępowaniu.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie
określa ww. szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa ww. szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
budowie kompletnego budynku mieszkalnego lub użytkowego (np. hala sportowa, biurowiec) o kubaturze co najmniej 100
m³, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy ta robota
budowlana została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
4.2) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże i udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował:
• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia Kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, mającą doświadczenie w kierowaniu co
najmniej jedną budową lub robotą budowlaną polegającą na wznoszeniu budynków lub budynków użyteczności publicznej.
Uwaga: zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z
późn. Zm.) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
• Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie.
• Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie.
• Co najmniej 1 osobą posiadająca kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii, wydany na podstawie art. 136
ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1378).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. Wykonawca będzie obowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące dowód, że
wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu tymczasowo zastępujący
wymagane podmiotowe środki dowodowe, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.
1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej.) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. Wykonawca będzie obowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie
stanowiące dowód, że wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu
tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.4 SWZ przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – w zakresie
informacji określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Doświadczenie Wykonawcy” oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 6
do SWZ (Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 13.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ), sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ,
c) oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 oraz 8.4 SWZ, w przypadku wystąpienia okoliczności, w których oświadczenia są składane,
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 8.2. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 12.4. lit e) SWZ, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
2) przedłożyć zamawiającemu:
a) umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
b) umowę spółki cywilnej w przypadku, gdy zamówienie realizowane będzie przez wykonawców będących wspólnikami
spółki cywilnej, którzy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz.
1292 z późn. zm.) podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej;
c) dokumenty potwierdzające warunek posiadanego wykształcenia osób zdolnych do wykonania zamówienia wskazanych w
załączniku nr 6
d) polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SWZ);
e) wzór karty gwarancyjnej, której warunki nie mogą być gorsze niż opisane w art.577 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.),
f) kosztorys ofertowy odzwierciedlający poziom dokładności przedmiaru robót

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
5) zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
6) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia;
7) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ;
8) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, których oferta wspólna zostanie najwyżej oceniona, są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.5 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.5.1. SWZ, składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnienie warunku;
9) w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współprace tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej oraz okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy Pzp, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortaluFunkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena. Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i którzy złożyli kolejne,
niepodlegające odrzuceniu oferty o najniższych cenach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.