eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybczewice Drugie › Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłkówOgłoszenie z dnia 2022-09-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001254369

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 119A

1.5.2.) Miejscowość: Rybczewice Drugie

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-065

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815854005

1.5.8.) Numer faksu: 815854005

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@zsorybczewice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsorybczewice.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-699eaf0e-3aa7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php?id=119

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/ (dane odbiorcy: Gmina
Rybczewice, adres skrzynki ePUAP: /ugrybczewice/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej (email: zamowienia@rybczewice.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
SZCZEGÓŁY W SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php?id=119

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w
Rybczewicach Drugich.
4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących można uzyskać pod adresem email:
inspektor@cbi24.pl.
5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania zgodnie z regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel
określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą: - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści
oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
9. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w
Informacje dotyczące wykonawcy.
10. Zamawiający informuje, że: Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące
wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
ustawie Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSO.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi polegającej na przygotowaniu dostarczeniu i
wydaniu posiłków w formie cateringu dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach im. Króla Jana III
Sobieskiego w Rybczewicach, w tym uczniów objętych programem wspierania gmin w zakresie dożywiania, nieobjętych tym
programem oraz dzieci uczących się w przedszkolu.
2. Zamawiający przewiduje, że w ramach wykonywania zamówienia wykonawca będzie dostarczał posiłki dla następującej
liczby uczniów:
a) posiłki dla ok.10 uczniów w ramach programu,
b) posiłki dla uczniów nieobjętych programem ok 20 uczniów,
c) posiłki w proporcji ½ dla dzieci w wieku 3-6 lat - ok.40 uczących się w przedszkolu oraz 48 uczących się w oddziałach
przedszkolnych.
3. Szacunkowa liczba posiłków w trakcie realizacji zamówienia wynosi:
a) liczba drugich śniadań dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lata – 40 x 200dni – 8000szt.,
b) liczba pełnych obiadów 30 x 180 dni – 5400 szt.,
c) liczba obiadów w porcji ½ pełnego obiadu dla dzieci w wieku 3-4lata- 40x 200dni tj.8000szt oraz dzieci w wieku 5-6 lat 48
x 180 dni – 8640szt.
4. Wskazane w ust. 3 liczby posiłków są orientacyjne, mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca
będzie zobowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb, zarówno mających wpływ na
zwiększenie jak
i na zmniejszenie liczby posiłków (np. liczba posiłków może być znacznie niższa w okresie świąt, epidemii, chorób dzieci,
itp.). Zamawiający będzie informował Wykonawcę o liczbie potrzebnych posiłków w oddziałach przedszkolnych: informacja
o liczbie posiłków będzie przekazywana do godz. 7:30 dnia, w którym zostaną wydane zamówione posiłki.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności:
a) przygotowanie posiłków dwudaniowych (zupa + pieczywo, II danie, napój) oraz drugich śniadań z napojem tylko dla dzieci
przedszkolnych,
b) dostarczanie i wydanie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku posiłków
(z wyłączeniem przerw w nauce szkolnej),
c) drugie śniadania należy wydawać do godz. do godz. 9.30, natomiast obiad od godz. 10:45,
d) posprzątanie po wydaniu posiłków,
e) odbiór powstałych odpadów (zlewek, naczyń jednorazowych).
6. Otwarty katalog proponowanych posiłków:
1) drugie śniadanie: np. pieczywo mieszane z masłem i dodatkami wędliny, past serowych, sera żółtego, jajek, lub dżemów;
zupy mleczne lub kiełbaski na ciepło. Do picia: herbata, kakao, kawa zbożowa. Kaloryczność śniadania w przeliczeniu na
jedno dziecko winna wynosić ok.400 kcal,
2) pełny obiad, w skład którego wchodzą:
a) zupa - przygotowana na wywarach warzywnych lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika, który nadaje zupie
charakterystyczny, specyficzny smak - min. 250-300 ml,
b) drugie danie - posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi warzywami. Do mięsa zamiennie mogą
być podawane ziemniaki, kasze, ryż, makaron. Drugim daniem mogą być: pierogi (nadzienie różne), naleśniki (nadzienie
różne), kopytka (dodatki różne), makaron z sosem, krokiety, gołąbki (sosy różne), gulasz (dodatki różne), placki
ziemniaczane (sos lub surówka), pulpety w sosie lub surówka itp. Zamawiający dopuszcza wydawanie dania bezmięsnego
maksymalnie 2 razy w tygodniu.
c) napój np. kompot z owoców - min. 200 ml/ osobę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą
punktów, spośród nieodrzuconych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada pozytywną opinię właściwego Państwowego
Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej dla kuchni, w której będą przygotowywane i
wydawane posiłki dla Zamawiającego;
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 30.000,00zł;
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa następujący warunek w zakresie zdolności zawodowej:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 1 (jedną) usługę
odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia a więc obejmowało żywienie dzieci o wartości
nie mniejszej niż 60 000,00zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługa była świadczona, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły odbioru) wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu
lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 30.000,00zł;
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły odbioru)
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik do SWZ;
c) decyzja właściwego organu Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnienie wymagań koniecznych do prowadzenia zakładu
żywienia zbiorowego (kopia);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale XI SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SWZ (jeżeli dotyczy).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w razie:
a) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki
wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
b) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
c) zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy,
a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4. Ponadto Zamawiający na zasadzie art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
zmian treści umowy w następujących wypadkach pod warunkiem, że zmiana nie będzie modyfikować ogólnego charakteru
umowy:
a) jeżeli zmiana podyktowana jest zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
b) w razie konieczności zmiany terminu wykonania Umowy z powodu okoliczności niezależnych od stron zawartej Umowy, w
szczególności wystąpienia siły wyższej;
c) zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
5. W przypadku, gdy o zmianę umowy wnosi Wykonawca, zobowiązany jest wraz z wnioskiem załączyć opis wszystkich
okoliczności oraz przedstawić dowody na ich wystąpienie, które uzasadnić miałyby zmianę umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.