eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieniawa › Dostawa samochodu specjalnego pożarniczegoOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Sieniawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900571

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sieniawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-530

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 622 73 01

1.5.8.) Numer faksu: 16 622 73 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@sieniawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieniawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15d76dbc-3a5e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359985

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066969/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa.
Zgodnie z § 11 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf tj.: do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247). W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Buczko. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: adres mail: iodo@wbuczko.pl,
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego" prowadzonym w trybie podstawowym, 1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
1.5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,1.6. Niezależnie od postanowień ppkt 1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
1.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.10. Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do
podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie spełniającego wymagania i parametry jakościowe określone w Załączniku nr 3 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawarto w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, który zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany sprzęt .

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa – 60 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy: 40 pkt (maksymalnie 40 pkt)
3. Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia).
a) cena ofertowa - wg następującego wzoru:

Cn
I P = ----- x Zc
Cb

gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – liczba punktów,
Cn – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 60 pkt

b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy: 40 pkt (maksymalnie 40 pkt) -IP2
Minimalny (wymagany) okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 24 miesiące liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą zasadą:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 20 pkt
48 miesięcy i więcej – 40 pkt

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 pkt. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji na przedmiot umowy krótszy niż 24 miesiące - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości miesięcy okresu gwarancji na przedmiot umowy, Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt - przyjmując minimalny okres udzielonej gwarancji tj. 24 miesiące.
4. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
KIP = IP1 + IP2
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP – końcowa ilość punktów,
IP1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa,
IP2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na przedmiot umowy,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym Załącznik nr 1 SWZ zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych lub/oraz rozwiązań równoważnych to jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w szczególności dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa, certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach.
2.Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 SWZ zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych lub/oraz rozwiązań równoważyć, a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 lub złożone dokumenty będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa, certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta zawiera:
1) Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym ROZDZIALE XII SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty,
4) Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z zapisami ust. 12 Rozdziału III niniejszej SWZ.
5) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej
b) z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności z przyczyn leżących po stronie producenta sprzętu dotyczących udokumentowanych problemów związanych z produkcją lub dostawą sprzętu – o okres niezbędny do prawidłowej realizacji dostawy oraz innych niezawinionych przez Strony przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu ust a), z uwzględnieniem niniejszych zapisów:
• Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do poinformowania drugiej Strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 kolejnych dni od jej ustania.
• Brak zawiadomienia lub zwłoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powołać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
• Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest zobowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy.
2) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 4 ust 2 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług, zmiany podatkowe, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia,
2. Wskazane zmiany następują na pisemny wniosek jednej ze Stron. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa wyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany: danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych osób związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, zmiany danych rejestrowych. Ich wprowadzenie nastąpi poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Przedmiotowe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sieniawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.