eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安idnik › "Przebudowa dr鏬 w zakresie zmian geometrii oraz oznakowania na drogach na terenie Gminy Miejskiej 安idnik - ul. Pi連udskiego w 安idniku".Og這szenie z dnia 2022-09-23

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dr鏬 w zakresie zmian geometrii oraz oznakowania na drogach na terenie Gminy Miejskiej 安idnik - ul. Pi連udskiego w 安idniku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miejska 安idnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Stanis豉wa Wyspia雟kiego 27

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安idnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dr鏬 w zakresie zmian geometrii oraz oznakowania na drogach na terenie Gminy Miejskiej 安idnik - ul. Pi連udskiego w 安idniku”.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9bc383e3-3b1f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00361651

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-23

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://umswidnik.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si
przy u篡ciu mini Portalu,kt鏎y dost瘼ny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dost瘼nego pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal (dane konta zamawiaj帷ego na ePUAP -odbiorca:Urz康Miasta 安idnik,adres skrytki
ePUAP: /umswidnik/SkrytkaESP ) oraz poczty elektronicznej (z wyj徠kiem sk豉dania ofert), na adres zampub@e-swidnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotycz帷e korespondencji elektronicznej:1.Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia
publicznego,musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do nast瘼uj帷ych formularzy:
„Formularz do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz do „Formularza dokomunikacji”.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbieraniadokument闚 elektronicznych,
elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji
publicznej(ePUAP).3.Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy:„Formularz z這瞠nia,
zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi150MB. 4. Za dat przekazania oferty, wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych,o鈍iadcze lub elektronicznych
kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP. 5. W post瘼owaniu o
udzielenie zam闚ienia
komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danieo鈍iadcze,wniosk闚,zawiadomie oraz
przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego ormularza:„Formularz do komunikacji”
dost瘼nego na ePUAP oraz
udost瘼nionego przez mini Portal. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy
pos逝guj si numerem og這szenia BZP. 7. Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty
elektronicznej,email:zampub@eswidnik.pl 8.Dokumenty elektroniczne, sk豉dane s przez Wykonawc za
po鈔ednictwem„Formularza do komunikacji” jako za陰czniki. Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania dokument闚
elektronicznych za pomoc poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7adres email (nie dotyczy sk豉dania ofert). Spos鏏
sporz康zenia dokument闚 elektronicznych musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w
rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz
wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da
zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. (RODO) dotycz帷a os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane osobowe pozyska
Zamawiaj帷y, w szczeg鏊no軼i:wykonawcy b璠帷ego osob fizyczn, wykonawcy b璠帷ego osob fizyczna prowadz帷
jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz, pe軟omocnika wykonawcy b璠帷ego osob fizyczna, cz這nka
organu zarz康zaj帷ego wykonawcy, b璠帷ego osob fizyczn, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego: Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informujemy, 瞠: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska 安idnik z siedzib w
安idniku, ul.Stanis豉wa Wyspia雟kiego 27, 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej 安idnik mo積a
kontaktowa si poprzez e-mail: iod@e-swidnik.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie niniejszego zam闚ienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego,4) odbiorcami Pani/Panadanych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie
dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam闚ie publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p騧n. zm.), dalej „ustawa
Pzp”; 5) Pani/Panadane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o
udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;6)
obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym
okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠
podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada
Pani/Pan:-na podstawie art. 15RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych; - na podstawie art. 16
RODOprawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;9) prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO; 10) nie przys逝guje Pani/Panu:  w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usuni璚ia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art.20 RODO;- na podstawie
art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZP-Z 271.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

