eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubartów › Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji drogowych Gminy Miasto Lubartów IIOgłoszenie z dnia 2022-09-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji drogowych
Gminy Miasto Lubartów II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Lubartów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019388

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 12

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 818552273

1.5.8.) Numer faksu: 818551016

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umlubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji drogowych
Gminy Miasto Lubartów II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-141e0d49-3a4d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024830/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dokumentacje techniczne przebudowy dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem:
a) miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl,
b) ePUAPu - adres: /UMLubartow/SkrytkaESP na: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
c) poczty elektronicznej: bzp@umlubartow.pl.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji".

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2) Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na platformie Windows, Mac i Linux .
3) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20,
- Microsoft Edge.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
9) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający
2) wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: iod@umlubartow.pl, lub pisemnie na adres Administratora danych; kontakt: e-mail: iod@umlubartow.pl, tel. 81 8552018
3) dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny BZP.271.65.2022 na „Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji drogowych Gminy Miasto Lubartów II”
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącego załącznik
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP.
3) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
7) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.65.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt przebudowy drogi gminnej Miasta Lubartów - ul. Waryńskiego (103485L) – na całej długości tj. ok. 363 m.
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:
- roboty rozbiórkowe;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej;
- ustawienie krawężnika i krawężnika najazdowego na wjazdach;
- wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej barwionej;
- uzyskanie uzgodnień od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie;
- urządzenie zieleni;

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryteria oceny:
a) Cena (C) 60% - 60 punktów
b) Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) 40% - 40 punktów
2) Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P (C) = C min/ Cbad x Max (C)

gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów za kryterium „Cena" (60).
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Doświadczenie – projektanta branży drogowej (D)” ocenie będzie podlegało doświadczenie projektanta branży drogowej, podane przez Wykonawcę
w Formularzu oferty (zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SWZ). Brak wypełnienia odpowiedniej części Formularza ofertowego skutkować będzie przyznaniem 0 pkt
w ww. kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże
w „Wykazie osób” jako projektanta branży drogowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający oceni liczbę należycie opracowanych projektów budowlanych budowy, rozbudowy i/lub przebudowy drogi, wykonanych przez osobę wskazaną jako projektant branży drogowej.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco – P(D):
a) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 1 zadania (wykonanie 1 dokumentacji projektowej) – 5 pkt,
b) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 2 zadań (wykonanie 2 dokumentacji projektowych) – 10 pkt,
c) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 3 zadań (wykonanie 3 dokumentacji projektowych) – 20 pkt,
d) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 4 zadań (wykonanie 4 dokumentacji projektowych) – 30 pkt,
e) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 5 zadań (wykonanie 5 dokumentacji projektowych) – 40 pkt.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(D),
gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(D) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie projektanta branży drogowej”

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
4) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt 5), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt przebudowy drogi gminnej Miasta Lubartów - ul. Wieniawskiego (103488 L) – na całej długości tj. ok. 527 m.
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu SMA z warstwą wiążącą,
- ustawienie krawężnika i krawężnika najazdowego na wjazdach,
- wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej barwionej,
- urządzenie zieleni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryteria oceny:
a) Cena (C) 60% - 60 punktów
b) Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) 40% - 40 punktów
2) Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P (C) = C min/ Cbad x Max (C)

gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów za kryterium „Cena" (60).
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Doświadczenie – projektanta branży drogowej (D)” ocenie będzie podlegało doświadczenie projektanta branży drogowej, podane przez Wykonawcę
w Formularzu oferty (zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SWZ). Brak wypełnienia odpowiedniej części Formularza ofertowego skutkować będzie przyznaniem 0 pkt
w ww. kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże
w „Wykazie osób” jako projektanta branży drogowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający oceni liczbę należycie opracowanych projektów budowlanych budowy, rozbudowy i/lub przebudowy drogi, wykonanych przez osobę wskazaną jako projektant branży drogowej.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco – P(D):
a) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 1 zadania (wykonanie 1 dokumentacji projektowej) – 5 pkt,
b) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 2 zadań (wykonanie 2 dokumentacji projektowych) – 10 pkt,
c) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 3 zadań (wykonanie 3 dokumentacji projektowych) – 20 pkt,
d) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 4 zadań (wykonanie 4 dokumentacji projektowych) – 30 pkt,
e) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 5 zadań (wykonanie 5 dokumentacji projektowych) – 40 pkt.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(D),
gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(D) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie projektanta branży drogowej”

