eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iłża › "Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach IV kwartał roku 2022" ZADANIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach IV kwartał roku 2022”
ZADANIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 219

1.5.2.) Miejscowość: Iłża

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@dpskrzyzanowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpskrzyzanowice.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach IV kwartał roku 2022”
ZADANIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4421e075-3a87-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040619/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 „Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach IV kwartał roku 2022” ZADANIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dpskrzyzanowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dpskrzyzanowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :WYMAGANIA TECHNICZNE I
ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANEJ PRZY ICH UŻYCIU OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO MARKETPLANET POD ADRESEM
https://oneplace.marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Dom Pomocy
Społecznej w
Krzyżanowicach, z siedzibą w Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża, tel. (48) 616 30 27, adres e-mail:
dpomocy@kki.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp;
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a następnie
zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,;
2) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy;
5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6) nie przysługuje Pani/Panu
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
8) Pani/Pana Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane
przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. informujemy iż: w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.Zd.27.271.8.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nabiału i wyrobów mleczarskie. Produkty mleczarskie cechować ma świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty.
Termin przydatności produktów do spożycia ma być nie krótszy niż 14 dni od dnia dostawy do Zamawiającego dla produktów: twarogi, kefir maślanka, nie krótszy niż 21 dni od daty dostawy dla następujących produktów: masło, jogurty, śmietany, sery żółte, serki twarogowe do smarowania, pozostałe sery oraz nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy dla następujących produktów: mleko krowie, mleko sojowe, ser topiony, masło klarowane.

Lp Nazwa artykułu kod CPV Jedn miary ilość
1 Jogurt naturalny 150g w składzie m.inn.żywe kultury bakterii jogurtowych , bez mleka w proszku 15551310-1 szt 4 900
2 Jogurt owocowy 140gr posiadajacy w składzie min. 7% wsadu owocowego, żywe kultury bakterii jogurt., bez syropu glukozowo-fruktozowego 15551320-4 szt 2 800
3 Jogurt Skyr 150g 15551320-4 szt 20
4 Margaryna miękka 60% tłuszczu 450 g 15431000-8 szt 270
5 Kefir 400ml 15431000-8 szt 15
6 Margaryna twarda 80% tłuszczu 250 g 15431000-8 szt 70
7 Masło extra 82%-86% 200g 15530000-2 szt 750
8 Mleko 2% tłuszczu op.5l Piątnica, Figand, Włoszczowa, Rolmlecz, Mlekovita, Mlekpol 15511400-7 l 3 400
9 Mleko w proszku pełne 15511700-0 kg 3,00
10 Ser twardy żóty Gouda 15544000-3 kg 85
11 Serek do smar. piecz. 100g bez mleka w proszku 15545000-0 szt 650
12 Serek topiony 100 gr śmietankowy w składzie m.in.: min.50% mleka, min.27% sera 15545000-0 szt 20
13 Serek homogenizowany 150g, bez mleka w proszku, bez syropu glukozowo-fruktozowego, bez substancji zagęszczających 15543000-6 szt 250
14 Śmietana 18% 400 g typu Piątnica, Figand, Włoszczowa, Rolmlecz, Mlekovita, Mlekpol 15512200-2 szt 460
15 Twarożek wiejski 150g typu Piątnica, Krasnystaw, Garwolin, Łowicz 15542100-0 szt 600
16 Twaróg półtłusty Piątnica, Figand, Włoszczowa, Rolmlecz, Mlekovita, Mlekpol 15542100-0 kg 250

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15530000-2 - Masło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
oceniał spełnienie kryteriów:
5.2 Cena -waga 60 % = 60 pkt
5.3 Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”- waga 40%= 40pkt
PUNKTACJA BĘDZIE ZASTOSOWANA DO KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ODDZIELNIE.
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60% dla poszczególnych części zamówienia
Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru – 40,00 pkt. = 40%
2. Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: cena najniższa z ważnych ofert/ cena
badanej oferty x 60 Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta
w kryterium „Cena” wynosi 60.
Według wzoru : CN / CO x 60
3. Ocena kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”- waga 40%
tj. czas na wymianę wadliwego lub o obniżonej jakości towaru lub uzupełnienia braków liczony od
momentu zgłoszenia oraz czas realizacji poszczególnego zamówienia przy ewentualnym opóźnieniu w
dostawie w stosunku do godzin wyszczególnionych
w załączniku nr 10 do SWZ.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. – 60 min
20 pkt. – 90 min
0 pkt. – 180 min i więcej.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas konieczny na wymianę lub
uzupełnienie towaru” wynosi 40pkt.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało
przyporządkowaniem okresu 180 min i więcej- w związku z czym wykonawca w tym kryterium otrzyma
0 punków.
4. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
5. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według
następującej zasady: pkt. w kryterium CENA + pkt. W kryterium CZAS KONIECZNY NA WYMIANĘ
LUB UZUPEŁNIENIE TOWARU = suma pkt.
Wyjaśnienia:
CN - cena oferty najtańszej
CO - cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nabiału i wyrobów mleczarskie bez laktozy.
 Produkty mleczarskie cechować ma świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty.
 Termin przydatności produktów do spożycia ma być nie krótszy niż 14 dni od dnia dostawy do Zamawiającego dla produktów: twarogi, kefir maślanka, nie krótszy niż 21 dni od daty dostawy dla następujących produktów: masło, jogurty, śmietany, sery żółte, serki twarogowe do smarowania, pozostałe sery oraz nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy dla następujących produktów: mleko krowie, mleko sojowe, ser topiony, masło klarowane.
Lp Nazwa artykułu kod CPV Jedn miary ilość
1 Jogurt naturalny 180g bez laktozy 15551310-1 szt 80
2 Jogurt owocowy 250g bez laktozy 15551320-4 szt 55
6 Masło extra 82%-86% 200g bez laktozy 15530000-2 szt 15
7 Mleko 1,5% tłuszczu 0,5l bez laktozy 15511400-7 szt 20
9 Ser twardy żóty Gouda bez laktozy 150g 15544000-3 szt 10
12 Serek homogenizowany 150g bez laktozy 15543000-6 szt 20
13 Śmietana 18% bez laktozy 200g 15512200-2 szt 10
14 Twarożek wiejski bez laktozy 180g 15512200-2 szt 27
16 Twaróg półtłusty bez laktozy 230g 15542100-0 szt 9

