eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Zakup wyposażenia dla oddziałów odwykowych i PoradniOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wyposażenia dla oddziałów odwykowych i Poradni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zalesie 1

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242360035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-zalesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-zalesie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wyposażenia dla oddziałów odwykowych i Poradni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9880d3a5-39a5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023540/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup wyposażenia dla oddziałów odwykowych i Poradni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i/lub poczty elektronicznej zamowienia@spzoz-zalesie.pl. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać tego regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym: SZP.26.15.2022.TP.ML. 8. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: zamowienia@spzoz-zalesie.pl. 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail zamowienia@spzoz-zalesie.pl. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 284 u.p.z.p. 12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnienia. 13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 14. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4/05/2016 r, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin tel. 24/2360000, e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl. 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1 jest Pan Marek Malczewski, dane kontaktowe: tel. 24/236 00 23, adres poczty elektronicznej: iod@spzoz-zalesie.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn „Zakup wyposażenia dla oddziałów odwykowych i Poradni”. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja przetargowa postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.), dalej: u.p.z.p., 5) ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 u.p.zp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach u.p.zp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z u.p.z.p.;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust. 2 RODO2, 10) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 11) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.26.15.2022.TP.ML

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem dla potrzeb: Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu (COTUA), Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia /PTUiW/ wraz z montażem, zwane dalej: wyposażeniem dla WSZPZOZ Gostynin-Zalesie, w ramach realizacji zadania polegającego na poprawie jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych od alkoholu.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, obejmuje:
1) zakup wyposażenia dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu /COTUA/1 tj.:
a) wyposażenie pomieszczenia porządkowego/brudownika, w tym:
- szafa z drzwiami przesuwnymi (2 szt.),
- nadstawka szafy (1 szt.),
b) aparat do pomiaru RR, tętna, saturacji, stacja COMEN (1 szt.),
c) aparat EKG (1 szt.),
d) szafa na leki (1 szt.),
e) stojak na kroplówki (1 szt.),
f) zamgławiacz (1 szt.),
g) lampa bakteriobójcza (1 szt.),
h) odkurzacz bezprzewodowy (1 szt.),
i) kołdra (20 szt.),
j) poduszka (20 szt.),
k) chłodziarka (1 szt.),
l) roleta na okno (4 szt.),
ł) moskitiery na okna (20 szt.),
m) talerz płaski (30 szt.),
n) talerz głęboki (30 szt.),
o) sztućce (30 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
p) kubek (30 szt.)
2) zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych /OLAZA/1 tj.:
a) wyposażenie sekretariatu, w tym:
- biurko (3 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- komoda (3 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (3 szt.),
- szafka wisząca otwarta (1 szt.),
b) wyposażenie gabinetu lekarskiego, w tym:
- biurko (2 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- szafa aktowa (1 szt.),
- komoda (1 szt.),
- szafka gospodarcza (1 szt.),
- półka wisząca (1 szt.),
- ława (1 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (2 szt.),
- fotel (2 szt.),
c) łóżko szpitalne (26 szt.),
d) szafka przyłóżkowa (26 szt.),
e) materac przeciwodleżynowy (2 szt.),
f) materac (26 szt.),
g) wózek zabiegowy (1 szt.),
h) wózek na leki (1 szt.),
i) wózek inwalidzki (2 szt.),
j) kule inwalidzkie (3 szt.),
k) rolety (2 szt.),
l) koc (30 szt.),
ł) komplet pościeli (30 szt.),
m) chłodziarka (1 szt.),
n) mikrofalówka (2 szt.),
o) piżamy (60 szt.)
p) czajniki (3 szt.),
q) rękawiczki jednorazowe (40 000 szt.),
r) maseczki (4 000 szt.),
s) szafa ubraniowa (13 szt.),
t) wózek podnosząco-sanitarny (1 szt.),
u) pasy bezpieczeństwa (2 szt.),
w) pralko-suszarka (1 szt.),
x) talerz płaski (40 szt.),
y) talerz głęboki (40 szt.),
z) sztućce (40 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
ź) kubek (40 szt.);
3) zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, w tym1 :
a) szafa ubraniowa (1 szt.),
b) szafa aktowa (1 szt.),
c) regał otwarty (1 szt.),
d) biurko narożne (1 szt.),
e) fotel biurowy obrotowy (1 szt.),
f) szafka gospodarcza (1 szt.),
g) stolik okrągły (1 szt.),
h) fotel (2 szt.),
i) zegar (1 szt.),
j) wieszak na ubrania (1 szt.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39512000-4 - Bielizna pościelowa

