eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Daleszyce › REMONTY DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA DALESZYCEOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONTY DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA DALESZYCE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260124002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakościele 7A

1.5.2.) Miejscowość: Daleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-021

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3171968

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: daleszyce@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://daleszyce.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONTY DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA DALESZYCE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf7950c4-3422-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00249639/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remonty dróg leśnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce lub poczty elektronicznej:
daleszyce@radom.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce lub poczty elektronicznej: daleszyce@radom.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce dla dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX pkt. 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca dołączyć dokumenty i oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Zgodnie z art/ 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej
udziela jej dostawca, tj. Open Nexus sp.z.o.o , ul. 28 Czerwca 1956
Roku 298B; 61 -441 Poznań, nr tel. 22 101 02 02 , e-mail: cwk@platformazakupowa.pl od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 – 17:00. Max rozmiar pliku przesyłanego pocztą elektroniczną 10 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NADLEŚNICTWO DALESZYCE; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: p. Marta Stachowicz, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dms@abifusion24.pl lub telefonicznie pod numerem 515 758 970.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego,. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi leśnej nr 220/144 w leśnictwie Sieraków, Nadleśnictwo Daleszyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganiami, sposobem realizacji, technologii, wykonania i odbioru robót zawiera dokumentacja projektowa pn. „Remont drogi leśnej nr 220/144 w leśnictwie Sieraków, Nadleśnictwo Daleszyce” stanowiąca załącznik nr 9.I do SWZ.
2.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SWZ
3. Umowy o pracę
3.3.1 Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie.
3.3.2 Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności na stanowiskach robotniczych i pokrewnych, ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) ( zw. dalej „obowiązkiem zatrudnienia”).
3.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt. 3.3.2 na inne posiadające co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie wykonawcy – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.
3.3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia w trakcie trwania umowy nowych osób, o których mowa w pkt 3.3.2. O zgłoszeniu nowych osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każde zgłoszenie nowych osób uwarunkowane jest nawiązaniem stosunku pracy z tą osobą – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.
3.3.5 Obowiązek zatrudnienia dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
3.3.6 Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, w terminie określonym w projektowanych postanowieniach umowy, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu aktualny wykaz personelu podlegającego obowiązkowi zatrudnienia oraz oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie osoby wskazane w tym wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
3.3.7 Nieprzedłożenie wykazu dokumentów o których mowa wyżej lub stwierdzenie, że w przypadku do osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia nie zostały określone obowiązki Wykonawcy określone w punktach 3.3.1 -3.3.6 stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3.3.8 Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Personelu Wykonawcy o tym zapisie Umowy.
4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
4.1 Ewentualne podanie w opisach nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia nie mają na celu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowalnych, systemów, urządzeń i wyposażanie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia zawarte w SWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w SWZ mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. W takiej sytuacji Zamawiający nie przewiduje zmian terminów realizacji zamówienia, nawet w przypadku opóźnienia organów administracji w wydawaniu odpowiednich decyzji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.
5.Zamawiający w oparciu o art. 100 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby prowadzone roboty umożliwiły swobodne i bezpieczne poruszanie się osobom niepełnosprawnym (sposób realizacji roboty i winien zapewniać w pełni dostępność i bezpieczeństwo tym osobom).
6. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 będą prace z zakresu:
− przygotowania terenu pod budowę
− robót ziemnych;
− fundamentowania dróg;
− nawierzchni dróg;
− budowy zjazdów, składnic przepustów
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 25 % wartości niniejszego zamówienia.
3 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzeniu negocjacji.
4 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców robót budowlanych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa robót, oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5 Miejscem realizacji tych zamówień będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Daleszyce
6 Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty – 60%
2) Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi – 40%

W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

Ad. 1) cena oferty– maksymalnie 60 pkt (C) :

W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
W kryterium cena oferty zostanie zastosowany wzór:

liczba punktów C = (C min / C bad) x 60

gdzie: Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej.
C – liczba punktów w ramach kryterium „cena oferty”
60 – waga kryterium

Ocenie w ramach kryterium „cena oferty” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty ( Załącznik nr 1 do SWZ)

1) Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi ( G) – waga 40% ( max. 40 pkt)


Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące.
W kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi” można otrzymać maksymalnie 40 (czterdzieści) punktów. Należy zadeklarować okres w pełnych latach poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). Ocena oferty za kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi" zostanie wyliczona w następujący sposób:
• Gwarancja i rękojmia poniżej 24 miesięcy : oferta zostanie odrzucona
• Gwarancja i rękojmia = 24 - 35 miesiące: oferta otrzyma 0 (zero) punktów
• Gwarancja i rękojmia = 36-47 miesięcy: oferta otrzyma 20 (dwadzieścia) punktów
• Gwarancja i rękojmia = 48 miesięcy i powyżej: oferta otrzyma 40 (czterdzieści) punktów

Brak deklaracji Wykonawcy w tym kryterium zostanie potraktowany jako nieudzielenie gwarancji i rękojmi, a oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości

P= C ( liczba punktów w kryterium cena)+G ( liczba punktów w kryterium wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi )

W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Ocena ofert będzie dokonana oddzielnie dla każdej części

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu rekojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi leśnej nr 220/145 w leśnictwie Włochy, Nadleśnictwo Daleszyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganiami, sposobem realizacji, technologii, wykonania i odbioru robót zawiera dokumentacja projektowa pn. „Remont drogi leśnej nr 220/145 w leśnictwie Włochy, Nadleśnictwo Daleszyce” stanowiąca załącznik nr 9.II do SWZ.
2.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SWZ
3. Umowy o pracę
3.3.1 Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie.
3.3.2 Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności na stanowiskach robotniczych i pokrewnych, ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) ( zw. dalej „obowiązkiem zatrudnienia”).
3.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt. 3.3.2 na inne posiadające co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie wykonawcy – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.
3.3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia w trakcie trwania umowy nowych osób, o których mowa w pkt 3.3.2. O zgłoszeniu nowych osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każde zgłoszenie nowych osób uwarunkowane jest nawiązaniem stosunku pracy z tą osobą – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.
3.3.5 Obowiązek zatrudnienia dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
3.3.6 Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, w terminie określonym w projektowanych postanowieniach umowy, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu aktualny wykaz personelu podlegającego obowiązkowi zatrudnienia oraz oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie osoby wskazane w tym wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
3.3.7 Nieprzedłożenie wykazu dokumentów o których mowa wyżej lub stwierdzenie, że w przypadku do osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia nie zostały określone obowiązki Wykonawcy określone w punktach 3.3.1 -3.3.6 stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3.3.8 Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Personelu Wykonawcy o tym zapisie Umowy.
4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
4.1 Ewentualne podanie w opisach nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia nie mają na celu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowalnych, systemów, urządzeń i wyposażanie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia zawarte w SWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w SWZ mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. W takiej sytuacji Zamawiający nie przewiduje zmian terminów realizacji zamówienia, nawet w przypadku opóźnienia organów administracji w wydawaniu odpowiednich decyzji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.
5.Zamawiający w oparciu o art. 100 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby prowadzone roboty umożliwiły swobodne i bezpieczne poruszanie się osobom niepełnosprawnym (sposób realizacji roboty i winien zapewniać w pełni dostępność i bezpieczeństwo tym osobom).
6. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2.Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 będą prace z zakresu:
− przygotowania terenu pod budowę
− robót ziemnych;
− fundamentowania dróg;
− nawierzchni dróg;
− budowy zjazdów, składnic przepustów
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 25 % wartości niniejszego zamówienia.
3.Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzeniu negocjacji.
4.Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców robót budowlanych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa robót, oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5.Miejscem realizacji tych zamówień będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Daleszyce
6.Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty – 60%
2) Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi – 40%

W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

Ad. 1) cena oferty– maksymalnie 60 pkt (C) :

W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
W kryterium cena oferty zostanie zastosowany wzór:

liczba punktów C = (C min / C bad) x 60

gdzie: Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej.
C – liczba punktów w ramach kryterium „cena oferty”
60 – waga kryterium

Ocenie w ramach kryterium „cena oferty” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty ( Załącznik nr 1 do SWZ)

1) Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi ( G) – waga 40% ( max. 40 pkt)


Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące.
W kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi” można otrzymać maksymalnie 40 (czterdzieści) punktów. Należy zadeklarować okres w pełnych latach poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). Ocena oferty za kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi" zostanie wyliczona w następujący sposób:
• Gwarancja i rękojmia poniżej 24 miesięcy : oferta zostanie odrzucona
• Gwarancja i rękojmia = 24 - 35 miesiące: oferta otrzyma 0 (zero) punktów
• Gwarancja i rękojmia = 36-47 miesięcy: oferta otrzyma 20 (dwadzieścia) punktów
• Gwarancja i rękojmia = 48 miesięcy i powyżej: oferta otrzyma 40 (czterdzieści) punktów

