eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Paprotnia › "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hołubla gm. Paprotnia"Ogłoszenie z dnia 2022-09-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hołubla gm. Paprotnia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Komunalny "PAPROTNIA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711659349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANA PAWŁA II 20

1.5.2.) Miejscowość: Paprotnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-107

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: /25/ 63 121 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zkpaprotnia@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zkpaprotnia.nbip.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hołubla gm. Paprotnia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52f710a0-3a63-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52f710a0-3a63-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia możliwe jest pod warunkiem spełniania przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia – posiadanie:
1) Komputera PC o parametrach minimalnych Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 59.00 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Safari w ver. 11.1 i późniejsze, Microsoft Edge ver 11.0 i późniejsze,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
c) System operacyjny: MS Windows 7 i późniejsze lub OSX/Mac OS 10.10 lub Ubuntu 14.04. lub
2) Tabletu/Telefonu o minimalnych parametrach: 4 rdzenie procesora, 2 GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.03, umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) Przeglądarka Chrome w ver. 61 i późniejsze
2. Dla posiadania możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy
e-Zamówienia może być konieczne wyłączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies.
3. Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych (przykładowo: .rtf, .doc, .docx, .pdf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tif, .png, .zip, .tar, .gz, .7z.) i przekazuje jako załącznik do: „Formularza do komunikacji” dostępny na Platformie e-Zamówienia.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępnym dla wszystkich użytkowników Platformy e-Zamówienia oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
5. Korzystanie przez Wykonawcę z pełnego zakresu funkcjonalności Platformy
e-Zamówienia jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia podczas zakładania konta Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Związku;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Komunalnym „Paprotnia” jest pan Andrzej Dębiec e-mail: zkpaprotnia@post.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1717 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty sanitarne przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Hołubla gm. Paprotnia wraz z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego i pełną obsługą geodezyjną (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) polegające na:
a) budowie sieci wodociągowej DN160PVC-U PN10 SDR26, L = 499,5m
b) budowie sieci wodociągowej DN160PE, L = 68,5m
c) budowa sieci wodociągowej DN90PVC-U PN10 SDR26, L = 9,1m
d) budowa hydrantów DN80 – 3 szt.
e) likwidacja przyłącza wodociągowego – 30mb
Zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rury PE SDR 17 RC PN10 bez konieczności stosowania dodatkowej rury osłonowej, miejsca oznaczone w projekcie z zastosowaniem rur osłonowych wykonać zgodnie z projektem rurą PEHD PN10 SDR 17 + rura osłonowa.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie PE SDR 17 PN10 wykonywane w otwartym wykopie z podsypką i zasypką piaskową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium
I Cena 60 %
II Termin gwarancji 40 %

2. Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm:

O = C + G
gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał w kryterium cena
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał w kryterium termin gwarancji
Maksymalnie Wykonawca może otrzymać łącznie w obu kryteriach 100 pkt

Kryterium I – cena

C min.
C = --------------------- x 60 pkt
C bad.
C min. – cena brutto oferty najtańszej
C bad. – cena brutto oferty badanej

Kryterium II – Termin gwarancji
3. Punkty za kryterium termin gwarancji zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w Formularzu ofertowym.
4. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:

Długość gwarancji w ofercie badanej (miesiącach)
Ocena punktowa = ------------------------------------------------------------------------------ x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (72 m-ce)

5. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę termin udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy (termin gwarancji liczony od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru prac). Maksymalny termin gwarancji podlegający punktacji to 72 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, lub w sytuacji, kiedy Wykonawca nie wskaże żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika robót/kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
b) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o średnicy min. Ø160 i długości min. 1000 m.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działal¬ności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł. Uwaga: Jeżeli z treści załączonej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie wynika wniesienie opłaty składki ubezpieczenia OC, należy dołączyć także potwierdzenie opłacenia składki jednoznacznie potwierdzającej, że ubezpieczenie jest ważne.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 3 do SWZ,
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

art. 104, 105 ustawy pzp w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

art. 104, 105 ustawy pzp w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy i usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek określony w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 4 lit. b) SWZ muszą spełniać ci
z Wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. składają
oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 1 do SWZ.
5. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, określone w Rozdziale X ust. 3 pkt. 1 i 2 SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. UWAGA: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w zakresie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez Zamawiającego sumę gwarancyjną ubezpieczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.