eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszów › Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etapOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie – III etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO PSZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pszowska 534

1.5.2.) Miejscowość: Pszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-370

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie – III etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e09a244c-3b1a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96100c1b-6512-4b84-95ea-a9bf98569c3f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej kancelaria@pszow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP”.
4. W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz poczty elektronicznej poprzez które Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortalePUAP”.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje Zamawiającemu w wydzielonym pliku odpowiednio oznaczonym opisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
Zobowiązany jest ponadto wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
8. Inne dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu, w tym wymienione w pkt 8.2. SWZ, Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako załączniki do ww. formularza lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@pszow.pl w formie określonej odpowiednio w pkt 10 SWZ.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „komunikacji” wynosi 150 MB, a plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 40 MB.
11. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w postępowaniu określa § 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
12. Za datę przekazania oferty, dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę i godzinę serwera pocztowego Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa wart. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AIR.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie – III etap.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z termomodernizacją dotyczą docieplenia dachu budynku Straży Pożarnej (bez wieży), ściany wschodniej budynku (elewacja od strony bram wjazdowych) oraz ściany północnej na piętrze od wewnątrz budynku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w zakresie objętym zamówieniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/-ach, o którym/-ch mowa w pkt 8.1.5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 7.1. SWZ odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Oferty,
2. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (KRS, CEiDG, pełnomocnictwo),
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy,
4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy jeżeli dotyczy,
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 5 Pzp,
6. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (RODO).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, zostały szczegółowo opisane w pkt 9 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. W tym przypadku możliwe będzie przedłużenie terminu realizacji umowy o czas, w jakim występowały siły wyższe w zakresie zobowiązania Wykonawcy, które nie mogło zostać zrealizowane przez występowanie opisanych powyżej okoliczności;
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. W takim przypadku możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji umowy o czas ich występowania w zakresie robót, które nie mogły być zrealizowane przez Wykonawcę z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich prowadzenie;
c) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. W tym przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót;
d) pojawienia się na terenie robót zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową. W tym przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających realizację umowy;
e) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W tym przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów w zakresie robót, które miały zostać wykonane na podstawie uzyskanej dokumentacji;
2) innych zmian do umowy mogących skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu w następujących przypadkach:
a) konieczności wykonania robót dodatkowych rozumianych przez Zamawiającego jako roboty nieopisane w projekcie budowlanym, a niezbędne do wykonania zakresu podstawowego, przy czym:
- Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności,
- Spisanie protokołu konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania,
- Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy,
b) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji w zakresie przewidzianym wprowadzonymi zmianami przepisów,
c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiany technologii,
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmiany obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych itp.
e) zmiany stawki (zmniejszenia, zwiększenia) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego o zakres tej zmiany, z zastrzeżeniem iż cena netto nie ulegnie zmianie,
3) W pozostałym zakresie do zmian umowy stosuje się art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia po uprzednim zaszyfrowaniu oferty przy pomocy miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres strony internetowej na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://eurzad.finn.pl/gmpszow/#!/rejestr/857113

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.