eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie wentylacji mechanicznej pom. na I p. w budynku S wraz z modernizacją węzła cieplnego i jego automatyki oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w kontenerze przy budynku T1Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie wentylacji mechanicznej pom. na I p. w budynku S wraz z modernizacją węzła cieplnego i jego automatyki oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w kontenerze przy budynku T1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387193275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Krakowska 110/114

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-256

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krzysztof.podsiadlowicz@ilot.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie lotnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wentylacji mechanicznej pom. na I p. w budynku S wraz z modernizacją węzła cieplnego i jego automatyki oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w kontenerze przy budynku T1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0ef2ebd-3a68-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2044/wykonanie-wentylacji-mechanicznej-pom-na-i-p-w-budynku-s-wraz-z-modernizacja-wezla-cieplnego-i-jego-automatyki-oraz-wykonanie-wentylacji-mechanicznej-w-kontenerze-przy-budynku-t1-2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcami, a
Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne dokumenty niż oferta i składane wraz z ofertą załączniki, należy zgłaszać/składać za pośrednictwem platformy internetowej znajdującej się na stronie internetowej https://ilot.eb2b.com.pl (postępowanie nr AZLZ.26.272.2022) za pośrednictwem zakładki "Pytania/Informacje", znajdującej się na stronie internetowej: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2044/wykonanie-wentylacji-mechanicznej-pom-na-i-p-w-budynku-s-wraz-z-modernizacja-wezla-cieplnego-i-jego-automatyki-oraz-wykonanie-wentylacji-mechanicznej-w-kontenerze-przy-budynku-t1-2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne parametry techniczne sprzętu do obsługi platformy to:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 10Mbps;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdziale XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały określone w rozdziale XXV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały określone w rozdziale XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZLZ.26.272.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej pom. na I p. w budynku S wraz z modernizacją węzła cieplnego i jego automatyki oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w kontenerze przy budynku T1 na terenie dz. ew. 2 z obrębu 2-06-04, znajdującej się na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa w Warszawie, al. Krakowska 110/114.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbędzie się w oparciu o kryteria opisane w rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia tj.:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu wentylacji w budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 400 000,00 złotych brutto każda, z czego co najmniej 1 (jedna) robota obejmowała swoim zakresem modernizację węzła cieplnego; obejmowała swoim zakresem modernizację węzła cieplnego;
Definicja budynku użyteczności publicznej wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1225 z
późn. zm.).
2) dysponuje co najmniej jedną (1) osobą, która posiada następujące kwalifikacje:
a) kierownik budowy legitymujący się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych legitymujący się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych,
c) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych legitymujący się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
Osoby, o których mowa w ust. 2) muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego oraz posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą Pb lub uprawnienia uzyskane na
podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie tej ustawy. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie ma ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 poz. 1646 z późn. zm.) lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach- zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa (na wezwanie Zamawiającego) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym – wg treści określonej w załączniku nr 2b do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż- 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; – wg treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje roboty, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości oraz kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Szczegółowy sposób złożenia oferty wraz z załącznikami został opisany w rozdziale XV SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.
5. Oświadczenie składane wraz z ofertą, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2d do SWZ.
6. Zobowiązanie lub inny środek dowodowy, o którym mowa w ust. 2 oraz pełnomocnictwo i oświadczenie, o których mowa w ust. 4 i 5 należy sporządzić i podpisać zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XXIV SWZ.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w rozdziale XVII, Wykonawca składa w oryginale gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium wynosi: 7 000,00 PLN.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku niżej podanych formach w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu na rachunek Zamawiającego na konto Bank Pekao S.A. o numerze 39 1240 6973 1111 0010 9750 3751 z
dopiskiem: Wadium – wykonanie wentylacji, znak sprawy: AZLZ.26.272.2022;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych rozdziałach VII-IX SWZ oraz załączają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie opisanym w § 15 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 455 ust. 1 pkt 2) do ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2044/wykonanie-wentylacji-mechanicznej-pom-na-i-p-w-budynku-s-wraz-z-modernizacja-wezla-cieplnego-i-jego-automatyki-oraz-wykonanie-wentylacji-mechanicznej-w-kontenerze-przy-budynku-t1-2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.