eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Wykonania prac geodezyjno - kartograficznych polegających na modern.ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie Powiatu SławieńskiegoOgłoszenie z dnia 2022-09-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonania prac geodezyjno - kartograficznych polegających na modern.ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SŁAWIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefanii Sempołowskiej 2A

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.giwerska@powiatslawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatslawno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonania prac geodezyjno - kartograficznych polegających na modern.ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4856382-3a41-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359098

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005525/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Modernizacja EGiB - 3 obręby

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.powiatslawno.pl/public/?id=171529

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
− miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
− ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
− poczty elektronicznej: e.giwerska@powiatslawno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (
https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w Regulaminie ePUAP.
3.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
3.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny są na liście wszystkich postępowań na
miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
3.8. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
4. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem postępowania, tj. DI.272.10.2022.I.
4.2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
e.giwerska@powiatslawno.pl
4.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w pkt 4.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4.4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. [art. 61 ust 1 ustawy pzp]
4.5. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej
treść jest udokumentowana. [art. 61 ust 1 ustawy pzp]
4.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z regulaminami korzystania z ePUAP oraz miniPortalu.
Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-
3rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr
127 poz. 2), zwanym dalej
„RODO”informujemy, że:1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Sławieński –
StarostwoPowiatowe w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno;2. we wszelkich sprawach
związanych zochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych, email:
iodo@powiatslawno.pl, tel. 59 810 64 31 lub na adres wskazany powyżej;3. dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
postępowania oudzielenie zamówienia publicznego pn. „ Wykonania prac geodezyjno-kartograficznych
polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków
położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego
” -
DI.272.10.2022.I, prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;4. dane
osobowe mogą zostać przekazane /powierzone osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowaniaprzetargowego w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawozamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” oraz
podmiotom, które na mocyobowiązujących przepisów prawa mogą dokonywać oceny, weryfikacji i
kontroli prowadzonegopostępowania i realizacji zadania, w tym w szczególności dokumentacji
związanej z pozyskiwaniemśrodków finansowych pochodzących z budżetu państwa i Unii
Europejskiej;5. dane osobowe nie będąprzekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;6. dane osobowe będąprzechowywane przez okres wynikający z obowiązujących
terminów archiwizacji, w tym wszczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowaniaadministracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i 650), ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, 650,
357 i 398) oraz ustawyPzp;7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisachustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, akonsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp; 8. w odniesieniu do danych
osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22
RODO;9. osoba, którejdane dotyczą ma prawo do:1) dostępu do danych na podstawie art. 15
RODO;2) sprostowania danychzgodnie z zapisami art. 16 RODO;3) żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych napodstawie art. 18 RODO z wyjątkiem przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środkówochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;− prawo do wniesieniaskargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;10. osoba, której dane dotyczą nie maprawa do:1) usunięcia danych osobowych w związku z
art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;2) przenoszeniadanych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3)
sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i eRODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3lit.b,d
lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia
danychosobowych,októrym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DI.272.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonania prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie jednostki ewidencyjnej: 321306_2 Gmina Sławno: obręb Boleszewo 0003, Gwiazdowo 0005, Kwasowo 0007, Żukowo 0023, 321303_2 Gmina Darłowo: obręb Rusko 0002
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

Zatrudnienie osób wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia
1) Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących kopie cyfrowe dokumentacji technicznej podczas realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zmianami).
2) Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w pkt 1. W tym celu wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
4) Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kadry

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 SWZ - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do
SWZ;2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków
lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólnie ubieganie się o udzielenie zamówienia1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których
mowa w pkt 3.3 ppkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami - wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (na stronie: miniPortal.uzp.gov.pl). Zaszyfrowanie oferty nastąpi na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.