eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiśniowa › Przebudowa drogi woj. nr 964 polegająca na budowie chodnika wraz z odwod. oraz budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzbanowa oraz budowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w m. WiśniowaOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi woj. nr 964 polegająca na budowie chodnika wraz z odwod. oraz budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzbanowa oraz budowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w m. Wiśniowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiśniowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiśniowa

1.5.2.) Miejscowość: Wiśniowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-412

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wisniowa.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wisniowa.malopolska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi woj. nr 964 polegająca na budowie chodnika wraz z odwod. oraz budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzbanowa oraz budowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w m. Wiśniowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64050019-1d4d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016129/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi woj. nr 964 polegająca na budowie chodnika wraz z odwod. oraz budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzbanowa oraz budowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w m. Wiśniowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306275/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IDZ.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 985858,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest zamówienie pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na odc. ref. 030, od km 1+478,5 do km 1+867 polegająca na budowie chodnika od km 1+489,2 do km 1+864,8 wraz z odwodnieniem oraz budowa oświetlenia ulicznego od km 1+499 do km 1+867 w m. Wierzbanowa oraz budowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w km 2+464 w m. Wiśniowa.”
Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem obejmował będzie między innymi wykonanie poniższych robót:
• Wykonanie robót przygotowawczych
• Wykonanie robót ziemnych
• Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego
• Wykonanie podbudowy
• Wykonanie nawierzchni
• Wykonanie robót wykończeniowych
• Wykonanie oznakowania dróg wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu
• Wykonanie robót przygotowawczych geodezyjnych oraz sporządzenie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
• Budowa oświetlenia drogowego
2) Przedmiotowe zadanie będzie współfinansowane z Samorządu Województwa Małopolskiego.
3) Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – (skład: Dokumentacja Techniczna, Przedmiar robót nr 1, Przedmiar robót nr 2, STWIORB nr 1, STWIORB nr 2 wraz z uwzględnieniem dokonanych aktualizacji tych dokumentów).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1033566,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1905159,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1064787,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna DUDA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 735 105 26 93

7.3.4) Miejscowość: Łostówka 121

7.3.5) Kod pocztowy: 34-730

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1064787,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.