eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU ORAZ I PIĘTRA W BUDYNKU NR 19 KOMPLEKS 1560 WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W KOŁOBRZEGUOgłoszenie z dnia 2023-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU ORAZ I PIĘTRA W BUDYNKU NR 19 KOMPLEKS 1560 WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W KOŁOBRZEGU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŁOBRZEGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331052779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jedności Narodowej 86/88

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 602 596 501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@wspl.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wspl.kolobrzeg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wspl.kolobrzeg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU ORAZ I PIĘTRA W BUDYNKU NR 19 KOMPLEKS 1560 WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W KOŁOBRZEGU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-430870e4-ff01-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00358845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073922/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont części pomieszczeń parteru oraz pierwszego pietra w budynku nr 19 kompleks 1560.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240012

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WSPL-Dl.2612.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 235772,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont części pomieszczeń parteru oraz I piętra w budynku nr 19 kompleks 1560 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu, ul. Jedności narodowej 86/88.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
a) prace budowlane w pomieszczeniach należących do pracowni RTG na parterze budynku 19
b) prace stolarskie polegające na wymianie drzwi wejściowych do budynku /wejście główne/.
c) prace budowlane w części pomieszczeń 1 piętra przywracające ich świetność i estetykę.
d) prace budowlane w klatki schodowej pomiędzy parterem a 1 piętrem przywracające ich świetność i estetykę

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 363803,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 395000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 363803,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Leszek Świniecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6711020945

7.3.4) Miejscowość: Grzybowo

7.3.5) Kod pocztowy: 78-132

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 363803,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.