39100000-3 - Meble

39290000-1 - Wyposażenie różne

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39330000-4 - Urządzenia dezynfekujące

33192120-9 - Łóżka szpitalne

33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym Rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60%
Gwarancja – 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of
C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja – 40
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.
a) gwarancja 12 m-cy – 20 punktów
b) gwarancja 24 m-cy – 40 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 12 miesięcy. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 24 m-ce otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny (brutto) i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem dla potrzeb: Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu (COTUA), Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia /PTUiW/ wraz z montażem, zwane dalej: wyposażeniem dla WSZPZOZ Gostynin-Zalesie, w ramach realizacji zadania polegającego na poprawie jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych od alkoholu.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, obejmuje:
1) zakup wyposażenia dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu /COTUA/1 tj.:
a) wyposażenie pomieszczenia porządkowego/brudownika, w tym:
- szafa z drzwiami przesuwnymi (2 szt.),
- nadstawka szafy (1 szt.),
b) aparat do pomiaru RR, tętna, saturacji, stacja COMEN (1 szt.),
c) aparat EKG (1 szt.),
d) szafa na leki (1 szt.),
e) stojak na kroplówki (1 szt.),
f) zamgławiacz (1 szt.),
g) lampa bakteriobójcza (1 szt.),
h) odkurzacz bezprzewodowy (1 szt.),
i) kołdra (20 szt.),
j) poduszka (20 szt.),
k) chłodziarka (1 szt.),
l) roleta na okno (4 szt.),
ł) moskitiery na okna (20 szt.),
m) talerz płaski (30 szt.),
n) talerz głęboki (30 szt.),
o) sztućce (30 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
p) kubek (30 szt.)
2) zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych /OLAZA/1 tj.:
a) wyposażenie sekretariatu, w tym:
- biurko (3 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- komoda (3 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (3 szt.),
- szafka wisząca otwarta (1 szt.),
b) wyposażenie gabinetu lekarskiego, w tym:
- biurko (2 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- szafa aktowa (1 szt.),
- komoda (1 szt.),
- szafka gospodarcza (1 szt.),
- półka wisząca (1 szt.),
- ława (1 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (2 szt.),
- fotel (2 szt.),
c) łóżko szpitalne (26 szt.),
d) szafka przyłóżkowa (26 szt.),
e) materac przeciwodleżynowy (2 szt.),
f) materac (26 szt.),
g) wózek zabiegowy (1 szt.),
h) wózek na leki (1 szt.),
i) wózek inwalidzki (2 szt.),
j) kule inwalidzkie (3 szt.),
k) rolety (2 szt.),
l) koc (30 szt.),
ł) komplet pościeli (30 szt.),
m) chłodziarka (1 szt.),
n) mikrofalówka (2 szt.),
o) piżamy (60 szt.)
p) czajniki (3 szt.),
q) rękawiczki jednorazowe (40 000 szt.),
r) maseczki (4 000 szt.),
s) szafa ubraniowa (13 szt.),
t) wózek podnosząco-sanitarny (1 szt.),
u) pasy bezpieczeństwa (2 szt.),
w) pralko-suszarka (1 szt.),
x) talerz płaski (40 szt.),
y) talerz głęboki (40 szt.),
z) sztućce (40 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
ź) kubek (40 szt.);
3) zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, w tym1 :
a) szafa ubraniowa (1 szt.),
b) szafa aktowa (1 szt.),
c) regał otwarty (1 szt.),
d) biurko narożne (1 szt.),
e) fotel biurowy obrotowy (1 szt.),
f) szafka gospodarcza (1 szt.),
g) stolik okrągły (1 szt.),
h) fotel (2 szt.),
i) zegar (1 szt.),
j) wieszak na ubrania (1 szt.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39512000-4 - Bielizna pościelowa

