eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ORGANIZACJA KONFERENCJI FORUM CUPT, OPRACOWANIE I WYKONANIE PUBLIKACJI ORAZ USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ORGANIZACJA KONFERENCJI FORUM CUPT, OPRACOWANIE I WYKONANIE PUBLIKACJI ORAZ USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

1.3.) Oddział zamawiającego: CUPT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141007145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Europejski 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-844

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@cupt.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cupt.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wspieranie Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę”

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ORGANIZACJA KONFERENCJI FORUM CUPT, OPRACOWANIE I WYKONANIE PUBLIKACJI ORAZ USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ee71800-397a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062654/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Organizacja konferencji FORUM, opracowanie i wykonanie publikacji oraz usługi poligraficzne dla CUPT

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

10. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków UE, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W zakresie składania/ wycofywania i zmiany ofert- MiniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/) oraz ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
Wszelka pozostała korespondencja przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy zampub@cupt.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający dopuszcza format danych przesyłanych pocztą elektroniczną określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320): np.
.pdf,.doc, .docx, xls, .xlsx, .rtf, .txt, .odt, .ods, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .png. Do kompresji dokumentów Zamawiający dopuszcza formaty .zip, 7z. Pliki przesyłane pocztą elektroniczną nie mogą być zabezpieczone hasłem lub zaszyfrowane Rozmiar pojedynczej wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 15 MB.
2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ, pod rygorem nieważności, muszą być złożone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców ubiegających się wspólnie/podmiot udostępniający zasoby.
3. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenia zostały wystawione przez upoważnione opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (np. .zip),
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, z siedzibą pod adresem: 00-844, Warszawa, pl. Europejski 2, który oświadcza że jest administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa oraz że posiada ważny tytuł prawny do ich przetwarzania oraz przekazania do przetwarzania CUPT i takie przetwarzanie oraz
przekazanie nie narusza praw osób, których dane dotyczą.
2.Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: IOD@cupt.gov.pl lub adres kontaktowy wskazany
powyżej.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust . 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129, z późn. zm ), dalej „ustawa Pzp”, podmiotom świadczącym na rzecz CUPT usługi związane z obsługą systemów teleinformatycznych oraz organom administracji państwowej o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa w sprawie niniejszego zamówienia została zrealizowana.
5.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO oraz dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7.Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
CUPT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 18.2022.ZAM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 567601,38 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja konferencji FORUM CUPT- w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompleksową organizację konferencji FORUM, ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jej wykonania, wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 459734,88 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79951000-5 - Usługi w zakresie organizowania seminariów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

64224000-2 - Usługi telekonferencyjne

92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo

79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 4.3.)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie graficzne publikacji, korekta językowa oraz komputerowy skład, łamanie, przygotowanie do druku publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej, druk publikacji wraz z dostawą oraz usługi poligraficzne.

4.2.5.) Wartość części: 107866,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

