eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安i皻och這wice › Zakup i dostawa ekogroszku do kot這wni w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w 安i皻och這wicachOg這szenie z dnia 2022-09-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup i dostawa ekogroszku do kot這wni w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w 安i皻och這wicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miejskie Przedsi瑿iorstwo Gospodarki Lokalowej w 安i皻och這wicach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243271937

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Tunelowa 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安i皻och這wice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 346 08 78

1.5.8.) Numer faksu: 32 245 48 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpglswietochlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.mpglswietochlowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa ekogroszku do kot這wni w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w 安i皻och這wicach

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1cc4ca1c-3a40-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00359946

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: a) miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/; b) ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal; c) strona internetowa Zamawiaj帷ego: https://mpglswietochlowice.pl/zamowienia_dzp.html; d) poprzez poczt elektroniczn na adres e-mail Zamawiaj帷ego: zamowienia@mpglswietochlowice.pl oraz adres (adresy) e-mail Wykonawcy podane w Formularzu oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na
ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu,
opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z miniPortal dost瘼nym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminie ePUAP.
3. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia korespondencja elektroniczna (inna ni oferta Wykonawcy i za陰czniki do oferty)
odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przes豉na za pomoc tego formularza nie mo瞠 by szyfrowana.
Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym wszelkie
o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane by造 poprzez poczt elektroniczn na adres e-mail
Zamawiaj帷ego: zamowienia@mpglswietochlowice.pl oraz adres (adresy) e mail Wykonawcy podane w Formularzu oferty.
4. Pozosta貫 postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Administratorem Pa雟twa danych osobowych w rozumieniu Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Miejskie Przedsi瑿iorstwo Gospodarki Lokalowej w 安i皻och這wicach Sp. z o.o. zwane dalej Administratorem.
2. Kontakt z Administratorem jest mo磧iwy: listownie na adres siedziby: ul. Tunelowa 2, 41-600 安i皻och這wice, telefonicznie pod nr tel. 32 245 40 21 mailowo na adres poczty elektronicznej:
sekretariat@mpglswietochlowice.pl.
3. Z inspektorem ochrony danych mo積a si skontaktowa pod adresem poczty elektronicznej iod@mpglswietochlowice.pl.
4. Pani/Pana dane niezb璠ne do udzia逝 w post瘼owaniu b璠 przetwarzane w celu zwi您anym z realizacj post瘼owania o
udzielenie zam闚ienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zam闚ie publicznych oraz dzia豉nie przez Administratora w
interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe mog by udost瘼niane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepis闚 prawa
lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniaj帷ym niszczenie dokument闚 i no郾ik闚 danych, biurom obs逝gi prawnej, itp.
6. Ze wzgl璠u na jawno嗆 post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog by
wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dost瘼u do danych mo瞠 wyst徙i jedynie w szczeg鏊nych
przypadkach, je郵i jest to uzasadnione ochron prywatno軼i, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnic
przedsi瑿iorstwa.
7. W zwi您ku z jawno軼i post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego Pani/a dane mog by tak瞠 przekazywane do
pa雟tw trzecich.
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami Ustawy Pzp do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo 膨dania dost瘼u do tre軼i swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10. Administrator informuje, 瞠 przepisy PZP ograniczaj prawo do skorzystania:
• ze sprostowania lub uzupe軟ienia danych (art. 16 RODO), je瞠li zrealizowanie tego prawa mog這by skutkowa zmian wyniku
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia lub zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym
z PZP;
• z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), kt鏎e nie mo瞠 zosta zrealizowane do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania.
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, 瞠 przetwarzanie danych
przez Administratora narusza przepisy prawa.
12. Podane przez Pani/a dane b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania. Je瞠li okres
obowi您ywania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego przekroczy 4 lata, Administrator przechowuje dane przez ca造 okres obowi您ywania tej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 29/DZP/DE/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiot zam闚ienia obejmuje zakup i dostaw ekogroszku do kot這wni w budynku mieszkalno - us逝gowym w 安i皻och這wicach przy ul. Sienkiewicza 3.
2. Maksymalna ilo嗆 w璕la ekogroszek, jak Zamawiaj帷y przewiduje do wykorzystania w trakcie realizacji zam闚ienia wynosi 50 ton. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilo軼i ton dostarczanego w璕la ekogroszek o 30%, co nie mo瞠 stanowi podstawy do roszcze ze strony Wykonawcy.
3. Szczeg馧owe wymagania dotycz帷e przedmiotu zam闚ienia, zawiera za陰cznik nr 1 do SWZ – szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia (SOPZ).
4. Zamawiaj帷y do這篡 nale篡tej staranno軼i, aby przedmiot zam闚ienia nie zosta opisany przez wskazanie znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia, 廝鏚豉 lub szczeg鏊nego procesu, kt鏎e mog這by doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt鏎ych wykonawc闚 lub produkt闚. Je瞠li, pomimo tego, oka瞠 si, 瞠 w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w za陰cznikach do niej wyst瘼uj takie wskazania, nie nale篡 ich traktowa jako wymaga odnosz帷ych si do przedmiotu zam闚ienia, a nale篡 je rozpatrywa wy陰cznie w kategoriach wskaza o charakterze informacyjnym (niewi捫帷ych dla Wykonawc闚).
5. Ponadto wsz璠zie tam, gdzie w opisie przedmiotu zam闚ienia, Zamawiaj帷y odni鏀 si do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, o kt鏎ych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym.
6. Pozosta貫 warunki realizacji przedmiotu zam闚ienia okre郵aj projektowane postanowienia umowy (PPU), stanowi帷e za陰cznik nr 2 do SWZ.
8. Wym鏬 zatrudnienia na umow o prac. Zamawiaj帷y nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawc os鏏 uczestnicz帷ych w realizacji przedmiotu zam闚ienia na podstawie umowy o prac.
9. Przedmiotowe 鈔odki dowodowe. Zamawiaj帷y nie b璠zie wzywa do ich z這瞠nia/uzupe軟ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09111000-0 - W璕iel ipaliwa na bazie w璕la