39100000-3 - Meble

39290000-1 - Wyposażenie różne

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39330000-4 - Urządzenia dezynfekujące

33192120-9 - Łóżka szpitalne

33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym Rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60%
Gwarancja – 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of
C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja – 40
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.
a) gwarancja 12 m-cy – 20 punktów
b) gwarancja 24 m-cy – 40 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 12 miesięcy. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 24 m-ce otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny (brutto) i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem dla potrzeb: Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu (COTUA), Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia /PTUiW/ wraz z montażem, zwane dalej: wyposażeniem dla WSZPZOZ Gostynin-Zalesie, w ramach realizacji zadania polegającego na poprawie jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych od alkoholu.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, obejmuje:
1) zakup wyposażenia dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu /COTUA/1 tj.:
a) wyposażenie pomieszczenia porządkowego/brudownika, w tym:
- szafa z drzwiami przesuwnymi (2 szt.),
- nadstawka szafy (1 szt.),
b) aparat do pomiaru RR, tętna, saturacji, stacja COMEN (1 szt.),
c) aparat EKG (1 szt.),
d) szafa na leki (1 szt.),
e) stojak na kroplówki (1 szt.),
f) zamgławiacz (1 szt.),
g) lampa bakteriobójcza (1 szt.),
h) odkurzacz bezprzewodowy (1 szt.),
i) kołdra (20 szt.),
j) poduszka (20 szt.),
k) chłodziarka (1 szt.),
l) roleta na okno (4 szt.),
ł) moskitiery na okna (20 szt.),
m) talerz płaski (30 szt.),
n) talerz głęboki (30 szt.),
o) sztućce (30 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
p) kubek (30 szt.)
2) zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych /OLAZA/1 tj.:
a) wyposażenie sekretariatu, w tym:
- biurko (3 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- komoda (3 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (3 szt.),
- szafka wisząca otwarta (1 szt.),
b) wyposażenie gabinetu lekarskiego, w tym:
- biurko (2 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- szafa aktowa (1 szt.),
- komoda (1 szt.),
- szafka gospodarcza (1 szt.),
- półka wisząca (1 szt.),
- ława (1 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (2 szt.),
- fotel (2 szt.),
c) łóżko szpitalne (26 szt.),
d) szafka przyłóżkowa (26 szt.),
e) materac przeciwodleżynowy (2 szt.),
f) materac (26 szt.),
g) wózek zabiegowy (1 szt.),
h) wózek na leki (1 szt.),
i) wózek inwalidzki (2 szt.),
j) kule inwalidzkie (3 szt.),
k) rolety (2 szt.),
l) koc (30 szt.),
ł) komplet pościeli (30 szt.),
m) chłodziarka (1 szt.),
n) mikrofalówka (2 szt.),
o) piżamy (60 szt.)
p) czajniki (3 szt.),
q) rękawiczki jednorazowe (40 000 szt.),
r) maseczki (4 000 szt.),
s) szafa ubraniowa (13 szt.),
t) wózek podnosząco-sanitarny (1 szt.),
u) pasy bezpieczeństwa (2 szt.),
w) pralko-suszarka (1 szt.),
x) talerz płaski (40 szt.),
y) talerz głęboki (40 szt.),
z) sztućce (40 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
ź) kubek (40 szt.);
3) zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, w tym1 :
a) szafa ubraniowa (1 szt.),
b) szafa aktowa (1 szt.),
c) regał otwarty (1 szt.),
d) biurko narożne (1 szt.),
e) fotel biurowy obrotowy (1 szt.),
f) szafka gospodarcza (1 szt.),
g) stolik okrągły (1 szt.),
h) fotel (2 szt.),
i) zegar (1 szt.),
j) wieszak na ubrania (1 szt.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39512000-4 - Bielizna pościelowa

39100000-3 - Meble

39290000-1 - Wyposażenie różne

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39330000-4 - Urządzenia dezynfekujące

