eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-08-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 13

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@up.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://up.lublin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://uplublin.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-140b1ff4-f306-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00361444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090538/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249140

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EZ-p.26.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem wyposażenia do Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w
1) Specyfikacji Technicznej elementów wyposażenia stanowiącej Załączniku Nr 1 do SWZ
2) formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ.
W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ nie zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie.
W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca załącza do oferty sposób wykazania rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SWZ.
W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39111000-3 - Siedziska

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39516100-3 - Meble tapicerowane

39130000-2 - Meble biurowe

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1087913,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1168545,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1087913,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Office Plus Rzeszów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010668192

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1087913,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.