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
oceniał spełnienie kryteriów:
5.2 Cena -waga 60 % = 60 pkt
5.3 Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”- waga 40%= 40pkt
PUNKTACJA BĘDZIE ZASTOSOWANA DO KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ODDZIELNIE.
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60% dla poszczególnych części zamówienia
Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru – 40,00 pkt. = 40%
2. Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: cena najniższa z ważnych ofert/ cena
badanej oferty x 60 Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta
w kryterium „Cena” wynosi 60.
Według wzoru : CN / CO x 60
3. Ocena kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”- waga 40%
tj. czas na wymianę wadliwego lub o obniżonej jakości towaru lub uzupełnienia braków liczony od
momentu zgłoszenia oraz czas realizacji poszczególnego zamówienia przy ewentualnym opóźnieniu w
dostawie w stosunku do godzin wyszczególnionych
w załączniku nr 10 do SWZ.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. – 60 min
20 pkt. – 90 min
0 pkt. – 180 min i więcej.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas konieczny na wymianę lub
uzupełnienie towaru” wynosi 40pkt.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało
przyporządkowaniem okresu 180 min i więcej- w związku z czym wykonawca w tym kryterium otrzyma
0 punków.
4. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
5. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według
następującej zasady: pkt. w kryterium CENA + pkt. W kryterium CZAS KONIECZNY NA WYMIANĘ
LUB UZUPEŁNIENIE TOWARU = suma pkt.
Wyjaśnienia:
CN - cena oferty najtańszej
CO - cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie
asortymentu dotyczącego poszczególnych części:
Część 1 zamówienia: Artykuły mleczarskie o wartości 20 000,00 zł
Część 2 zamówienia: Artykuły mleczarskie bez laktozy o wartości 20 000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: : Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
9.2.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
b) o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 4;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (Zamawiający pobierze samodzielnie z
ogólnodostępnych rejestrów Wykonawca nie musi załączać do dokumentów na wezwanie)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
f) art. 7 ust 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 835) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z
dnia 18 maja 2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi oraz udziałem Białorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (tj. Dz. U.UE.L.2006.134.1 z 20.05.2006 z późn. zm.) - wg załącznika 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie,
kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):
a) wykazu doświadczenia; wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy,
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
wykonywanie usług powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. załącznik nr 3.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również:
a) pełnomocnictwo:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązania są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty
ipowinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz
zakresu jego umocowania. Wymagana forma:Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się również
przedłożenieelektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej
uprawnienia notariusza.b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy
Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 ppkt 4 SWZ,
będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.Zobowiązanie
podmiotuudostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakres dostępnych wykonawcy
zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i
wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywani
zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Wymagana forma:Zobowiązanie musi być złożone
w formie elektronicznej lubw postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem
osobistym lub kwalifikowany podpisem elektrycznym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają:
1.1 Zmiana Przedmiotu Umowy w zakresie asortymentu zaoferowanych produktów w przypadku:
a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości,
za cenę nie wyższa niż cena produktu objętego umową.
b) wprowadzenie do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu powodującego wycofanie
dotychczasowego, za cenę nie wyższa niż cena produktu objętego umowa.
c) zmiany nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów- w przypadku wprowadzenia
niniejszych zmian przez producenta, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
1.2 Zmiana terminu realizacji umowy - w przypadku innych przyczyn zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz
Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia dostaw lub wykonywania innych czynności przewidzianych umowa, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.
1.3 Zmiany w zakresie płatności:
a) zmiana ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ewentualnej różnicy między ilością planowanych ilości
asortymentu a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z bieżących potrzeb - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone
według rzeczywistej ilości zamawianego asortymentu w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe towaru,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT- wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego
podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa,
c) zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy.
2. Niewykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup niezrealizowanej ilości towaru w okresie
obowiązywania umowy.
3. Zmiany w zakresie ilości zamawianych produktów. Zamawiający zastrzega, że podane ilości artykułów są ilościami
szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z
faktycznych potrzeb Zamawiającego.
4. Nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu okoliczności o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy - z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
5. Zmiany określone w §10 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy następują w formie wniosku Wykonawcy i akceptacji Zamawiającego,
która może zostać wyrażona w formie elektronicznej przez osoby wskazane w § 4 ust. 10 Umowy.
6. Zmiany niniejszej umowy określone w §10 ust. 1 pkt. 1.2 i pkt.1.3 Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dpskrzyzanowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.