33192120-9 - Łóżka szpitalne

33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym Rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60%
Gwarancja – 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of
C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja – 40
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.
a) gwarancja 12 m-cy – 20 punktów
b) gwarancja 24 m-cy – 40 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 12 miesięcy. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 24 m-ce otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny (brutto) i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem dla potrzeb: Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu (COTUA), Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia /PTUiW/ wraz z montażem, zwane dalej: wyposażeniem dla WSZPZOZ Gostynin-Zalesie, w ramach realizacji zadania polegającego na poprawie jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych od alkoholu.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, obejmuje:
1) zakup wyposażenia dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu /COTUA/1 tj.:
a) wyposażenie pomieszczenia porządkowego/brudownika, w tym:
- szafa z drzwiami przesuwnymi (2 szt.),
- nadstawka szafy (1 szt.),
b) aparat do pomiaru RR, tętna, saturacji, stacja COMEN (1 szt.),
c) aparat EKG (1 szt.),
d) szafa na leki (1 szt.),
e) stojak na kroplówki (1 szt.),
f) zamgławiacz (1 szt.),
g) lampa bakteriobójcza (1 szt.),
h) odkurzacz bezprzewodowy (1 szt.),
i) kołdra (20 szt.),
j) poduszka (20 szt.),
k) chłodziarka (1 szt.),
l) roleta na okno (4 szt.),
ł) moskitiery na okna (20 szt.),
m) talerz płaski (30 szt.),
n) talerz głęboki (30 szt.),
o) sztućce (30 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
p) kubek (30 szt.)
2) zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych /OLAZA/1 tj.:
a) wyposażenie sekretariatu, w tym:
- biurko (3 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- komoda (3 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (3 szt.),
- szafka wisząca otwarta (1 szt.),
b) wyposażenie gabinetu lekarskiego, w tym:
- biurko (2 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- szafa aktowa (1 szt.),
- komoda (1 szt.),
- szafka gospodarcza (1 szt.),
- półka wisząca (1 szt.),
- ława (1 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (2 szt.),
- fotel (2 szt.),
c) łóżko szpitalne (26 szt.),
d) szafka przyłóżkowa (26 szt.),
e) materac przeciwodleżynowy (2 szt.),
f) materac (26 szt.),
g) wózek zabiegowy (1 szt.),
h) wózek na leki (1 szt.),
i) wózek inwalidzki (2 szt.),
j) kule inwalidzkie (3 szt.),
k) rolety (2 szt.),
l) koc (30 szt.),
ł) komplet pościeli (30 szt.),
m) chłodziarka (1 szt.),
n) mikrofalówka (2 szt.),
o) piżamy (60 szt.)
p) czajniki (3 szt.),
q) rękawiczki jednorazowe (40 000 szt.),
r) maseczki (4 000 szt.),
s) szafa ubraniowa (13 szt.),
t) wózek podnosząco-sanitarny (1 szt.),
u) pasy bezpieczeństwa (2 szt.),
w) pralko-suszarka (1 szt.),
x) talerz płaski (40 szt.),
y) talerz głęboki (40 szt.),
z) sztućce (40 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
ź) kubek (40 szt.);
3) zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, w tym1 :
a) szafa ubraniowa (1 szt.),
b) szafa aktowa (1 szt.),
c) regał otwarty (1 szt.),
d) biurko narożne (1 szt.),
e) fotel biurowy obrotowy (1 szt.),
f) szafka gospodarcza (1 szt.),
g) stolik okrągły (1 szt.),
h) fotel (2 szt.),
i) zegar (1 szt.),
j) wieszak na ubrania (1 szt.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39512000-4 - Bielizna pościelowa

39100000-3 - Meble

39290000-1 - Wyposażenie różne

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39330000-4 - Urządzenia dezynfekujące