Brak deklaracji Wykonawcy w tym kryterium zostanie potraktowany jako nieudzielenie gwarancji i rękojmi, a oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości

P= C ( liczba punktów w kryterium cena)+G ( liczba punktów w kryterium wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi )

W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Ocena ofert będzie dokonana oddzielnie dla każdej części

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu rekojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi leśnej nr 220/260 w leśnictwie Sieraków, Nadleśnictwo Daleszyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganiami, sposobem realizacji, technologii, wykonania i odbioru robót zawiera dokumentacja projektowa pn. „ Remont drogi leśnej nr 220/260 w leśnictwie Sieraków, Nadleśnictwo Daleszyce” stanowiąca załącznik nr 9.III do SWZ.
2.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SWZ
3. Umowy o pracę
3.3.1 Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie.
3.3.2 Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności na stanowiskach robotniczych i pokrewnych, ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) ( zw. dalej „obowiązkiem zatrudnienia”).
3.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt. 3.3.2 na inne posiadające co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie wykonawcy – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.
3.3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia w trakcie trwania umowy nowych osób, o których mowa w pkt 3.3.2. O zgłoszeniu nowych osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każde zgłoszenie nowych osób uwarunkowane jest nawiązaniem stosunku pracy z tą osobą – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.
3.3.5 Obowiązek zatrudnienia dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
3.3.6 Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, w terminie określonym w projektowanych postanowieniach umowy, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu aktualny wykaz personelu podlegającego obowiązkowi zatrudnienia oraz oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie osoby wskazane w tym wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
3.3.7 Nieprzedłożenie wykazu dokumentów o których mowa wyżej lub stwierdzenie, że w przypadku do osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia nie zostały określone obowiązki Wykonawcy określone w punktach 3.3.1 -3.3.6 stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3.3.8 Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Personelu Wykonawcy o tym zapisie Umowy.
4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
4.1 Ewentualne podanie w opisach nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia nie mają na celu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowalnych, systemów, urządzeń i wyposażanie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia zawarte w SWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w SWZ mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. W takiej sytuacji Zamawiający nie przewiduje zmian terminów realizacji zamówienia, nawet w przypadku opóźnienia organów administracji w wydawaniu odpowiednich decyzji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.
5.Zamawiający w oparciu o art. 100 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby prowadzone roboty umożliwiły swobodne i bezpieczne poruszanie się osobom niepełnosprawnym (sposób realizacji roboty i winien zapewniać w pełni dostępność i bezpieczeństwo tym osobom).
6. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 będą prace z zakresu:
− przygotowania terenu pod budowę
− robót ziemnych;
− fundamentowania dróg;
− nawierzchni dróg;
− budowy zjazdów, składnic przepustów
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 25 % wartości niniejszego zamówienia.
3 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzeniu negocjacji.
4 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców robót budowlanych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa robót, oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5 Miejscem realizacji tych zamówień będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Daleszyce
6 Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty – 60%
2) Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi – 40%

W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

Ad. 1) cena oferty– maksymalnie 60 pkt (C) :

W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
W kryterium cena oferty zostanie zastosowany wzór:

liczba punktów C = (C min / C bad) x 60

gdzie: Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej.
C – liczba punktów w ramach kryterium „cena oferty”
60 – waga kryterium

Ocenie w ramach kryterium „cena oferty” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty ( Załącznik nr 1 do SWZ)

1) Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi ( G) – waga 40% ( max. 40 pkt)


Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące.
W kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi” można otrzymać maksymalnie 40 (czterdzieści) punktów. Należy zadeklarować okres w pełnych latach poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). Ocena oferty za kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi" zostanie wyliczona w następujący sposób:
• Gwarancja i rękojmia poniżej 24 miesięcy : oferta zostanie odrzucona
• Gwarancja i rękojmia = 24 - 35 miesiące: oferta otrzyma 0 (zero) punktów
• Gwarancja i rękojmia = 36-47 miesięcy: oferta otrzyma 20 (dwadzieścia) punktów
• Gwarancja i rękojmia = 48 miesięcy i powyżej: oferta otrzyma 40 (czterdzieści) punktów

Brak deklaracji Wykonawcy w tym kryterium zostanie potraktowany jako nieudzielenie gwarancji i rękojmi, a oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości

P= C ( liczba punktów w kryterium cena)+G ( liczba punktów w kryterium wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi )

W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Ocena ofert będzie dokonana oddzielnie dla każdej części

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu rekojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi leśnej nr 220/349 w leśnictwie Niestachów, Nadleśnictwo Daleszyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganiami, sposobem realizacji, technologii, wykonania i odbioru robót zawiera dokumentacja projektowa pn. „Remont drogi leśnej nr 220/349 w leśnictwie Niestachów, Nadleśnictwo Daleszyce” stanowiąca załącznik nr 9.IV do SWZ
2.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SWZ
3. Umowy o pracę
3.3.1 Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie.
3.3.2 Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności na stanowiskach robotniczych i pokrewnych, ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) ( zw. dalej „obowiązkiem zatrudnienia”).
3.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt. 3.3.2 na inne posiadające co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie wykonawcy – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.
3.3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia w trakcie trwania umowy nowych osób, o których mowa w pkt 3.3.2. O zgłoszeniu nowych osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każde zgłoszenie nowych osób uwarunkowane jest nawiązaniem stosunku pracy z tą osobą – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.
3.3.5 Obowiązek zatrudnienia dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
3.3.6 Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, w terminie określonym w projektowanych postanowieniach umowy, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu aktualny wykaz personelu podlegającego obowiązkowi zatrudnienia oraz oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie osoby wskazane w tym wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
3.3.7 Nieprzedłożenie wykazu dokumentów o których mowa wyżej lub stwierdzenie, że w przypadku do osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia nie zostały określone obowiązki Wykonawcy określone w punktach 3.3.1 -3.3.6 stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3.3.8 Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Personelu Wykonawcy o tym zapisie Umowy.
4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
4.1 Ewentualne podanie w opisach nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia nie mają na celu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowalnych, systemów, urządzeń i wyposażanie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia zawarte w SWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w SWZ mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. W takiej sytuacji Zamawiający nie przewiduje zmian terminów realizacji zamówienia, nawet w przypadku opóźnienia organów administracji w wydawaniu odpowiednich decyzji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.
5.Zamawiający w oparciu o art. 100 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby prowadzone roboty umożliwiły swobodne i bezpieczne poruszanie się osobom niepełnosprawnym (sposób realizacji roboty i winien zapewniać w pełni dostępność i bezpieczeństwo tym osobom).
6. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 będą prace z zakresu:
− przygotowania terenu pod budowę
− robót ziemnych;
− fundamentowania dróg;
− nawierzchni dróg;
− budowy zjazdów, składnic przepustów
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 25 % wartości niniejszego zamówienia.
3 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzeniu negocjacji.
4 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców robót budowlanych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa robót, oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5 Miejscem realizacji tych zamówień będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Daleszyce
6 Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty – 60%
2) Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi – 40%

W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

Ad. 1) cena oferty– maksymalnie 60 pkt (C) :

W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
W kryterium cena oferty zostanie zastosowany wzór:

liczba punktów C = (C min / C bad) x 60

gdzie: Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej.
C – liczba punktów w ramach kryterium „cena oferty”
60 – waga kryterium

Ocenie w ramach kryterium „cena oferty” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty ( Załącznik nr 1 do SWZ)

1) Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi ( G) – waga 40% ( max. 40 pkt)


Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące.
W kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi” można otrzymać maksymalnie 40 (czterdzieści) punktów. Należy zadeklarować okres w pełnych latach poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). Ocena oferty za kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi" zostanie wyliczona w następujący sposób:
• Gwarancja i rękojmia poniżej 24 miesięcy : oferta zostanie odrzucona
• Gwarancja i rękojmia = 24 - 35 miesiące: oferta otrzyma 0 (zero) punktów
• Gwarancja i rękojmia = 36-47 miesięcy: oferta otrzyma 20 (dwadzieścia) punktów
• Gwarancja i rękojmia = 48 miesięcy i powyżej: oferta otrzyma 40 (czterdzieści) punktów

Brak deklaracji Wykonawcy w tym kryterium zostanie potraktowany jako nieudzielenie gwarancji i rękojmi, a oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości

P= C ( liczba punktów w kryterium cena)+G ( liczba punktów w kryterium wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi )

W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Ocena ofert będzie dokonana oddzielnie dla każdej części