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
4) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt 5), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt przebudowy drogi gminnej Miasta Lubartów - ul. Cichej (103396 L) – na odcinku od ronda wraz z rondem w kierunku wschodnim – tj. ok. 300 m
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu SMA z warstwą wiążącą,
- ustawienie krawężnika i krawężnika najazdowego na wjazdach,
- wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej barwionej,
- urządzenie zieleni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryteria oceny:
a) Cena (C) 60% - 60 punktów
b) Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) 40% - 40 punktów
2) Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P (C) = C min/ Cbad x Max (C)

gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów za kryterium „Cena" (60).
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Doświadczenie – projektanta branży drogowej (D)” ocenie będzie podlegało doświadczenie projektanta branży drogowej, podane przez Wykonawcę
w Formularzu oferty (zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SWZ). Brak wypełnienia odpowiedniej części Formularza ofertowego skutkować będzie przyznaniem 0 pkt
w ww. kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże
w „Wykazie osób” jako projektanta branży drogowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający oceni liczbę należycie opracowanych projektów budowlanych budowy, rozbudowy i/lub przebudowy drogi, wykonanych przez osobę wskazaną jako projektant branży drogowej.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco – P(D):
a) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 1 zadania (wykonanie 1 dokumentacji projektowej) – 5 pkt,
b) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 2 zadań (wykonanie 2 dokumentacji projektowych) – 10 pkt,
c) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 3 zadań (wykonanie 3 dokumentacji projektowych) – 20 pkt,
d) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 4 zadań (wykonanie 4 dokumentacji projektowych) – 30 pkt,
e) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 5 zadań (wykonanie 5 dokumentacji projektowych) – 40 pkt.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(D),
gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(D) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie projektanta branży drogowej”

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
4) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt 5), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt przebudowy łącznika ul. Legionów i ul. Pięknej zlokalizowanego na działce nr 164 obr.7 Śródmieście – na długości ok. 30 m.
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej,
- ustawienie krawężnika i krawężnika najazdowego na wjazdach,
- wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej barwionej,
- uzyskanie uzgodnień od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie,
- urządzenie zieleni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryteria oceny:
a) Cena (C) 60% - 60 punktów
b) Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) 40% - 40 punktów
2) Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P (C) = C min/ Cbad x Max (C)

gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów za kryterium „Cena" (60).
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Doświadczenie – projektanta branży drogowej (D)” ocenie będzie podlegało doświadczenie projektanta branży drogowej, podane przez Wykonawcę
w Formularzu oferty (zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SWZ). Brak wypełnienia odpowiedniej części Formularza ofertowego skutkować będzie przyznaniem 0 pkt
w ww. kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże
w „Wykazie osób” jako projektanta branży drogowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający oceni liczbę należycie opracowanych projektów budowlanych budowy, rozbudowy i/lub przebudowy drogi, wykonanych przez osobę wskazaną jako projektant branży drogowej.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco – P(D):
a) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 1 zadania (wykonanie 1 dokumentacji projektowej) – 5 pkt,
b) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 2 zadań (wykonanie 2 dokumentacji projektowych) – 10 pkt,
c) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 3 zadań (wykonanie 3 dokumentacji projektowych) – 20 pkt,
d) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 4 zadań (wykonanie 4 dokumentacji projektowych) – 30 pkt,
e) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 5 zadań (wykonanie 5 dokumentacji projektowych) – 40 pkt.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(D),
gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(D) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie projektanta branży drogowej”

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
4) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt 5), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt przebudowy drogi gminnej Miasta Lubartów – ul. Leśnej (103435L) – na długości ok. 404 m.
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:
- rozebranie nawierzchni jezdni i podbudowy;
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu SMA z warstwą wiążącą
- ustawienie krawężnika i krawężnika najazdowego na wjazdach;
- urządzenie zieleni;
- wykonanie na całym projektowanym odcinku, chodnika z kostki brukowej szarej i ścieżki rowerowej z kostki brukowej kolorowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryteria oceny:
a) Cena (C) 60% - 60 punktów
b) Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) 40% - 40 punktów
2) Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P (C) = C min/ Cbad x Max (C)

gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów za kryterium „Cena" (60).
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Doświadczenie – projektanta branży drogowej (D)” ocenie będzie podlegało doświadczenie projektanta branży drogowej, podane przez Wykonawcę
w Formularzu oferty (zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SWZ). Brak wypełnienia odpowiedniej części Formularza ofertowego skutkować będzie przyznaniem 0 pkt
w ww. kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże
w „Wykazie osób” jako projektanta branży drogowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający oceni liczbę należycie opracowanych projektów budowlanych budowy, rozbudowy i/lub przebudowy drogi, wykonanych przez osobę wskazaną jako projektant branży drogowej.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco – P(D):
a) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 1 zadania (wykonanie 1 dokumentacji projektowej) – 5 pkt,
b) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 2 zadań (wykonanie 2 dokumentacji projektowych) – 10 pkt,
c) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 3 zadań (wykonanie 3 dokumentacji projektowych) – 20 pkt,
d) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 4 zadań (wykonanie 4 dokumentacji projektowych) – 30 pkt,
e) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 5 zadań (wykonanie 5 dokumentacji projektowych) – 40 pkt.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(D),
gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(D) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie projektanta branży drogowej”

