eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeszcze › "Dostawa szybkoobrotowego rozdrabniacza do biomasy"Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa szybkoobrotowego rozdrabniacza do biomasy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272203933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 7

1.5.2.) Miejscowość: Brzeszcze

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-620

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ak@akbrzeszcze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.akbrzeszcze.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa szybkoobrotowego rozdrabniacza do biomasy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-687b529f-02b2-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360870

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00256208/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 04/ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 650000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa szybkoobrotowego rozdrabniacza do biomasy”.
1. Rok produkcji nie starszy niż 2007r.
2. Maksymalna ilość przepracowanych godzin nie większa niż 5000.
3. Urządzenie nie może być prototypem, musi pochodzić z seryjnej produkcji.
4. Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym maksymalnie dwuosiowym, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. Stan opon – zużycie maksimum 20%. Nie dopuszcza się opon regenerowanych.
5. Urządzenie przystosowane do łączenia z ciągnikiem za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm.
6. Wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS oraz oświetlenie drogowe,
7. Masa całkowita urządzenia gotowe go do pracy (DMC): max. 20 Mg.
8. Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy min. 310 kW
9. Zbiornik paliwa: min. 400 litrów.
10. Komora rozdrabniająca:
a) wyposażona w jeden wał rozdrabniający
b) wysokość załadunku: max. 2300 mm,
c) szerokość załadunku: min. 2900 mm,
d) sposób rozdrabniania materiału: wał z nożami (tj. młotkami wahadłowymi),
e) wał rozdrabniający: długość: min. 1700 mm, średnica: min. 1000 mm,
f) wyposażony w nowe, wymienne noże (młotki) rozdrabniające,
g) liczba zębów na wale: min. 35 sztuk,
h) przeciwnoże lub płyta rozdrabniająca nowe lub po regeneracji
i) specjalny kosz klasyfikacyjny do przygotowywania frakcji kompostowej wyposażony w pionowe listwy rozdrabniające (podnoszony hydraulicznie)
j) Możliwość stosowania różnego rozmiaru krat regulujących wielkość otrzymanej frakcji.
k) Maszyna wyposażona w dodatkową kratę wielkości frakcji o rozmiarze 100mm x l00mm (podnoszoną hydraulicznie).
11. Przeniesienie napędu na wał za pomocą przekładni pasowej z zabezpieczeniem przeciw przeciw przeciążeniowym.`
12. Zestaw wskaźników zawierający co najmniej:
a) stan paliwa,
b) liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji,
c) liczby przepracowanych godzin dziennie,
d) prędkości obrotowej wału korbowego silnika,
13. Maszyna wyposażona w przenośniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu.
Przenośnik tylny:
a) długość taśmy: min. 3900 mm,
b) szerokość taśmy: min. 1700 mm,
c) prędkość podajnika regulowana bezstopniowo,
d) przenośnik tylny składany i rozkładany hydraulicznie
Przenośnik dolny pod wałem rozdrabniającym — wymagany NOWY,
14. Maszyna wraz z przenośnikiem tylnym ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania.
15. Maszyna wyposażona w sterowanie radiowe pilotem,
16. Maszyna wyposażona w centralne punkty smarownicze lub układ centralnego smarowania
17. Maszyna wyposażona w dodatkową napędzaną rolkę wsadową wprowadzającą materiał do komory rozdrabniającej. Rolka z funkcją przesuwu pionowego.
18. Zamawiający wymaga aby maszyna była po przeglądzie serwisowym:
a) wymienione oleje i filtry,
b) wymienione nadmiernie wyeksploatowane części i elementy takie jak (łożyska, przewody hydrauliczne, rolki)
19. Zespół napędowy zabudowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych.
20. Wymagane dokumenty i świadectwa do przekazania wraz z urządzeniem:
a) świadectwo zgodności CE,
b) instrukcja obsługi urządzenia DTR.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.7 do swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42990000-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43312200-5 - Rębarki

16600000-1 - Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 774900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 784740,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 784740,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Auto-Seba SEBASTIAN BIESZKE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882024961

7.3.3) Ulica: ul. Filtrowa 2

7.3.4) Miejscowość: Kielno

7.3.5) Kod pocztowy: 84-208

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 784740,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia - ofertę Wykonawcy:

Auto-Seba SEBASTIAN BIESZKE

ul. Filtrowa 2
84-208 Kielno

Cena ofertowa brutto: 784 740,00 PLN brutto
Cena ofertowa netto: 638 000,00 PLN netto
Okres gwarancji: 9 miesięcy lub 600 motogodzin
Termin dostawy: do 5 dni od dnia podpisania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.