eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnegoOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny Chełm

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 112

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825627853

1.5.8.) Numer faksu: 825653557

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_chelm@sw.gov.ppl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swnet.sw.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9645e5a0-3a6e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360583

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060941/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9645e5a0-3a6e-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zpsw.gov.pl, www.miniportal.uzp.gov.pl,www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne i organizacyjne wysłania i odbierania dokumentów elektronicznych , elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu zostały opisane w regulaminie korzystania z systemu miniportal oraz warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej E-Puap

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zpsw.gov.pl, www.miniportal.uzp.gov.pl,www.ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Karny w Chełmie
ul. Kolejowa 112, 22-100 Chełm.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres podany powyżej lub na adres e-mail: zk_chelm@sw.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, a w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy również w celu związanym
z realizacją i rozliczeniem umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwowe i podmioty publiczne
w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w tym Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązujących w Zakładzie Karnym w Chełmie.
6. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
i nie będą poddawane profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Chełmie ” a także na etapie projektowania w branżach:
1) architektonicznej
2) konstrukcyjno – budowlanej
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
5) teletechnicznej
2. Zestawienie prac związanych z realizacją całości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Chełmie” oraz obowiązki Wykonawcy zostały wyszczególnione w ogólnych warunkach umowy – załącznik nr 1 oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (program funkcjonalno – użytkowy) – załącznik nr 2.
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
4. Wszystkie branże stanowią całość przedmiotu zamówienia.
5. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
6. W skład opisu przedmiotu zamówienia wchodzą także:
1) Program fukcjonalno-użytkowy
2) Specyfikacja warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty w zł – 60 %
Cena brutto oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN słownie
i liczbą. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia. Cena oferty stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
2) Doświadczenie – 40 %
2. Sposób obliczenia punktów w kryterium „CENA”:

Najniższa cena oferty spośród ofert
nie podlegających odrzuceniu
Cena = x 60
Cena oferty ocenianej

3. Sposób obliczenia punktów w kryterium „DOŚWIADCZENIE”:

Doświadczenie w sprawowaniu nadzoru: max. 40 punktów:
1) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w rozdziale VII ust. 2 pkt 1 ppkt b, w tym jednej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej – otrzyma 30 pkt;
2) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 robót budowlanych dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej o zakresie i wartości wymienionych w rozdziale VII ust. 2 pkt 1 ppkt b – otrzyma 40 pkt;
3) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 1 roboty budowlanej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej o zakresie i wartości wymienionych w rozdziale VII ust. 2 pkt 1 ppkt a – otrzyma 40 pkt;

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, prezentująca największą ilość przyznanych punktów łącznie w obu kryteriach.
5. Ocena ofert dokonywana będzie wg w/w wzorów, przez członków Komisji Przetargowej na kartach oceny ofert. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub w przypadku takiej potrzeby z ilością miejsc po przecinku wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryteria wyboru.
7. Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów
po zsumowaniu wyżej wymienionych kryteriów „cena” + „doświadczenie inspektora nadzoru” = suma kryteriów – maksymalnie oferta może uzyskać w sumie 100 pkt. ( 100% = 100 pkt).
8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej :
1) doświadczenia:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował usługę/usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmującą dla wszystkich 5 zadań:
a) pełnienie nadzoru budowlanego, sprawozdawczości i rozliczania kontraktu na zadaniu z zakresu budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, z późn. zm.) o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł - 1 usługę
lub
b) pełnienie nadzoru budowlanego, sprawozdawczości i rozliczania kontraktu na zadaniu z zakresu budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, z późn. zm.) o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł - 2 usługi.
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca złoży wykaz usług, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączając poświadczenia określające, czy wymagane zadania zostały wykonane w sposób należyty, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zadania których dotyczy poświadczenie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia.
2) kwalifikacji zawodowych:
Warunek dysponowania osobami do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) dla branży architektonicznej
architektonicznej: Inspektora robót architektonicznych – uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawień;
b) dla branży konstrukcyjno-budowlanej
konstrukcyjno-budowlanej: Inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych – uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi lub pełnienia nadzoru nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawień;
c) dla branży instalacyjnej
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: Inspektora robót w branży sanitarnej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawień;
d) dla branży instalacyjnej
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: Inspektora robót w branży elektrycznej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawień;
e) dla branży teletechnicznej
teletechnicznej: Inspektora robót w branży teletechnicznej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawień;
Inspektor nadzoru powinien posiadać wykształcenie wyższe i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji obiektów budowlanych. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji:
1. Inspektora robót architektonicznych i Inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych
oraz
2. Inspektora robót w branży elektrycznej i Inspektora robót w branży teletechnicznej
przez jedną osobę, stosownie do posiadanych uprawnień dla dwóch specjalności, spełniającą wymogi stawiane przez Zamawiającego dla obu specjalności.
Przez „doświadczenie zawodowe” w pełnieniu danej funkcji należy rozumieć lata ciągłej przynależności do izby architektów/inżynierów, liczony od daty uzyskania stosownych uprawnień zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.

UWAGA: Wskazane powyżej uprawnienia budowlane do projektowania należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wchodzących w skład oferty.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Określone w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określone w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego, obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 6 pkt 6.2 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 6.2 SWZ, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670, z późn. zm.), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
11. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określone w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w warunkach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.