3.1 Przedmiotem umowy jest wykonanie rob鏒 budowlanych pod nazw „Przebudowa dr鏬 w zakresie zmian geometrii oraz oznakowania na drogach na terenie Gminy Miejskiej 安idnik - ul. Pi連udskiego w 安idniku”
3.2 Og鏊ny opis przedmiotu zam闚ienia
3.2.1 Zakres przedmiotu zam闚ienia:
1) Projekt czasowej organizacji ruchu uwzgl璠niaj帷y planowany post瘼 rob鏒 drogowych z zapewnieniem dost瘼u do przyleg造ch posesji dla mieszka鎍闚 i innych u篡tkownik闚 w tym s逝瘺 komunalnych.
2) Roboty budowlane,
3) Dokumentacja powykonawcza z inwentaryzacj.
3.2.2 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia
1) Wniosek zg這szenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmuj帷ego zg這szenie dokona Wykonawca,
2) Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez organ zarz康zaj帷y ruchem,
3.2.3 Roboty budowlane
Roboty budowlane przebudowy i remontu wykonane w oparciu o przygotowany przez Zamawiaj帷ego plan sytuacyjny.
3.2.4 Dokumentacja powykonawcza z inwentaryzacj
1) Uproszczony projekt powykonawczy,
2) Inwentaryzacja powykonawcza zawieraj帷a:
− Inwentaryzacj powykonawcz w wersji papierowej.
− Inwentaryzacj powykonawcz w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.tiff
− Inwentaryzacj powykonawcz (otwart do edycji) z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp wykonan na wsp馧rz璠nych geodezyjnych
3.2.5 Charakterystyczne parametry okre郵aj帷e zakres przedmiotu zam闚ienia
1) D逝go嗆 ulicy – ok. 185 m,
Zak豉dana powierzchnia nawierzchni do remontu – ok. 970 m²,
2) Kraw篹niki typu lekkiego – ok. 360 m2,
3.2.6 Zakres planowanych rob鏒 budowlanych
1) inwentaryzacja istniej帷ych nawierzchni jezdni i zjazd闚 (w razie konieczno軼i),
2) frezowanie istniej帷ej nawierzchni jezdni,
3) rozebranie kraw篹nik闚,
4) transport materia堯w z rozbi鏎ki,
5) regulacja studzienek i wpust闚 kanalizacyjnych,
6) uzupe軟ienie podbudowy jezdni przy rozbieranych kraw篹nikach,
7) wykonanie kraw篹nik闚,
8) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubo軼i 7 cm,
9) dostosowanie wysoko軼iowe zjazd闚 na posesj,
10) zagospodarowanie terenu,
11) nale篡 zachowa dotychczasowe rz璠ne wysoko軼iowe poszczeg鏊nych element闚 ulicy,
12) nale篡 zachowa dotychczasowe rozwi您ania sytuacyjne poszczeg鏊nych element闚 ulicy. Roboty budowlane nie mog wykracza poza granice w豉sno軼i Gminy Miejskiej 安idnik (pas drogowy).

3.3 Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w programie funkcjonalno-u篡tkowym (za陰cznik nr 1 do SWZ).
3.4 Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisuj帷ych przedmiot zam闚ienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, o kt鏎ych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszy這 wyra瞠nie „lub r闚nowa積e”, to Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym w ka盥ej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych. W zwi您ku z powy窺zym nale篡 przyj望, 瞠 ka盥ej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wyst瘼uj帷ym w opisie przedmiotu zam闚ienia towarzysz wyrazy „lub r闚nowa積e". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym w tych dokumentach, jest obowi您any udowodni, poprzez do陰czenie do oferty stosownych przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w art. 104–107 Pzp, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Us逝gi in篡nierii projektowej wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie
stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji i r瘯ojmi - 40%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i r瘯ojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

a) Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li posiada do鈍iadczenie niezb璠ne do wykonania przedmiotu zam闚ienia, tj. udokumentuje nale篡te wykonanie w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej dw鏂h zam闚ie na roboty budowlane obejmuj帷ych wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ka盥a o pow. min. 500 m2.
Uwaga: w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden ze wsp鏊nik闚 konsorcjum samodzielnie posiada wymagane do鈍iadczenie (nie dopuszcza si sumowania potencja逝 wsp鏊nik闚 w zakresie do鈍iadczenia). Podobnie w przypadku powo造wania si na zasoby podmiotu trzeciego w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (w zakresie do鈍iadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiada do鈍iadczenie opisane powy瞠j.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a wprzypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 odopuszczenie do udzia逝 wpost瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz zodsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie wsprawie sp豉t tych nale積o軼i;
2) za鈍iadczenie albo inny dokument w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cz-nych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 wpost瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie wsprawie sp豉t tych nale積o軼i,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) wykaz rob鏒 budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w za陰czniku nr 4 do SWZ, wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty imiejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, okt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest wstanie uzyska tych dokument闚 –inne odpowiednie dokumenty
Uwaga: w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden ze wsp鏊nik闚 konsorcjum samodzielnie posiada wymagane do鈍iadczenie (nie dopuszcza si sumowania potencja逝 wsp鏊nik闚 w zakresie do鈍iadczenia). Podobnie w przypadku powo造wania si na zasoby podmiotu trzeciego w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (w zakresie do鈍iadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiada do鈍iadczenie opisane powy瞠j.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na
potrzeby wykonania zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷
zam闚ienie b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby (je瞠li
dotyczy).2.Pe軟omocnictwo
lub inne dokumenty z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty oraz do
podpisania innych dokument闚 sk豉danych wraz z ofert, chyba 瞠 Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i
og鏊nodost瘼nych baz danych w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz.700 z
p騧n.zm.).3.Pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o
udzielenie zam闚ienia, ewentualnie umowa o wsp馧dzia豉niu z kt鏎ej b璠zie wynika przedmiotowe pe軟omocnictwo (je瞠li
dotyczy).4. W przypadku sk豉dania oferty przez konsorcjum – o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art.117
ust.4 (wg. wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 7 do SWZ).5. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:1) za鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w sekcji 5.6) pkt 1 og這szenia,za鈍iadczenia albo innego dokumentu
potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, o kt鏎ych
mowa w sekcji 5.6)pkt 2 og這szenia lub odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, o kt鏎ych
mowa w sekcji 5.6) pkt 3 og這szenia – sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania,potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠:a) nie naruszy obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i
podatk闚,op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z
wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on winnej tego rodzaju sytuacji
wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem 6. Je瞠li w
kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa pkt 5, lub
gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp, zast瘼uje si je
odpowiednio w ca這軼i lub w cz窷ci dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby,kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne pod
przysi璕, lub, je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca
ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis闚 o o鈍iadczeniu pod przysi璕, z這穎ne przed organem s康owym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego, w豉軼iwym ze wzgl璠u na
siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy(wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku sk豉dania oferty przez podmioty wyst瘼uj帷e wsp鏊nie w formularzu oferty nale篡 poda nazwy (firmy) oraz
dok豉dne adresy wszystkich wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert,a oferta powinna by podpisana przez ustanowionego
pe軟omocnika. Do oferty do陰czy nale篡
pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie
zam闚ienia,ewentualnie umow o wsp馧dzia豉niu z kt鏎ej b璠zie wynika przedmiotowe pe軟omocnictwo.
2.Zasady spe軟iania warunk闚 przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia podano w sekcji
5.4og這szenia. 3. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub
do鈍iadczenia, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z
wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
4.畝den z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z udzia逝 w
post瘼owaniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zam闚ienia, gdy jest ona spowodowana:
1) konieczno軼i wykonania cz窷ci dokumentacji jako zamiennej,
2) warunkami atmosferycznymi – w kt鏎ych przez okres co najmniej 3 dni niemo磧iwe jest prowadzenie rob鏒 bezpiecznie pod wzgl璠em BHP, w spos鏏 prawid這wy, zgodny z um闚ion technologia lub zasadami wiedzy technicznej,
3) wstrzymaniem prac budowlanych przez w豉軼iwy organ z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy,
4) si陰 wy窺z w rozumieniu postanowie Umowy,
5) niemo磧iwo軼i wykonywania prac ze wzgl璠u na ograniczenia i nakazy spowodowane epidemi koronawirusa, zaka瞠niem COVID-19 co najmniej jednego pracownika realizuj帷ego umow lub kwarantann co najmniej dw鏂h pracownik闚 realizuj帷ych umow,
6) wyd逝瞠niem minimalnych okre郵onych przepisami termin闚 uzyskania niezb璠nych uzgodnie i decyzji przez Wykonawc i Zamawiaj帷ego, pomimo dope軟ienia przez Wykonawc i Zamawiaj帷ego nale篡tej staranno軼i,
7) przestojami i op騧nieniami zawinionymi przez Zamawiaj帷ego.
2. Informacja o zaistnieniu okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 1 musi by przekazana Zamawiaj帷emu na pi鄉ie, a w przypadkach, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dodatkowo potwierdzona przez inspektora nadzoru.
3. W przypadku wyst徙ienia op騧nie spowodowanych wy瞠j wymienionymi okoliczno軼iami, strony ustal nowe terminy, z tym 瞠 maksymalny okres przesuni璚ia terminu zako鎍zenia realizacji przedmiotu umowy r闚ny b璠zie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.
4. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany Umowy w zakresie przedmiotu zam闚ienia lub zmiany wynagrodzenia w przypadkach:
1) konieczno軼i wykonania cz窷ci dokumentacji jako zamiennej - bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
2) gdy wykonanie ca貫go zakresu nie b璠zie mo磧iwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub spo貫cznych niezale積ych od Wykonawcy,
3) stwierdzenia przez Zamawiaj帷ego konieczno軼i rezygnacji z wykonania cz窷ci przedmiotu zam闚ienia,
4) konieczno軼i wykonania rob鏒 dodatkowych okre郵onych w 3 ust. 7 na zasadach okre郵onych w 3 ust. 8, 9 i 10,
5) ustawowej zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g (VAT) odpowiednio poprzez podwy窺zenie lub obni瞠nie wynagrodzenia brutto z tym, 瞠 wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,
6) w sytuacjach okre郵onych w pkt 2 i 3 rozliczenie za wykonane roboty nast徙i
w spos鏏 analogiczny, jak wskazano w 17 ust. 8.
5. Powy窺ze zmiany mo積a wprowadzi za zgod obu Stron, w formie aneksu.
6. Niewa積o嗆 kt鏎egokolwiek z postanowie Umowy nie narusza wa積o軼i pozosta造ch jej postanowie, a Strony zobowi您uj si w takim przypadku niezw這cznie zast徙i niewa積e postanowienie innym, prawnie wi捫帷ym, kt鏎e mo磧iwie najwierniej oddaje zamierzony cel niewa積ego postanowienia.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu na skrytk ePUAP Zamawiaj帷ego: /umswidnik/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-08

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.