79821000-5 - Drukarskie usługi wykańczalnicze

79821100-6 - Usługi korektorskie

79822000-2 - Usługi składu

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 4.3.)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają następujące warunki dotyczące:
2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli:
2.4.1) dla Części I - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub nadal wykonuje co najmniej cztery (4) usługi o wartości, co najmniej 60 000,00 złotych brutto każda, polegające na zorganizowaniu imprezy, tj.: spotkania/seminarium/konferencji/warsztatu, gdzie każda wskazana usługa obejmowała swoim zakresem łącznie:
a) co najmniej 100 uczestników imprezy,
b) pełną obsługę cateringową dla uczestników imprezy (poczęstunek kawowy, lunch);
2.4.2) dla Części II - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub nadal wykonuje co najmniej pięć (5) usług o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto każda, polegających na wykonaniu projektów graficznych i druku wydawnictw/publikacji o charakterze analitycznym/badawczym.
UWAGA:
W przypadku zamówień nadal trwających, Zamawiający uzna warunek za spełniony,
w przypadku, gdy wartość wykonanych usług w danym zamówieniu osiągnęła kwotę określoną w przedmiotowym warunku, w związku z tym Wykonawca powinien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów/umów, w celu uzyskania ww. wartości minimalnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – jeśli
Wykonawca nie wskaże w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ miejsca, w którym Zamawiający może samodzielnie
znaleźć przedmiotowy dokument dotyczący Wykonawcy,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy) albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3) dokumentu dotyczącego podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 1) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu usług wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu - uwzględniającego wymagania określone w Rozdziale VI
ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4.1) SWZ, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
a) Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
b) Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt
3 lit a) powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o którym mowa powyżej (przedstawić pisemne uzasadnienie). W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W Części I- Parametry techniczne Obiektu- opis zaoferowanego miejsca (obiektu), w którym zostanie zorganizowane Wydarzenie, podpisany zgodnie z zasadami, o których mowa w SWZ i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Parametry techniczne Obiektu- opis zaoferowanego miejsca (obiektu), w którym zostanie zorganizowane Wydarzenie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta Wykonawcy musi zawierać:
1) Formularz ofertowy – podpisany zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5 SWZ i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.1) SWZ, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5 SWZ i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) - o ile ofertę składa pełnomocnik, w formie zgodnej z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-9 SWZ,
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 ppkt 1.2) SWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-9 SWZ.
5) Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w Ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-9 SWZ – o ile dotyczy;
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – niezbędny dla oceny oferty wg przyjętych kryteriów oceny ofert wskazanych w Rozdziale XVII ust. 3 pkt 3.1 ppkt 3.1.1 i/lub pkt 3.2 ppkt 3.2.2SWZ (w zależności od Części Przedmiotu zamówienia, na którą składana jest Oferta), zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
7) Przedmiotowe środki dowodowe dla Części I, o których mowa w Rozdziale IX – podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 5-9 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 2 SWZ musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 1 SWZ musi spełniać każdy z Wykonawców.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) - o ile ofertę składa pełnomocnik, w formie zgodnej z zasadami, o których mowa w ust. 5-9 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje o przewidzianych zmianach znajdują się w Załączniku nr 4 i 5 do SWZ, w tym:
Dla Części I:
W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany:
1) zmiany cen, w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT (zmniejszenie lub zwiększenie), jeżeli zmiana ta będzie miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (....)
2) zmianę osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, przedstawionych przez Wykonawcę w (....)
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy – w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących(....)
4) zmianę spowodowaną sytuacją epidemiologiczną związaną z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19, w tym ograniczeniami lub brakiem możliwości realizacji Przedmiotu Umowy wynikającego z ograniczeń, które nakłada ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (....)
5) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (....)
Dla Części II:
W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany: 1) zmiana wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wynagrodzenie (cena) brutto, a (....)
2) zmianę osoby/osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy na stanowisku grafika i korektora, o których mowa w § 3 ust. 15 pkt 2 lit b-c Umowy, przedstawionych przez Wykonawcę w (....)
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy – w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy (....)
4) zmianę spowodowaną sytuacją epidemiologiczną związaną z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19 - w takim przypadku (....)
5) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na (....)
6) zmianę terminów przekazania przez Zamawiającego wkładów do publikacji lub usług poligraficznych lub zmiany terminów realizacji publikacji lub usług poligraficznych (....)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Adres skrytki Zamawiającego /CUPT/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy dla Części I dostarczyć do Zamawiającego dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia,
w wysokości nie niższej niż 150 000,00 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Brak przekazania przed podpisaniem umowy dokumentu, o którym mowa w ust. 1 jest jednoznaczny z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Przedmiotu zamówienia w następujących terminach:
1)Dla Części I - najpóźniej do dnia 6 grudnia 2022 r., przy czym termin Konferencji ustala się na dzień 22 listopada 2022 r. Terminy na realizację poszczególnych zadań Wykonawcy objętych Przedmiotem zamówienia wskazane zostały w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2)Dla Części II – najpóźniej do dnia 22 marca 2023r. Terminy na realizację poszczególnych zadań Wykonawcy objętych Przedmiotem zamówienia wskazane zostały w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.