eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › Realizacja 2 projektów z budżetu obywatelskiego: plac zabaw przy ul. Nowogródzkiej, plac przy ul. Wylotowej oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw i ścieżkę ruchowąOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Realizacja 2 projektów z budżetu obywatelskiego: plac zabaw przy ul. Nowogródzkiej, plac przy ul. Wylotowej oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw i ścieżkę ruchową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Kołobrzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://i-kolobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja 2 projektów z budżetu obywatelskiego: plac zabaw przy ul. Nowogródzkiej, plac przy ul. Wylotowej oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw i ścieżkę ruchową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8f4655c-3a37-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00334816/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.28 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw przy ul. Wylotowej 80 i ul. Nowogródzkiej - realizacja budżetu obywatelskiego 2022r.

1.2.29 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw i ścieżkę ruchową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/public/postepowanie?postepowanie=33420382

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały wskazane w SWZ w Rozdziale VIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Został wskazany w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.41.2022.II

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej, w tym zakup następujących urządzeń zabawowych i wykonanie nawierzchni pod istniejącym zestawem zabawowym (plac zabaw przy ul. Nowogródzkiej):
a) Trampolina ziemna – 1 szt.,
b) Bujak podwójny na sprężynie motyw zwierzęcy – 1 szt.,
c) Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt.,
d) Nawierzchnia z płyt SBR – 68,56 m²,
e) Krawężniki betonowe z osłoną SBR – 34 mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie placu rekreacyjno – sportowego „Maja” przy ul. Wylotowej 80a – uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia, w tym zakup następujących urządzeń fitness w tym z nawierzchnią bezpieczną oraz urządzeń małej architektury przy placu zabaw przy ul. Wylotowej 80:
a) Stolik do gry w szachy / warcaby – 1 szt.,
b) Wahadło na słupie – 1 szt.,
c) Biegacz pojedynczy – 1 szt.,
d) orbitrek pojedynczy – 1 szt.,
e) narciarz na słupie – 1 szt.,
f) wioślarz pojedynczy – 1 szt.,
g) nawierzchnia z mat przerostowych – 101,25 m²,
h) brama wjazdowa dwuskrzydłowa – 1 szt.,
i) bramka wejściowa – 2 szt.,
j) płot ogrodzeniowy – 11mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw i ścieżkę ruchową, w tym zakup następujących urządzeń zabawowych:
a) Plac zabaw przy ul. Chełmońskiego
- Karuzela na słupie do zwisania – 1 szt.,
- Zestaw zabawowy – 1 szt.,
- Trampolina ziemna – 1 szt.,
- Nawierzchnia z płyt EPDM pod karuzelą na słupie – 60 m² + krawężniki betonowe z osłoną SBR – 30 mb,
- Nawierzchnia z płyt EPDM pod zestawem zabawowym – 50 m² + krawężniki betonowe z osłoną SBR – 36 mb.
b) Plac zabaw przy ul. Bema (kompleks sportowy)
- Piaskownica kwadratowa o– 1 szt.,
c) Plac zabaw przy ul. Bema 3
- Piaskownica kwadratowa o – 1 szt.,
d) Plac zabaw przy ul. Łopuskiego 54 (LIDL)
- Bujak pojedynczy na sprężynie motyw zwierzęcy -1 szt.,
- Bujak pojedynczy na sprężynie motyw mechaniczny – 1 szt.,
- Huśtawka podwójna siedziska proste i pampers – 1 szt.,
e) Plac zabaw przy ul. Wylotowa 80
- Bujak pojedynczy na sprężynie motyw mechaniczny – 1 szt.,
- Zestaw sprawnościowy lina + drabinka + ścianka – 1 szt.,
f) Ścieżka ruchowa w parki im. S. Żeromskiego
- Słupki do slalomu – 1 zestaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
a) Wykonawca wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
A. w przypadku złożenia oferty na CZĘŚĆ I - co najmniej 1 dostawę w której zakres wchodziła dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.
B. w przypadku złożenia oferty na CZĘŚĆ II - co najmniej 1 dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę i montaż urządzeń fitness, o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto.
C. w przypadku złożenia oferty na CZĘŚĆ III - co najmniej 1 dostawę w której zakres wchodziła dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto

W przypadku złożenia oferty na Części I i II, I i III, II i III lub na wszystkie 3 części, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją co najmniej 1 dostawy w zakresie dostawy i montażu urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej na najwyższą spośród wymaganych minimalnych wartości zamówienia w zakresie danej części, na które składa ofertę, a jeśli wśród części, na które Wykonawca będzie składał ofertę będzie część II, Zamawiający wymaga aby w zakres dostawy i montażu wchodziły również urządzenia fitness.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie objętym zamówieniem, tj.
Dla części I, II oraz III - co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w min. ograniczonym zakresie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez jednego wykonawcę.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca może wskazać tą samą osobę.

Uwaga:
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.) - które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; - załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy, kryteria, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Dla CZĘŚCI I, II i III wypełnione na załączniku nr 5A, 5B i 5C (dla danej części) karty techniczne urządzeń potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia – Część III SWZ.

UWAGA:
W przypadku niezłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym w wezwaniu terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dla CZĘŚCI I, II i III wypełnione na załączniku nr 5A, 5B i 5C (dla danej części) karty techniczne urządzeń potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia – Część III SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składane wraz z Formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XX pkt. 6 pkt 3) SWZ i/lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy);
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), w tym umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - oświadczenie składane na załączniku nr 2a do SWZ.
5) Dla CZĘŚCI I, II i III wypełnione na załączniku nr 5A, 5B i 5C (dla danej części) karty techniczne urządzeń potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia – Część III SWZ.
2. Wymagania dotyczące wykonawców zagranicznych zostały opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 5.-7. Wymagania dotyczące wykonawców, którzy polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby zostały opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Szczegółowy zakres zmian znajduje się w projekcie umowy w §15, §16 i w §17.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Pełna nazwa postępowania: Realizacja 2 projektów z budżetu obywatelskiego tj.” Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej”; „Doposażenie placu rekreacyjno – sportowego „Maja” przy ul. Wylotowej 80a – uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia” oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw i ścieżkę ruchową.
2. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.