33192120-9 - Łóżka szpitalne

33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym Rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60%
Gwarancja – 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of
C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja – 40
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.
a) gwarancja 12 m-cy – 20 punktów
b) gwarancja 24 m-cy – 40 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 12 miesięcy. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 24 m-ce otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny (brutto) i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem dla potrzeb: Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu (COTUA), Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia /PTUiW/ wraz z montażem, zwane dalej: wyposażeniem dla WSZPZOZ Gostynin-Zalesie, w ramach realizacji zadania polegającego na poprawie jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych od alkoholu.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, obejmuje:
1) zakup wyposażenia dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu /COTUA/1 tj.:
a) wyposażenie pomieszczenia porządkowego/brudownika, w tym:
- szafa z drzwiami przesuwnymi (2 szt.),
- nadstawka szafy (1 szt.),
b) aparat do pomiaru RR, tętna, saturacji, stacja COMEN (1 szt.),
c) aparat EKG (1 szt.),
d) szafa na leki (1 szt.),
e) stojak na kroplówki (1 szt.),
f) zamgławiacz (1 szt.),
g) lampa bakteriobójcza (1 szt.),
h) odkurzacz bezprzewodowy (1 szt.),
i) kołdra (20 szt.),
j) poduszka (20 szt.),
k) chłodziarka (1 szt.),
l) roleta na okno (4 szt.),
ł) moskitiery na okna (20 szt.),
m) talerz płaski (30 szt.),
n) talerz głęboki (30 szt.),
o) sztućce (30 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
p) kubek (30 szt.)
2) zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych /OLAZA/1 tj.:
a) wyposażenie sekretariatu, w tym:
- biurko (3 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- komoda (3 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (3 szt.),
- szafka wisząca otwarta (1 szt.),
b) wyposażenie gabinetu lekarskiego, w tym:
- biurko (2 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- szafa aktowa (1 szt.),
- komoda (1 szt.),
- szafka gospodarcza (1 szt.),
- półka wisząca (1 szt.),
- ława (1 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (2 szt.),
- fotel (2 szt.),
c) łóżko szpitalne (26 szt.),
d) szafka przyłóżkowa (26 szt.),
e) materac przeciwodleżynowy (2 szt.),
f) materac (26 szt.),
g) wózek zabiegowy (1 szt.),
h) wózek na leki (1 szt.),
i) wózek inwalidzki (2 szt.),
j) kule inwalidzkie (3 szt.),
k) rolety (2 szt.),
l) koc (30 szt.),
ł) komplet pościeli (30 szt.),
m) chłodziarka (1 szt.),
n) mikrofalówka (2 szt.),
o) piżamy (60 szt.)
p) czajniki (3 szt.),
q) rękawiczki jednorazowe (40 000 szt.),
r) maseczki (4 000 szt.),
s) szafa ubraniowa (13 szt.),
t) wózek podnosząco-sanitarny (1 szt.),
u) pasy bezpieczeństwa (2 szt.),
w) pralko-suszarka (1 szt.),
x) talerz płaski (40 szt.),
y) talerz głęboki (40 szt.),
z) sztućce (40 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
ź) kubek (40 szt.);
3) zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, w tym1 :
a) szafa ubraniowa (1 szt.),
b) szafa aktowa (1 szt.),
c) regał otwarty (1 szt.),
d) biurko narożne (1 szt.),
e) fotel biurowy obrotowy (1 szt.),
f) szafka gospodarcza (1 szt.),
g) stolik okrągły (1 szt.),
h) fotel (2 szt.),
i) zegar (1 szt.),
j) wieszak na ubrania (1 szt.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39512000-4 - Bielizna pościelowa

39100000-3 - Meble

39290000-1 - Wyposażenie różne

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39330000-4 - Urządzenia dezynfekujące