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu rekojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi leśnej nr 220/387 w leśnictwie Włochy, Nadleśnictwo Daleszyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganiami, sposobem realizacji, technologii, wykonania i odbioru robót zawiera dokumentacja projektowa pn. „Remont drogi leśnej nr 220/387 w leśnictwie Włochy, Nadleśnictwo Daleszyce” stanowiąca załącznik nr 9.V do SWZ.
2.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SWZ
3. Umowy o pracę
3.3.1 Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie.
3.3.2 Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności na stanowiskach robotniczych i pokrewnych, ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) ( zw. dalej „obowiązkiem zatrudnienia”).
3.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt. 3.3.2 na inne posiadające co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie wykonawcy – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.
3.3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia w trakcie trwania umowy nowych osób, o których mowa w pkt 3.3.2. O zgłoszeniu nowych osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każde zgłoszenie nowych osób uwarunkowane jest nawiązaniem stosunku pracy z tą osobą – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.
3.3.5 Obowiązek zatrudnienia dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
3.3.6 Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, w terminie określonym w projektowanych postanowieniach umowy, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu aktualny wykaz personelu podlegającego obowiązkowi zatrudnienia oraz oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie osoby wskazane w tym wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
3.3.7 Nieprzedłożenie wykazu dokumentów o których mowa wyżej lub stwierdzenie, że w przypadku do osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia nie zostały określone obowiązki Wykonawcy określone w punktach 3.3.1 -3.3.6 stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3.3.8 Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Personelu Wykonawcy o tym zapisie Umowy.
4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
4.1 Ewentualne podanie w opisach nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia nie mają na celu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowalnych, systemów, urządzeń i wyposażanie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia zawarte w SWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w SWZ mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. W takiej sytuacji Zamawiający nie przewiduje zmian terminów realizacji zamówienia, nawet w przypadku opóźnienia organów administracji w wydawaniu odpowiednich decyzji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.
5.Zamawiający w oparciu o art. 100 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby prowadzone roboty umożliwiły swobodne i bezpieczne poruszanie się osobom niepełnosprawnym (sposób realizacji roboty i winien zapewniać w pełni dostępność i bezpieczeństwo tym osobom).
6. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 będą prace z zakresu:
− przygotowania terenu pod budowę
− robót ziemnych;
− fundamentowania dróg;
− nawierzchni dróg;
− budowy zjazdów, składnic przepustów
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 25 % wartości niniejszego zamówienia.
3 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzeniu negocjacji.
4 Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców robót budowlanych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa robót, oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5 Miejscem realizacji tych zamówień będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Daleszyce
6 Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty – 60%
2) Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi – 40%

W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

Ad. 1) cena oferty– maksymalnie 60 pkt (C) :

W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
W kryterium cena oferty zostanie zastosowany wzór:

liczba punktów C = (C min / C bad) x 60

gdzie: Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej.
C – liczba punktów w ramach kryterium „cena oferty”
60 – waga kryterium

Ocenie w ramach kryterium „cena oferty” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty ( Załącznik nr 1 do SWZ)

1) Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi ( G) – waga 40% ( max. 40 pkt)


Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące.
W kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi” można otrzymać maksymalnie 40 (czterdzieści) punktów. Należy zadeklarować okres w pełnych latach poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). Ocena oferty za kryterium „wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi" zostanie wyliczona w następujący sposób:
• Gwarancja i rękojmia poniżej 24 miesięcy : oferta zostanie odrzucona
• Gwarancja i rękojmia = 24 - 35 miesiące: oferta otrzyma 0 (zero) punktów
• Gwarancja i rękojmia = 36-47 miesięcy: oferta otrzyma 20 (dwadzieścia) punktów
• Gwarancja i rękojmia = 48 miesięcy i powyżej: oferta otrzyma 40 (czterdzieści) punktów

Brak deklaracji Wykonawcy w tym kryterium zostanie potraktowany jako nieudzielenie gwarancji i rękojmi, a oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości

P= C ( liczba punktów w kryterium cena)+G ( liczba punktów w kryterium wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi )

W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Ocena ofert będzie dokonana oddzielnie dla każdej części

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu rekojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Warunek zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że:

Dla części I
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont, budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT za każdą robotę.

Dla części II
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont, budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT za każdą robotę.

Dla części III
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont, budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT za każdą robotę.

Dla części IV
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont, budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT za każdą robotę.

