eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa paneli testowych do szybkiego oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi wraz z dzierżawą aparatu dla UCKOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paneli testowych do szybkiego oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi wraz z dzierżawą aparatu dla UCK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębinki 7

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-952

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uck.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paneli testowych do szybkiego oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi wraz z dzierżawą aparatu dla UCK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2299be15-3b1b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. 2. Pozostałe informacje zwarte w ust. XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-
07-30-409, REGON 000288640.
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych: iod@uck.gda.pl.
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez UCK wyłącznie w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Podstawa prawna przetwarzania przez UCK Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez Ciebie danych
osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Prawo zamówień
publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Twoim
udziałem.
5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji
przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom
zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a
zwłaszcza dostawcom usług:
• teleinformatycznych,
• księgowych,
• prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku
ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
• kurierskich i pocztowych,
• archiwizacyjnych,
• związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,
e) organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze
sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad UCK,
f) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania.
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Z
zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to
przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów
ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub
poddawane anonimizacji.
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o
którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz
nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa wart. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Możesz także skorzystać z uprawnienia
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. W przypadku korzystania z uprawnienia, o którym mowa
w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą),
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Przysługuje Ci prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego (do 25 maja 2018 r. GIODO, od
25 maja 2018 r. PUODO), gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.
ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).
11. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 199/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 360000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a. Dostawa paneli testowych do szybkiego oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi, o ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.
b. Dzierżawa aparatu do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość aparatu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy paneli

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a. Kopię karty charakterystyki (dotyczy asortymentu wymienionego w załączniku nr 3 do SWZ);
b. Kopię certyfikatu CE-IVD (dotyczy asortymentu wymienionego w załączniku nr 3 do SWZ);
c. Oświadczenia, że oferowany produkt posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
d. Kopię karty katalogowej/ulotki odczynnikowej/instrukcji obsługi potwierdzającej spełnienie każdego z wymaganych parametrów wymienionych w Części 1 pkt. 2 – 20 i Części 2 pkt. 25 w Załączniku nr 4 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. Kopię karty charakterystyki (dotyczy asortymentu wymienionego w załączniku nr 3 do SWZ);
b. Kopię certyfikatu CE-IVD (dotyczy asortymentu wymienionego w załączniku nr 3 do SWZ);
c. Oświadczenia, że oferowany produkt posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
d. Kopię karty katalogowej/ulotki odczynnikowej/instrukcji obsługi potwierdzającej spełnienie każdego z wymaganych parametrów wymienionych w Części 1 pkt. 2 – 20 i Części 2 pkt. 25 w Załączniku nr 4 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikiem nr 7a i 7b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy PZP.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w załącznikiem nr 7a i 7b do SWZ.
5. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt. IX SWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.
6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.
7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 454 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.