eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Parsowo › Sukcesywne dostawy mleka, produktów mleczarskich i tłuszczy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w ParsowieOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy mleka, produktów mleczarskich i tłuszczy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ANSELMA ALOJZEGO MŁODZIKA W PARSOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362232299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 25

1.5.2.) Miejscowość: Parsowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-039

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943180359

1.5.8.) Numer faksu: 943180525

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.parsowo@powiat.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dps.parsowo.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy mleka, produktów mleczarskich i tłuszczy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66e20b6a-3b17-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023852/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywne dostawy mleka, produktów mleczarskich i tłuszczy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dps_parsowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej tj.: platformazakupowa.pl (zwanej dalej w treści: Platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_parsowo
Zamawiający rekomenduje aby wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywała się za pośrednictwem Platformy. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: parsowodps@wp.pl lub dps.parsowo@powiat.koszalin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotyczące wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Platformy i Instrukcjach korzystania z Platformy dostępnych pod adresem: platformazakupowa.pl w zakładkach „Regulamin” i „Instrukcje” oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej prowadzonego postępowania - Rozdział XIV

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzonego postępowania - Rozdział XXXIV.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny został wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzonego postępowania - Rozdział XXXIV.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG-T.261.6.2022.MB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy mleka, produktów mleczarskich i tłuszczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzonego postępowania - Rozdział XXVII.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia w prowadzonym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia w prowadzonym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia w prowadzonym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wszelkie informacje dotyczące składania oferty wspólnie przez wykonawców znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzonego postepowania - Rozdział XVIII.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić wyłącznie za zgodą obustronną wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Na postawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy, w szczególności:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2) na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany umowy spowodowane tymi okolicznościami są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub są korzystne dla Zamawiającego i nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.
4. Wszystkie powyższe zmiany umowy wymienione w pkt 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Zmian umowy strony dokonują w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zmiany umowy nie stanowi, w szczególności zmiana nazwy Stron, siedzib Stron, danych teleadresowych. Wystarczające będzie pisemne powiadomienie Strony o zaistniałej zmianie.
7. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie treści umowy, w tym o dokonaniu zmiany adresu zamieszkania lub siedziby, pod rygorem uznania wysłania korespondencji listem poleconym pod ostatnio znany adres jako skutecznie doręczonej adresatowi.
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikająca ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W tym przypadku zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie wymaga złożenia dodatkowego zgodnego oświadczenia woli stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej tj. platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_parsowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.