Dla części V
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont, budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT za każdą robotę.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Zamawiający za jedną robotę budowlaną (jedno zadanie) uzna roboty budowlane o powyższym zakresie obejmujące jeden obiekt budowlany w ramach jednej umowy
W niniejszym SWZ definicje remontu, budowy, przebudowy lub rozbudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.).

b) Warunek zdolności technicznej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje minimum :
Dla części I
- jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równorzędne, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej dwóch zadaniach remontu, budowy przebudowy lub rozbudowy drogi o wartości robót budowlanych co najmniej 100 000 zł brutto każda
Dla części II
- jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równorzędne, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej dwóch zadaniach remontu, budowy przebudowy lub rozbudowy drogi o wartości robót budowlanych co najmniej 50 000,00 zł brutto każda
Dla części III
- jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równorzędne, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej dwóch zadaniach remontu, budowy przebudowy lub rozbudowy drogi o wartości robót budowlanych co najmniej 60 000,00 zł brutto każda
Dla części IV
- jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równorzędne, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej dwóch zadaniach remontu, budowy przebudowy lub rozbudowy drogi o wartości robót budowlanych co najmniej 120 000,00 zł brutto każda
Dla części V
- jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równorzędne, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej dwóch zadaniach remontu, budowy przebudowy lub rozbudowy drogi o wartości robót budowlanych co najmniej 100 000,00 zł brutto każda

Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2021 poz. 2351 ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 poz. 220 ze zm.) oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117 ze zm).
Zamawiający za jedno zadanie uzna roboty budowlane o powyższym zakresie obejmujące jeden obiekt budowlany w ramach jednej umowy

Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały opisane w rozdziale XI SWZ

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale IX SWZ
4. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka części, nie może celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zdolności zawodowej )wykazywać w więcej niż w jednej części wartości tego samego doświadczenia. W zakresie zdolności technicznej Zamawiający dopuszcza te same osoby przewidziane do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dotyczy każdej części:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ – załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy każdej części:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 5A do
SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5B do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

Wymagana forma:
Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej ( tj. opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio mocodawca lub notariusz.
2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków udziału w postępowaniu określone w rozdziale VII winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo Wykonawcy wspólnie
W niniejszym SWZ definicje remontu, budowy, przebudowy lub rozbudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Zamawiający za jedną robotę budowlaną (jedno zadanie) uzna roboty budowlane o powyższym zakresie obejmujące jeden obiekt budowlany w ramach jednej umowy
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt 1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust 4 Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy ( załącznik nr 6 do SWZ); w szczególności:
1. Dla wszelkich zmian w umowie wymagana jest forma pisemna z tym, że ewentualne zmiany mogą nastąpić jedynie w sytuacjach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1.1 Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych - warunki tych zmian opisane są w §4 ust. 5-8 umowy,
1.2 Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - warunki tych zmian opisane są w § 5 ust.5 umowy,
1.3 Ponadto zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić:
- z powodu wystąpienia działań lub zaniechań organów administracji publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji przedmiotu zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
- z powodu zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- z powodu zaistnienia okoliczności, której w chwili zawierania umowy nie można było przewidzieć, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
1.4 Zmiany materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych - warunki tych zmian opisane są w §7 ust. 16-19 umowy,
1.5 Roboty zamienne warunki tych zmian opisane są w §8 umowy,
1.6 Zmiany wynagrodzenia - warunki tych zmian opisane są w §10 ust.8-10 umowy.
2. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w pkt. 1 zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
3. Jeżeli Zamawiający uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w pkt. 1, zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pisemnej informacji w tym zakresie.
4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2 powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej (z zastrzeżeniem zapisów §4 ust. 7 umowy), Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
6. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia będą określały zmianę terminu jedynie o czas niezbędny na ustanie przeszkody generującej zmianę lub czas niezbędny na realizację prac.
7. Dopuszcza się zwiększenie zakresu rzeczowego robót przewidzianych do wykonania w danym roku wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy oraz pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiającego możliwości finansowania zakresu robót większego niż pierwotnie przewidziany. W takim przypadku Strony każdorazowo zawrą aneks do umowy na wprowadzenie dodatkowego odbioru robót budowlanych wraz z możliwością ich rozliczenia. W wyniku tych zmian może dość do zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robót budowlanych w latach kolejnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych:
1.1 w art. 108 ust. 1 Pzp.
1.2 w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 Pzp.
1.3. w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy Pzp,
wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub
swoimnieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w
tym organami ścigania lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza
wykonawcę.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołanie i
skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe
w przepisach art. 579-590 PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.