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wed逝g kryteri闚 okre郵onych w SWZ (Rozdzia XX "Opis kryteri闚 oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteri闚 i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia do oferty nale篡 do陰czy o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy - Za陰cznik nr 4 SWZ.
2. Ww. o鈍iadczenie b璠zie stanowi dow鏚 brany pod uwag podczas weryfikacji sytuacji podmiotowej Wykonawcy i w zwi您ku z tym Zamawiaj帷y nie b璠zie 膨da od Wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, przed這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie stawia wymogu z這瞠nia wraz z ofert przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Oferta musi zawiera:
1) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania, w zakresie wskazanym w rozdziale IX SWZ – zgodnie z Za陰cznikiem nr 4 do SWZ.
O鈍iadczenie, sk豉daj odr瑿nie Wykonawca/ka盥y spo鈔鏚 wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielnie zam闚ienia. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia – ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Wymagana forma: O鈍iadczenie, sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) o鈍iadczenie, 瞠 Wykonawca zapozna si z warunkami zam闚ienia i z za陰czonymi projektowanymi postanowieniami umowy, oraz 瞠 przyjmuje ich tre嗆 bez 瘸dnych zastrze瞠 - zgodnie z tre軼i zawart w formularzu oferty, stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ;
3) o鈍iadczenia o spe軟ianiu wymog闚 wynikaj帷ych z RODO zgodnie z tre軼i zawart w formularzu oferty, stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ;
4) o鈍iadczenie o obowi您ku podatkowym - zgodnie z tre軼i zawart w formularzu oferty, stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ - je瞠li dotyczy;
5) o鈍iadczenie o przynale積o軼i do sektora ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw – zgodnie z tre軼i zawart w formularzu oferty (zalecane, nie wymagane) stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ;
6) informacj o podwykonawcach, w tym o procentowym lub warto軼iowym udziale w realizacji zam闚ienia, zgodnie z tre軼i zawart w formularzu oferty, stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ – je郵i dotyczy;
7) o鈍iadczenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 Ustawy Przeciw Agresji – Za陰cznik nr 4 do SWZ;
oraz je瞠li dotyczy:
8) pe軟omocnictwo, w tym pe軟omocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/闚 ubiegaj帷ego/cych si o udzielenie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy w oryginale b康 kopii – zgodnie z punktem XVII.3 SWZ poni瞠j.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego.
2. Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (przez ka盥ego z Wykonawc闚 lub pe軟omocnika).
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, zobowi您ani s z這篡 wraz ofert stosowne pe軟omocnictwo – zgodne z pkt XVII.2.8) SWZ. UWAGA: Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa powy瞠j mo瞠 wynika albo z dokumentu pod tak sam nazw, albo z umowy podmiot闚 sk豉daj帷ych wsp鏊nie ofert.
4. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienia przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 Ustawy (pkt XVII.2.1) SWZ) sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
5. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym, jako pe軟omocnik/lider Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie, kt鏎ej
dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj, zakres oraz warunki wprowadzenia zmian podane s w projektowanych postanowieniach umowy - za陰cznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia lub wycofania oferty” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu. Spos鏏 z這瞠nia oferty opisany zosta w Instrukcji u篡tkownika dost瘼nej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-10-29

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.