33192120-9 - Łóżka szpitalne

33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym Rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60%
Gwarancja – 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of
C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja – 40
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.
a) gwarancja 12 m-cy – 20 punktów
b) gwarancja 24 m-cy – 40 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 12 miesięcy. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 24 m-ce otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny (brutto) i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem dla potrzeb: Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu (COTUA), Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia /PTUiW/ wraz z montażem, zwane dalej: wyposażeniem dla WSZPZOZ Gostynin-Zalesie, w ramach realizacji zadania polegającego na poprawie jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych od alkoholu.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, obejmuje:
1) zakup wyposażenia dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu /COTUA/1 tj.:
a) wyposażenie pomieszczenia porządkowego/brudownika, w tym:
- szafa z drzwiami przesuwnymi (2 szt.),
- nadstawka szafy (1 szt.),
b) aparat do pomiaru RR, tętna, saturacji, stacja COMEN (1 szt.),
c) aparat EKG (1 szt.),
d) szafa na leki (1 szt.),
e) stojak na kroplówki (1 szt.),
f) zamgławiacz (1 szt.),
g) lampa bakteriobójcza (1 szt.),
h) odkurzacz bezprzewodowy (1 szt.),
i) kołdra (20 szt.),
j) poduszka (20 szt.),
k) chłodziarka (1 szt.),
l) roleta na okno (4 szt.),
ł) moskitiery na okna (20 szt.),
m) talerz płaski (30 szt.),
n) talerz głęboki (30 szt.),
o) sztućce (30 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
p) kubek (30 szt.)
2) zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych /OLAZA/1 tj.:
a) wyposażenie sekretariatu, w tym:
- biurko (3 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- komoda (3 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (3 szt.),
- szafka wisząca otwarta (1 szt.),
b) wyposażenie gabinetu lekarskiego, w tym:
- biurko (2 szt.),
- szafa ubraniowa (1 szt.),
- szafa aktowa (1 szt.),
- komoda (1 szt.),
- szafka gospodarcza (1 szt.),
- półka wisząca (1 szt.),
- ława (1 szt.),
- fotel biurowy obrotowy (2 szt.),
- fotel (2 szt.),
c) łóżko szpitalne (26 szt.),
d) szafka przyłóżkowa (26 szt.),
e) materac przeciwodleżynowy (2 szt.),
f) materac (26 szt.),
g) wózek zabiegowy (1 szt.),
h) wózek na leki (1 szt.),
i) wózek inwalidzki (2 szt.),
j) kule inwalidzkie (3 szt.),
k) rolety (2 szt.),
l) koc (30 szt.),
ł) komplet pościeli (30 szt.),
m) chłodziarka (1 szt.),
n) mikrofalówka (2 szt.),
o) piżamy (60 szt.)
p) czajniki (3 szt.),
q) rękawiczki jednorazowe (40 000 szt.),
r) maseczki (4 000 szt.),
s) szafa ubraniowa (13 szt.),
t) wózek podnosząco-sanitarny (1 szt.),
u) pasy bezpieczeństwa (2 szt.),
w) pralko-suszarka (1 szt.),
x) talerz płaski (40 szt.),
y) talerz głęboki (40 szt.),
z) sztućce (40 kpl.), w tym: (łyżki, noże, widelce i łyżeczki)
ź) kubek (40 szt.);
3) zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, w tym1 :
a) szafa ubraniowa (1 szt.),
b) szafa aktowa (1 szt.),
c) regał otwarty (1 szt.),
d) biurko narożne (1 szt.),
e) fotel biurowy obrotowy (1 szt.),
f) szafka gospodarcza (1 szt.),
g) stolik okrągły (1 szt.),
h) fotel (2 szt.),
i) zegar (1 szt.),
j) wieszak na ubrania (1 szt.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39512000-4 - Bielizna pościelowa

39100000-3 - Meble

39290000-1 - Wyposażenie różne

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39330000-4 - Urządzenia dezynfekujące

