eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice Włościańskie › "Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów"Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwanowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ojcowska 11

1.5.2.) Miejscowość: Iwanowice Włościańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-095

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123884003

1.5.8.) Numer faksu: 123884030

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iwanowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwanowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e8dcd4e-3a69-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006735/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,a,2166304,budowa-budynku-wielofunkcyjnego-na-potrzeby-edukacyjne-szkoly-w-poskwitowie-oraz-osp-poskwitow.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, (identyfikator postępowania - 2a9a8ec3-209d-4c6a-a23e-bd4cc6f39b47) ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczt elektronicznej sekretariat@iwanowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań
technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 11 SWZ, tj. Informacje o środkach
komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także wskazanie
osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGKR.271.1.18.2022.PM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami szkolnymi, przedszkolnymi,
świetlicą wiejską oraz ochotniczą strażą pożarną wraz z częścią garażowo-magazynową, wewnętrzną instalacją c.o.,
gazową, telekomunikacyjną, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, wewnętrzną i zewnętrzną instalacją wod-kan ze
zbiornikiem szczelnym, kanalizacją deszczową ze zbiornikiem szczelnym, elektryczną, zewnętrzną instalacją oświetleniową,
utwardzonymi dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi dla samochodów, ogrodzeniem, a także rozbiórkę istniejącego
budynku OSP.
Inwestycja jest realizowana na działkach nr 13/4, 13/5, jedn. ewid. Iwanowice, obręb: 0013 - Poskwitów.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ, zawierającym dokumentację
projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót (STWiORB).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262310-7 - Zbrojenie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261310-0 - Kładzenie zaprawy

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium:
Cena – waga 60 pkt,
Przedłużenie okresu gwarancji (w miesiącach) – waga 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. Warunki udziału w postępowaniu.
4.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
4.2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
4.3. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
4.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
dotyczącej Wykonawcy:
1) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, o wartości wykonanych
robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto.
Pojęcia budowy, przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poźn. zm.).
Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Wartości podane w dokumentach w walutach obcych, celem oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostaną
przeliczone na złote wg kursu średniego danej waluty do złotego, publikowanego w tabeli kursów średnich Narodowego
Banku Polskiego (NBP), obowiązujących na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut,
Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje
ww. informacje.
dotyczącej osób:
2) Wykonawca musi wykazać co najmniej 3 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
poniższymi kwalifikacjami zawodowymi:
a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą
na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00
zł brutto,
b) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń,
c) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
d) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy (a) oraz kierownika robót (b) w przypadku posiadania przez
kierownika budowy uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń.
Uwaga: Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy Prawo budowlane lub innymi
uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
poźn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1646)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rodziałem 6 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem 6 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy
złotych 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium podane są w Rozdziale 8 SW

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.1. Zarówno w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych
wykonawców warunek, o którym mowa w punkcie 4.4. ppkt 1) SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden
podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie),
5.2. warunek określony w pkt 4.4. ppkt 2 ) Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są
dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 18 "projektowanych postanowień umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty szczegółowo opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.