eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › Tymczasowe utwardzenie nawierzchni drogi Al. Ujazdowskiej w Zgorzelcu - etap IIIOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Tymczasowe utwardzenie nawierzchni drogi Al. Ujazdowskiej w Zgorzelcu – etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Zgorzelec

1.3.) Oddział zamawiającego: GM Zgorzelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Domańskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zgorzelec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni drogi Al. Ujazdowskiej w Zgorzelcu – etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3abf2065-3a67-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361221

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019397/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Tymczasowe utwardzenie nawierzchni drogi Al. Ujazdowskiej w Zgorzelcu - etap III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 3 SWZ, odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału XIV SWZ. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, jak niżej:
1) Wykonawca na adres e-mail Zamawiającego: j.stankiewicz@zgorzelec.eu
Zamawiający (za pośrednictwem służbowej poczty e-mail osoby uprawnionej do komunikowania się z Wykonawcą j.stankiewicz@zgorzelec.eu ) – na adres e-mail wskazany do korespondencji w ofercie Wykonawcy.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Oferta powinna być:
1) Sporządzona w języku polskim,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
9. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza Miasta.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@zgorzelec.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres wskazany w ww. przepisach, tj. 5 lat dokumentacja zamówień publicznych oraz 10 lat umowy zawarte w wyniku postępowania
w trybie zamówień publicznych.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Jednocześnie Miasto Zgorzelec przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.1.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z tymczasowym utwardzeniem płytami betonowymi zbrojonymi nawierzchni drogi Al. Ujazdowskiej w Zgorzelcu.
2. Roboty budowlane wykonywane będą w ciągu drogi wewnętrznej Al. Ujazdowskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec,
w granicach działki nr 2/313 (Obr. X, AM-5), oznaczonej w ewidencji gruntów jako dr – drogi. Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu, przyjętym Uchwałą Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016 r., oznaczony jako 11.KDL – teren drogi publicznej lokalnej.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej,
2) Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z płyt betonowych,
3) Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych zbrojonych,
4) Wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego.
4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi:
1) Opis techniczny,
2) Plan sytuacyjny,
3) Informacja BIOZ,
4) Przedmiar robót (przedmiar robót jest załączony w celach informacyjnych. Nie może stanowić jedynej podstawy wyceny. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia),
- zwanymi w dalszej części SWZ „dokumentacją”, stanowiącą Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Wymagania dotyczące gwarancji:
1) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały.
2) Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą „odbieram”.
3) Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.
4) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamówienia materiały, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający określa maksymalny punktowany okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Zasady oceny ofert zostały zawarte w Rozdziale XX SWZ.
5) Szczegółowe wymagania dotyczące udzielonej gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zmówienia
z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
7. Rozwiązania równoważne:
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności będą parametry wskazane w SWZ lub w załącznikach do SWZ.
Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest
w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
W takim przypadku zastosowanie ma przepis art. 101 ust. 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Cena (C): Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oceni oferty według wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60
C – liczba punktów za kryterium „cena”,
Cn – cena najniższa z badanych ofert, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty
60 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana
w tym kryterium.
Okres gwarancji (G): Podstawą przyznania punktów
w kryterium „okres gwarancji” będzie okres gwarancji
w miesiącach, na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały, podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Zgodnie z warunkami niniejszej SWZ minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamówienia materiały wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy.
Zamawiający oceni oferty wg wzoru:
G = (Gm/Gmax) x 40
G – liczba punktów za kryterium „okres gwarancji”
Gm- ilość miesięcy badanej ofert
Gmax – maksymalny okres gwarancji (60 m-cy)
40 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana
w tym kryterium

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił okres gwarancji
w miesiącach, przy czym do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie maksymalnie 60 miesięczny okres gwarancji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający podaną wartość wpisze do postanowień umowy, natomiast do obliczeń przyjęta zostanie maksymalna ilość punktów, tj. 40
W przypadku wskazania minimalnego – 36 miesięcznego okresu gwarancji Zamawiający przyzna 0 punktów.
W przypadku nie wskazania okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował minimalny tj. 36 miesięczny okres gwarancji i nie przyzna ofercie punktów.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy - jako niezgodną z warunkami zamówienia.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona, wg poniższego wzoru:
P = C+G
P – całkowita liczba punktów
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający, zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy Pzp, wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wymagane doświadczenie zawodowe Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych, przy czym wielkość (powierzchnia) wskazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 500,00 m2. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia/umowy realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca powoływał się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio nie uczestniczył. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac lub zwróci się bezpośrednio do podmiotu na rzecz którego wykazany zakres prac został wykonany, o przedstawienie informacji lub dokumentów istotnych dla oceny spełnienia warunków.

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia:
jedną osobę do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w ww. specjalności;
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4A do SWZ.
Zamawiający, określając wymogi dla kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający zgodnie z art.117 ust 4 ustawy Pzp wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączenia do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, określonego Załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
Aktualnego na dzień złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2C do SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z nich.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, aktualne na dzień złożenia oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, również w odniesieniu do tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wielkości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4A do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4.116,00 PLN (słownie: cztery tysiące sto szesnaście złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu;
2) Gwarancjach bankowych;
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461,
z dopiskiem: „Wadium do postępowania nr WZP.271.1.35.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami ust. 8 i zawierać w swej treści co najmniej poniżej wskazane wymagania: 1) Musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, 2) Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium, 3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków, 4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania, 6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Zgorzelec 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający uzna wadium (w formie gwarancji lub poręczenia) za prawidłowe, jeżeli będzie ono dawało Zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, niezależnie od tego, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się przesłanek określonych w art. 96 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art.98 ustawy Pzp.
8. Wadium w formie gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) lub poręczeń nie musi zostać opatrzone podpisem gwaranta o ile jest sporządzone w oryginale (nie skan!) w postaci elektronicznej (jako plik, najczęściej format .pdf). Oznacza to, że wadium ma zostać przekazane Zamawiającemu dokładnie w takiej postaci, w jakiej Wykonawca pozyskał je od gwaranta lub poręczyciela – bez dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumencie elektronicznym.
9. Informacje dotyczące wadium zostały zawarte w Rozdziale XVI SWZ. Zamawiający nie zamieścił pełnego opisu ze względu na ograniczoną wielkość pola.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzeni zostały określone w projekcie umowy , stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.