eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Zakup mebli i krzeseł - Oddział ZUS w ToruniuOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup mebli i krzeseł - Oddział ZUS w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W TORUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 33/39

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zap.torun@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zabezpieczenie społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup mebli i krzeseł - Oddział ZUS w Toruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb50b4d5-3a4b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00240415/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup mebli biurowych i krzeseł

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
Platformę zakupową:
https://portal.smartpzp.pl/zus
2. Zadawanie pytań do postępowania oraz przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga
posiadania konta, ani logowania do Platformy zakupowej.
3. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta „Użytkownika Zewnętrznego”, czyli konta osoby działającej na
rzecz Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności przekazywanie:
1) dokumentów,
2) oświadczeń,
3) informacji,
4) pytań,
5) wniosków
w ramach postępowania.
4. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
5. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w zakładce „Korespondencja”, która dla
Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
6. Do korzystania z Platformy zakupowej przez Wykonawcę (założenia konta, zamieszczenia oferty, zadawania pytań itp.) konieczne
jest posiadanie przez co najmniej jedną uprawnioną osobę, działającą na rzecz Wykonawcy:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
lub
2) podpisu zaufanego;
lub
3) podpisu osobistego (elektronicznego) służącego do uwierzytelniania i podpisu.
7. Korzystanie z Platformy Zakupowej, w zakresie składania podpisu kwalifikowanego, wymaga dysponowania komputerem z
zainstalowanym:
1) środowiskiem Java, w wersji min. 1.8 (jre);
2) dodatkiem do przeglądarki Szafir SDK Web – dotyczy przeglądarek Opera, Chrome i Firefox;
3) w systemie operacyjnym oprogramowaniem SzafirHost.
Instrukcja instalowania wskazanego powyżej oprogramowania znajduje się na Platformie Zakupowej w zakładce e-learning.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy Zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu
modułu e-learning dla wszystkich użytkowników Platformy Zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców,
pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus.
9. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
10. W przypadku niedostępności (np. awarii) Platformy Zakupowej, uniemożliwiającej komunikację Wykonawcy i Zamawiającego
poprzez Platformę Zakupową, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej zap.torun@zus.pl (nie dotyczy
składania ofert). Oferty składa się wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.
11. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej wynosi 100 MB. Za
pośrednictwem Platformy Zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP)
zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych plików: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip,
.rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
12. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień dokumentów elektronicznych,
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Platformy Zakupowej.
Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje.
1. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku
informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3,
5, 01-748 Warszawa;
2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich
sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
a) listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
b) przez e-mail: ODO@zus.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie …………… na
„………………………………………………………………”oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów
ustawy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 560000/271/07/2022-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup wraz z dostawą mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Toruniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ilości przyznanych im punktów, oddzielnie dla każdej z części zamówienia;
2. ilość przyznanych ofertom punktów będzie równa cenie oferty w danej części zamówienia;
3. oferta z najniższą ilością punktów w danej części zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą w tej części;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup wraz z dostawą krzeseł dla Oddziału ZUS w Toruniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ilości przyznanych im punktów, oddzielnie dla każdej z części zamówienia;
2. ilość przyznanych ofertom punktów będzie równa cenie oferty w danej części zamówienia;
3. oferta z najniższą ilością punktów w danej części zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą w tej części;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)oświadczenia Wykonawcy, o braku i przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę
częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej.

2) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) W części I zamówienia (Meble):
a) Dokumenty potwierdzające, że wszystkie użyte materiały posiadają atesty dopuszczające ich zastosowanie przy produkcji mebli (w szczególności kleje, farby, lakiery, laminaty, impregnaty i elementy wykonane z tworzyw sztucznych) i zastosowania w pomieszczeniach na czasowy i stały pobyt ludzi lub deklaracje zgodności z normami wystawione przez producenta mebli,
b) Atest higieniczny dotyczący płyty melaminowanej potwierdzający klasę higieny E1, atest higieniczny dla mebli obejmujący gotowe wyroby, zezwalający na zastosowanie ich w pomieszczeniach biurowych lub pomieszczeniach użyteczności publicznej lub oświadczenie producenta mebli, że wyprodukowane meble ze względu na zastosowane materiały i surowce, posiadające atesty higieniczne, mogą być stosowane w pomieszczeniach użyteczności publicznej.
2) W części II zamówienia (Krzesła):
a) Dokumenty potwierdzające, że wszystkie użyte materiały posiadają atesty dopuszczające ich zastosowanie przy produkcji krzeseł (w szczególności kleje, farby, lakiery, laminaty, impregnaty i elementy wykonane z tworzyw sztucznych) i zastosowania w pomieszczeniach na czasowy i stały pobyt ludzi lub deklaracje zgodności z normami wystawione przez producenta krzeseł,
b) Zaświadczenia niezależnej jednostki badawczej uprawnionej do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone krzesła odpowiadają normom (gramatura, ścieralność itp.) wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik P2) lub deklaracje zgodności z normami wystawione przez producenta krzeseł,
c) Karty produktu i/lub opis produktu i/lub specyfikacje i/lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania zawarte przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) W części I zamówienia (Meble):
a) Dokumenty potwierdzające, że wszystkie użyte materiały posiadają atesty dopuszczające ich zastosowanie przy produkcji mebli (w szczególności kleje, farby, lakiery, laminaty, impregnaty i elementy wykonane z tworzyw sztucznych) i zastosowania w pomieszczeniach na czasowy i stały pobyt ludzi lub deklaracje zgodności z normami wystawione przez producenta mebli,
b) Atest higieniczny dotyczący płyty melaminowanej potwierdzający klasę higieny E1, atest higieniczny dla mebli obejmujący gotowe wyroby, zezwalający na zastosowanie ich w pomieszczeniach biurowych lub pomieszczeniach użyteczności publicznej lub oświadczenie producenta mebli, że wyprodukowane meble ze względu na zastosowane materiały i surowce, posiadające atesty higieniczne, mogą być stosowane w pomieszczeniach użyteczności publicznej.
2) W części II zamówienia (Krzesła):
a) Dokumenty potwierdzające, że wszystkie użyte materiały posiadają atesty dopuszczające ich zastosowanie przy produkcji krzeseł (w szczególności kleje, farby, lakiery, laminaty, impregnaty i elementy wykonane z tworzyw sztucznych) i zastosowania w pomieszczeniach na czasowy i stały pobyt ludzi lub deklaracje zgodności z normami wystawione przez producenta krzeseł,
b) Zaświadczenia niezależnej jednostki badawczej uprawnionej do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone krzesła odpowiadają normom (gramatura, ścieralność itp.) wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik P2) lub deklaracje zgodności z normami wystawione przez producenta krzeseł,
c) Karty produktu i/lub opis produktu i/lub specyfikacje i/lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania zawarte przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa niniejsza może ulec zmianie w przypadkach określonych w umowie a także w przypadku:
1) konieczności zmiany terminu wykonania umowy w związku z okolicznościami, uzasadnionymi i udowodniony przez Wykonawcę, a mającymi wpływ na terminową realizację umowy, o których nie miał wiedzy w dniu podpisywania umowy;
2) wprowadzenia przez producenta materiału objętego umową zmiany jego parametrów lub zaprzestania produkcji, w wyniku czego powstałaby konieczność zamiany materiału na inny, spełniający standardy jakości i nie droższy od materiału dostarczanego dotychczas; zamiana materiału będzie możliwa na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie;
3) zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na zobowiązania stron wynikające z umowy;
4) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.