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
4) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt 5), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt przebudowa drogi gminnej Miasta Lubartów – ul. Osikowej (103451L) – na całej długości drogi tj. ok. 118 m.
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:
- rozebranie nawierzchni jezdni i podbudowy;
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu SMA z warstwą wiążącą;
- ustawienie krawężnika i krawężnika najazdowego na wjazdach;
- urządzenie zieleni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryteria oceny:
a) Cena (C) 60% - 60 punktów
b) Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) 40% - 40 punktów
2) Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P (C) = C min/ Cbad x Max (C)

gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów za kryterium „Cena" (60).
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Doświadczenie – projektanta branży drogowej (D)” ocenie będzie podlegało doświadczenie projektanta branży drogowej, podane przez Wykonawcę
w Formularzu oferty (zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SWZ). Brak wypełnienia odpowiedniej części Formularza ofertowego skutkować będzie przyznaniem 0 pkt
w ww. kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże
w „Wykazie osób” jako projektanta branży drogowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający oceni liczbę należycie opracowanych projektów budowlanych budowy, rozbudowy i/lub przebudowy drogi, wykonanych przez osobę wskazaną jako projektant branży drogowej.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco – P(D):
a) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 1 zadania (wykonanie 1 dokumentacji projektowej) – 5 pkt,
b) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 2 zadań (wykonanie 2 dokumentacji projektowych) – 10 pkt,
c) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 3 zadań (wykonanie 3 dokumentacji projektowych) – 20 pkt,
d) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 4 zadań (wykonanie 4 dokumentacji projektowych) – 30 pkt,
e) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 5 zadań (wykonanie 5 dokumentacji projektowych) – 40 pkt.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(D),
gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(D) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie projektanta branży drogowej”

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
4) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt 5), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt przebudowy drogi gminnej Miasta Lubartów – ul. Akacjowej (103381L) – na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Mucharskiego tj. ok. 354 m.
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:
- rozebranie nawierzchni jezdni i podbudowy,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu SMA z warstwą wiążącą,
- ustawienie krawężnika i krawężnika najazdowego na wjazdach,
- urządzenie zieleni,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryteria oceny:
a) Cena (C) 60% - 60 punktów
b) Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) 40% - 40 punktów
2) Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P (C) = C min/ Cbad x Max (C)

gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów za kryterium „Cena" (60).
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Doświadczenie – projektanta branży drogowej (D)” ocenie będzie podlegało doświadczenie projektanta branży drogowej, podane przez Wykonawcę
w Formularzu oferty (zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SWZ). Brak wypełnienia odpowiedniej części Formularza ofertowego skutkować będzie przyznaniem 0 pkt
w ww. kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże
w „Wykazie osób” jako projektanta branży drogowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający oceni liczbę należycie opracowanych projektów budowlanych budowy, rozbudowy i/lub przebudowy drogi, wykonanych przez osobę wskazaną jako projektant branży drogowej.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco – P(D):
a) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 1 zadania (wykonanie 1 dokumentacji projektowej) – 5 pkt,
b) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 2 zadań (wykonanie 2 dokumentacji projektowych) – 10 pkt,
c) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 3 zadań (wykonanie 3 dokumentacji projektowych) – 20 pkt,
d) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 4 zadań (wykonanie 4 dokumentacji projektowych) – 30 pkt,
e) za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 5 zadań (wykonanie 5 dokumentacji projektowych) – 40 pkt.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(D),
gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(D) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie projektanta branży drogowej”

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
4) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt 5), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, właściwe do zaprojektowania przedmiotu zamówienia.
Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej wymienionym, uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).
b) wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy, rozbudowy i/lub przebudowy drogi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2a do IDW-SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do IDW- SWZ);
b) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW-SIWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1) SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.3) SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie, o których mowa w pkt 13.4) SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1) SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt 9.5) SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 11.1) SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
− w pkt. 11.1) b) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku;
− w pkt. 11.1) a) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym
w szczególności zmiany stawki podatku VAT;
2) zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem działań organów związanej z:
a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy (w tym organy administracji) decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa;
b) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy;
c) odmową wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
3) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
4) zmiany osoby wskazanej w § 9 ust. 2 z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany, z zastrzeżeniem, że osoba ta musi posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w SWZ.
2. Zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany:
1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie;
4) umowy jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.