eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Opracowanie projektu planu zrównoważonej transformacji energetycznej - "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Cieszyna" (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan)Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie projektu planu zrównoważonej transformacji energetycznej - ”Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Cieszyna” (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 4794200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.cieszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektu planu zrównoważonej transformacji energetycznej - ”Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Cieszyna” (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8116a594-39a7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035841/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Plan zrównoważonej transformacji energetycznej Cieszyna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt pt. „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@um.cieszyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP),
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:„Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod rygorem odrzucenia Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem oraz adres e-mail.
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta oraz dokumentów składanych wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID postępowania lub nr referencyjnym ZPIF.271.1.20.2022). Korespondencja przesłana za pomocą „Formularz do komunikacji”nie może być szyfrowana,
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
11. Pełna informacja znajduje się w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel: 33 479 42 00, email: urzad@um.cieszyn.pl;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, a także firmy informatyczne świadczące usługi IT dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie, organy kontroli;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji przetargowej. Dokumentacja przetargowa przechowywana będzie przez okres wymagany umową o dofinansowanie. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/2013 dokumentacja musi być przechowywana przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków, w którym ujęto dany wydatek dotyczący danej operacji. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie dokładnej daty przechowywania dokumentacji,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(1); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(2); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1) Wyjaśnienie: W związku z art. 75 Pzp ustawy, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego z uprawnienia dostępu do danych osobowych, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (2) Wyjaśnienie: W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 Ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 uPzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, 2. W związku z art. 19 ust. 3 zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPIF.271.1.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1 opracowanie projektu planu zrównoważonej transformacji energetycznej, przez co Zamawiający rozumie „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Cieszyna”, zwany dalej SECAP Cieszyn (Sustainable Energy and Climate Action Plan), w postaci umożliwiającej skierowanie pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna wraz z:
a) przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.),
b) raportem z przeprowadzonych działań partycypacyjno-konsultacyjnych, w tym zrealizowanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa miejscowego);
1.2 opracowanie narzędzi informatycznych umożliwiających Zamawiającemu:
1) inwentaryzację i bilansowanie emisji zanieczyszczeń gazowych (w tym gazów cieplarnianych) i pyłowych:
• z obiektów komunalnych objętych systemem monitoringu zużycia energii,
• z innych obiektów i sektorów nie objętych systemem monitoringu zużycia energii (sektor mieszkaniowy, transport indywidualny i zbiorowy, energetyczny, przemysłowo-usługowy itd.);
2) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji działań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych (w tym gazów cieplarnianych) i pyłowych, określonych w szczególności w SECAP Cieszyn oraz w planie gospodarki niskoemisyjnej, programach ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
1.3 przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych, biorących udział w opracowaniu i wdrożeniu SECAP Cieszyn;
1.4 przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych SECAP Cieszyn.
2. Cały opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90711400-8 - Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną

90712400-5 - Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

90714600-1 - Usługi kontroli bezpieczeństwa środowiska

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie kierownika zespołu, wyrażone liczbą opracowanych dokumentów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (Zgodnie z art. 116 ustawy Pzp).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykażą się należytym wykonaniem co najmniej:
a) jednej usługi polegającą na opracowaniu projektu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan) lub planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP – Sustainable Energy Action Plan) dla gminy miejskiej liczącej co najmniej 25 tys. mieszkańców oraz
b) trzech usług polegających na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej – PGN (bądź jego aktualizacji) lub założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (bądź ich aktualizacji) dla gminy miejskiej liczącej co najmniej 25 tys. mieszkańców;
2. dysponują lub będą dysponować przy realizacji zamówienia kierownikiem zespołu, który posiada doświadczenie zawodowe (praktykę) w pełnieniu tej funkcji przy opracowaniu co najmniej jednego SECAP lub SEAP oraz co najmniej jednego PGN lub założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania). Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2.
3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli dotyczy),
5. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę członków zespołu w trakcie umowy, za pisemną zgodą Zamawiającego i wyłącznie na osobę o doświadczeniu i kwalifikacjach nie niższych niż osoba zastępowana,
2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach:
1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;
2) wystąpienia okoliczności lub przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Warunkiem dokonania zmiany terminu zgodnie z zapisami ust. 1 jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez obie strony umowy oraz przedłożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą drugiej stronie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki e-puap urzędu Miejskiego w Cieszynie: /u390efc0tm/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w ustawie Pzp zamawiający wykluczy również z postępowania wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835). Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.
2. zamawiający uzna dotrzymanie terminu realizacji umowy w przypadku podjęcia przed dniem 28 lutego 2023 r. przez Radę Miejską Cieszyna uchwały o przyjęciu SECAP Cieszyn.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.