eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlisko › Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Siedlisko projektu ,,Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Siedlisko projektu ,,Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Siedlisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zamkowy, 6

1.5.2.) Miejscowość: Siedlisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-112

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683883211

1.5.8.) Numer faksu: 683883211

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@siedlisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlisko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Siedlisko projektu ,,Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20bb2e50-3aab-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025479/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Siedlisko projektu ,,Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowa Gmina

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://siedlisko.bip.net.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.5.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
1.5.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.5.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 11.1.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
11.1.2.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siedlisko, pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, tel. + 48 68 388 32 11;
11.1.2.2 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@nsi.net.pl lub nr tel. +48 768 358 801
11.1.2.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
na Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Siedlisko projektu ,,Cyfrowa Gmina”, znak postępowania: ZP.10.2022 oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy Pzp;
11.1.2.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
11.1.2.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
11.1.2.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
11.1.2.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Siedlisko projektu ,,Cyfrowa Gmina”.
2.1.3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: Cyfrowa Gmina JST
i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
2.1.4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) Serwer z oprogramowaniem systemowym – 1 szt.
2) Urządzenie klasy UTM nr 1 – 1 szt.
3) Urządzenie klasy UTM nr 2 – 1 szt.
4) Urządzenie podtrzymujące zasilanie UPS – 1 szt.
5) Mobilna stacja robocza z systemem operacyjnym – 2 szt.
6) Narzędzie do monitorowania sieci i oprogramowania – 1 szt.
7) Szkolenie dla pracowników z cyberbezpieczeństwa – 1 szt.
8) Audyt cyberbezpieczeństwa – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

72800000-8 - Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

48620000-0 - Systemy operacyjne

48400000-2 - Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 7.2.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
7.2.2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie poniżej wskazanych kryteriów oceny ofert:
7.2.2.1. cena – waga 60%,
7.2.2.2. wydłużenie okresu gwarancji na serwer z oprogramowaniem systemowym i mobilne stacje robocze z systemem operacyjnym – waga 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
4.1.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4.1.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4.1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
co najmniej 100 000,00 zł;
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa na poszczególnych członków konsorcjum podlega sumowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 2 powyżej musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ).
4.1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał minimum dwie dostawy urządzeń informatycznych o wartości każdego zamówienia co najmniej
100 000 zł netto, przy czym w skład urządzeń wchodziły min. komputery, serwery oraz oprogramowanie biurowe wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada doświadczenie w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunku.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ).
4.1.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzania spełniania warunków o których mowa w pkt 4.1.1.3. i.4.1.1.4. SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Uwaga:
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4.1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.1.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów oraz określać w szczególności:
4.1.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
4.1.5.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
4.1.6. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa
lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.1.3., 4.1.1.4. SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (określone w pkt 4.2.1. SWZ).
4.1.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.4.2.2.1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ,
4.4.2.2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 275),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
4.4.2.2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.4.2.1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 4.1.1.3. pkt 1 SWZ);
4.4.2.1.2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 4.1.1.3. pkt 2 SWZ);
4.4.2.1.3. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, (w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 4.1.1.4. SWZ, sporządzonego zgodnie
z Załącznikiem nr 10 do SWZ);
Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a. Serwer
i. Test wydajnościowy SPECrate2017_int_base dla dwóch procesorów;
ii. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu;
iii. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu;
iv. Deklaracja zgodności CE;
v. Dokument potwierdzający, że firma serwisująca urządzenie posiada ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia;
b. Mobilna stacja robocza
i. Test wydajnościowy procesora PassMark Performance Test - Average CPU Mark;
ii. Test wydajnościowy układu graficznego PassMark Performance Test - Average G3D Rating;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych
na zasadach opisanych w art. 107 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

(1) Oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp (oświadczenie wstępne),
o którym mowa w pkt 4.4.1.1. SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,
(2) Jeżeli dotyczy dokumenty i oświadczenia wskazane w 4.4.1.2. – 4.4.1.10. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

3.1. Wysokość wadium
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
3.2. Forma wadium
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.2.1. pieniądzu,
3.2.2. gwarancjach bankowych,
3.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz. 299).
3.3. Termin i sposób wniesienia wadium
3.3.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego
w pkt 6.1. SWZ i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3.3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 74 9674 0006 0000 0020 4408 0005
Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii.
3.3.3. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń znak postępowania: ZP.10.2022.
3.3.4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
3.3.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w pkt 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
3.3.6. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
3.3.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 24.06.2020 r., KIO 662/20, z dokumentu wadialnego powinno wynikać jednoznacznie, że zobowiązanie gwaranta obejmuje wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz obejmuje wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, wynikające z działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.3.8. Niewniesienie wadium, wniesienie w sposób nieprawidłowy, nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w pkt 3.4.2.3. SWZ, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
3.3.9. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe dotyczy również spółki cywilnej.
1.10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych
w pkt 4.2.1. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 4.1. SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy możliwe jest tylko
w granicach określonych w art. 455 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość dokonania m. in. następujących zmian w Umowie:
1) dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu:
a) w przypadku działania siły wyższej (katastrofalne działania przyrody - np. mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego np. zamieszki uliczne, akty terroru, epidemie) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy,
b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji Umowy, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający, termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przez Zamawiającego przedmiotowych prac, zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy;
2) dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych
do realizacji Umowy; Wykonawca zobowiązany jest w tym celu złożyć pisemny wniosek
do Zamawiającego; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia warunek oraz jednocześnie dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie (tego podwykonawcy), o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp. i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia nowego podwykonawcy (takie jak obowiązywały w postępowaniu na podstawie którego zawarta została Umowa); zmiana nie może spowodować zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy ani zwiększenia należnego Wykonawcy Wynagrodzenia;
3) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia/zakresów zamówienia dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców (dotyczy to również sytuacji gdy w Formularzu Oferty Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców); Wykonawca zobowiązany jest w tym celu złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego; W przypadku wystąpienia z wnioskiem
o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy §9 Umowy; zmiana nie może spowodować zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy ani zwiększenia należnego Wykonawcy Wynagrodzenia;
4) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy – w takim przypadku dopuszcza się zmiany umowy pozwalające na dostosowanie jej do now(...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 6.1.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.