eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowary › Budowa budynku kancelarii leśnictwa Karpniki wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku kancelarii leśnictwa Karpniki wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo "Śnieżka"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 4a

1.5.2.) Miejscowość: Kowary

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757182212

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sniezka.wroclaw.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku kancelarii leśnictwa Karpniki wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd1358fd-3b23-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00188263/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa kancelarii leśnictwa Karpniki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361902/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku kancelarii leśnictwa Karpniki wraz z
obiektami i infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie obejmuje m. in.
1) posadowienie budynku kancelarii wraz z instalacjami i przyłączami,
2) mechaniczne wykonanie studni wierconej o głębokości do 20m.
3) wykonanie zjazdu z drogi powiatowej oraz 4 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
4) wykonanie ogrodzenia działki, na której posadowiony zostanie budynek kancelarii wraz z montażem furtki i bramy
wjazdowej.
5) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej, mapa oraz w formie elektronicznej na
nośniku: płyta CD lub pendrive, w postaci warstw wektorowych plików .shp w układzie współrzędnych „92”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 800139,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 800139,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 800139,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energobest Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6112770798

7.3.3) Ulica: Widokowa 2

7.3.4) Miejscowość: Miłków

7.3.5) Kod pocztowy: 58-535

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 800139,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.