33192120-9 - Łóżka szpitalne

33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym Rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60%
Gwarancja – 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of
C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja – 40
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.
a) gwarancja 12 m-cy – 20 punktów
b) gwarancja 24 m-cy – 40 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 12 miesięcy. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 24 m-ce otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny (brutto) i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XIV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, przez cały okres realizacji tego zamówienia. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być mniejsza niż wartość brutto złożonej oferty; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał 1 (jedną) dostawę związaną z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty (dla jednej i/lub kilku i/lub wszystkich części) w PLN w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale XV niniejszej SWZ “INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy” metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SWZ; 2. Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę formularz cenowy (części od 1-6) z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1a do SWZ; 3. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym w Rozdziale XII; 4. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SWZ - w zakresie wskazanym w Rozdziale XIV; 5. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 5 do SWZ w zakresie wskazanym w Rozdziale XIV; 6. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym /osobistym/zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ w zakresie wskazanym w Rozdziale XIV; 7. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę/podwykonawcę/podmiot trzeci/podmioty występujące wspólnie, oświadczenie art. 13 i art. 14 RODO - załącznik nr 9 do SWZ. 8. KRS/CEIDG; 9. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-zał. 7 SWZ; 10. Polisa OC Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być mniejsza niż wartość brutto złożonej oferty; 11.Wykaz dostaw Wykonawca wykaże, że: wykonał 1 (jedną) dostawę związaną z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty (dla jednej i/lub kilku i/lub wszystkich części) w PLN w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SWZ; 2. Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę formularz cenowy (części od 1-6) z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1a do SWZ; 3. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym w Rozdziale XII; 4. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SWZ - w zakresie wskazanym w Rozdziale XIV; 5. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 5 do SWZ w zakresie wskazanym w Rozdziale XIV; 6. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym /osobistym/zaufanym przez Wykonawcę oświadczenie wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ w zakresie wskazanym w Rozdziale XIV; 7. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę/podwykonawcę/podmiot trzeci/podmioty występujące wspólnie, oświadczenie art. 13 i art. 14 RODO - załącznik nr 9 do SWZ. 8. KRS/CEIDG; 9. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-zał. 7 SWZ; 10. Polisa OC Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być mniejsza niż wartość brutto złożonej oferty; 11.Wykaz dostaw Wykonawca wykaże, że: wykonał 1 (jedną) dostawę związaną z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty (dla jednej i/lub kilku i/lub wszystkich części) w PLN w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.wzór umowy (załącznik nr 2 do niniejszej SWZ) wraz z załącznikami: protokołem dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego – załącznik nr 1 do umowy oraz klauzulą informacyjną dot. RODO – załącznik nr 2 do umowy; 2.Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnianie parametrów oferowanych wyrobów, foldery produktów (dotyczy części nr 1-6) – w zależności od części na którą Wykonawca składa ofertę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w Rozdziale XV ust. 3,4,5,6,14,15 tej SWZ, natomiast pozostałe dokumenty podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO,
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę,
3) każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p. oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w Rozdziale XV ust. 3,4,5,6,14,15 tej SWZ.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zobowiązują się nie dokonywać istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści formularza ofertowego Wykonawcy, będącego integralną częścią tej umowy na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 6 tego paragrafu. 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy w stosunku do treści formularza ofertowego Wykonawcy, będącego integralną częścią tej umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie, a także za wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i art. 455 ust. 2 u.p.z.p. 3. Każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany w umowie, z zastrzeżeniem ust. 4 tego Rozdziału. 4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian, zawierający: 1) dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian; 2) szczegółowe uzasadnienie dla dokonania zmian; 3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy; 4) inne istotne informacje mogące mieć wpływ na wykonanie umowy. 5. Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie zaproponowanej zmiany, o której mowa w ust. 3 tego Rozdziału niezwłocznie, a w przypadku braku możliwości udzielenie niezwłocznej odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 tego Rozdziału.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umowy, o której mowa w ust. 1 tego Rozdziału w przypadku: 1) utrudnień w należytym wykonaniu przedmiotu niniejszego zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI tej SWZ, niezawinionych przez Wykonawcę i niemożliwych do przezwyciężenia bez nieproporcionalnie dużego nakładu sił i środków - wydłużenie terminu wykonania niniejszego zamówienia, nie może przekroczyć okresu trwania wskazanych utrudnień, 2) opóźnienia w wykonaniu niniejszego zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI tej SWZ, wynikających z przyczyn obiektywnych, niemożliwych do dokładnego przewidzenia – termin może zostać wydłużony o nie więcej niż o czas trwania przeszkody w wykonaniu przedmiotu niniejszego zamówienia; 3) zmiany ceny na podstawie zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto zmieni się w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto odpowiednio ulegnie zmianie; 4) okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; 5) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, na inne o parametrach i jakości nie niższej niż urządzenia lub wyposażenie zastępowe;
6) zmiany osoby/osób wykonujących przedmiot niniejszego zamówienia wskazanych przez Wykonawcę, pod warunkiem spełniania przez nie wymogów dla osób uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI tej SWZ, oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego danej osoby.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.