eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › SZP/242-149/2022 Zasoby programistyczne w ramach projektu "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna - 5 zadań

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SZP/242-149/2022 Zasoby programistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna - 5 zadań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.trela@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SZP/242-149/2022 Zasoby programistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna - 5 zadań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e7e0b21-39f3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001019/67/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.82 Opracowanie i implementacja wersji produkcyjnej narzędzia do ręcznego tworzenia hierarchii automatycznie zagregowanych ram semantycznych Walentego

1.2.83 Opracowanie i implementacja modułu filtrowania haseł i ram Walentego na istniejącej już bazie narzędzia do hierarchizacji ram

1.2.89 DZIEŁA PROGRAMISTYCZNE - INFRASTRUKTURA CLARIN Konwersja danych do formatu ParlaMint

1.2.95 DZIEŁA LINGWISTYCZNE- Wyszukiwanie błędów i korekta stenogramów obraz komisji sejmowych Korpusu Dyskursu Parlamentarnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.pwr.edu.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap)
b. ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)
c. poczty elektronicznej katarzyna.trela@pwr.edu.pl (korespondencja oprócz Ofert).
jak również przy użyciu:
d. Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu)
e. strony internetowej Zamawiającego https://przetargi.pwr.edu.pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji Użytkownika systemu miniPortal-ePUAP dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone we wskazanej powyżej Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tej Instrukcji.
5. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/w pozostałych przypadkach - mail.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej.
7. Korespondencja elektroniczna (inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) dotycząca pytań odnośnie zapisów SWZ, sposobu złożenia Oferty oraz realizacji zamówienia odbywa się za pomocą poczty elektronicznej katarzyna.trela@pwr.edu.pl.
Wykonawca ma także możliwość komunikowania się elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana
8. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://przetargi.pwr.edu.pl/.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – Politechnika Wrocławska - informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (50-370) przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, a reprezentują go Rektor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Politechniki Wrocławskiej decyduje ona sama jako Administrator danych.
2) kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych umieszczonych na stronie pwr.edu.pl/kontakt. Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;
9) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp.
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/242-149/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są zasoby lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – zadania:
– zadanie nr 1 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja modułu filtrowania haseł i ram Walentego na istniejącej już bazie narzędzia do hierarchizacji ram – załącznik OPZ nr 3.1;
– zadanie nr 2 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja wersji produkcyjnej narzędzia do ręcznego tworzenia hierarchii automatycznie zagregowanych ram semantycznych Walentego – załącznik OPZ nr 3.2;
– zadanie nr 3 – Korpus Dyskursu Parlamentarnego – Konwersja danych do formatu ParlaMint – załącznik OPZ nr 3.3;
– zadanie nr 4 – Korpus Dyskursu Parlamentarnego – Wyszukiwanie błędów i korekta stenogramów obraz komisji sejmowych Korpusu Dyskursu Parlamentarnego – załącznik OPZ nr 3.4;
– zadanie nr 5 – Narzędzie do rzutowania sytuacji na oś czasu – Implementacja reguł normalizacji wyrażeń temporalnych – załącznik OPZ nr 3.5.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.5 do SWZ - OPZ.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (dotyczą zadania nr 1 – 6):

1.1. Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia (C) - 60%
gdzie 1 % = 1 pkt
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 60, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert

1.2. Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do wykazu osób (D) - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do wykazu osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są zasoby lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – zadania:
– zadanie nr 1 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja modułu filtrowania haseł i ram Walentego na istniejącej już bazie narzędzia do hierarchizacji ram – załącznik OPZ nr 3.1;
– zadanie nr 2 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja wersji produkcyjnej narzędzia do ręcznego tworzenia hierarchii automatycznie zagregowanych ram semantycznych Walentego – załącznik OPZ nr 3.2;
– zadanie nr 3 – Korpus Dyskursu Parlamentarnego – Konwersja danych do formatu ParlaMint – załącznik OPZ nr 3.3;
– zadanie nr 4 – Korpus Dyskursu Parlamentarnego – Wyszukiwanie błędów i korekta stenogramów obraz komisji sejmowych Korpusu Dyskursu Parlamentarnego – załącznik OPZ nr 3.4;
– zadanie nr 5 – Narzędzie do rzutowania sytuacji na oś czasu – Implementacja reguł normalizacji wyrażeń temporalnych – załącznik OPZ nr 3.5.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.5 do SWZ - OPZ.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (dotyczą zadania nr 1 – 6):

1.1. Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia (C) - 60%
gdzie 1 % = 1 pkt
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 60, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert

1.2. Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do wykazu osób (D) - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do wykazu osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są zasoby lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – zadania:
– zadanie nr 1 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja modułu filtrowania haseł i ram Walentego na istniejącej już bazie narzędzia do hierarchizacji ram – załącznik OPZ nr 3.1;
– zadanie nr 2 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja wersji produkcyjnej narzędzia do ręcznego tworzenia hierarchii automatycznie zagregowanych ram semantycznych Walentego – załącznik OPZ nr 3.2;
– zadanie nr 3 – Korpus Dyskursu Parlamentarnego – Konwersja danych do formatu ParlaMint – załącznik OPZ nr 3.3;
– zadanie nr 4 – Korpus Dyskursu Parlamentarnego – Wyszukiwanie błędów i korekta stenogramów obraz komisji sejmowych Korpusu Dyskursu Parlamentarnego – załącznik OPZ nr 3.4;
– zadanie nr 5 – Narzędzie do rzutowania sytuacji na oś czasu – Implementacja reguł normalizacji wyrażeń temporalnych – załącznik OPZ nr 3.5.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.5 do SWZ - OPZ.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (dotyczą zadania nr 1 – 6):

1.1. Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia (C) - 60%
gdzie 1 % = 1 pkt
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 60, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert

1.2. Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do wykazu osób (D) - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do wykazu osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są zasoby lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – zadania:
– zadanie nr 1 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja modułu filtrowania haseł i ram Walentego na istniejącej już bazie narzędzia do hierarchizacji ram – załącznik OPZ nr 3.1;
– zadanie nr 2 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja wersji produkcyjnej narzędzia do ręcznego tworzenia hierarchii automatycznie zagregowanych ram semantycznych Walentego – załącznik OPZ nr 3.2;
– zadanie nr 3 – Korpus Dyskursu Parlamentarnego – Konwersja danych do formatu ParlaMint – załącznik OPZ nr 3.3;
– zadanie nr 4 – Korpus Dyskursu Parlamentarnego – Wyszukiwanie błędów i korekta stenogramów obraz komisji sejmowych Korpusu Dyskursu Parlamentarnego – załącznik OPZ nr 3.4;
– zadanie nr 5 – Narzędzie do rzutowania sytuacji na oś czasu – Implementacja reguł normalizacji wyrażeń temporalnych – załącznik OPZ nr 3.5.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.5 do SWZ - OPZ.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (dotyczą zadania nr 1 – 6):

1.1. Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia (C) - 60%
gdzie 1 % = 1 pkt
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 60, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert

1.2. Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do wykazu osób (D) - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do wykazu osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są zasoby lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – zadania:
– zadanie nr 1 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja modułu filtrowania haseł i ram Walentego na istniejącej już bazie narzędzia do hierarchizacji ram – załącznik OPZ nr 3.1;
– zadanie nr 2 – Zunifikowany słownik walencyjny Walenty wraz z system automatycznej unifikacji ram walencyjnych – Opracowanie i implementacja wersji produkcyjnej narzędzia do ręcznego tworzenia hierarchii automatycznie zagregowanych ram semantycznych Walentego – załącznik OPZ nr 3.2;
– zadanie nr 3 – Korpus Dyskursu Parlamentarnego – Konwersja danych do formatu ParlaMint – załącznik OPZ nr 3.3;
– zadanie nr 4 – Korpus Dyskursu Parlamentarnego – Wyszukiwanie błędów i korekta stenogramów obraz komisji sejmowych Korpusu Dyskursu Parlamentarnego – załącznik OPZ nr 3.4;
– zadanie nr 5 – Narzędzie do rzutowania sytuacji na oś czasu – Implementacja reguł normalizacji wyrażeń temporalnych – załącznik OPZ nr 3.5.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.5 do SWZ - OPZ.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (dotyczą zadania nr 1 – 6):

1.1. Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia (C) - 60%
gdzie 1 % = 1 pkt
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 60, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert

1.2. Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do wykazu osób (D) - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do wykazu osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej

2.4.1 Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędną do wykonania dostawy, stanowiącej przedmiot zamówienia, wykwalifikowaną kadrą tj. co najmniej n/w osobami dedykowanymi do wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na rzecz Zamawiającego:

1) dla zadania nr 1 – co najmniej 1 osobą – programistą, który łącznie spełnia poniższe wymagania:
– posiada doświadczenie projektowania i implementacji aplikacji webowych – poświadczona wykonaniem co najmniej 1 aplikacji tego rodzaju

2) dla zadania nr 2 – co najmniej 1 osobą – programistą, który łącznie spełnia poniższe wymagania:
– posiada doświadczenie projektowania i implementacji aplikacji webowych – poświadczona wykonaniem co najmniej 1 aplikacji tego rodzaju

3) dla zadania nr 3 – co najmniej 1 osobą – informatykiem, który łącznie spełnia poniższe wymagania:
– posiada min. tytuł zawodowy magistra w dziedzinie informatyki;
– posiada doświadczenie w realizacji prac w dziedzinie językoznawstwa komputerowego lub inżynierii lingwistycznej udokumentowane realizacją prac w ramach projektów badawczych lub wdrożeń

4) dla zadania nr 4 – co najmniej 1 osobą – informatykiem, który łącznie spełnia poniższe wymagania:
– posiada min. tytuł zawodowy magistra w dziedzinie informatyki;
– posiada doświadczenie w realizacji prac w dziedzinie językoznawstwa komputerowego lub inżynierii lingwistycznej udokumentowane realizacją prac w ramach projektów badawczych lub wdrożeń

5) dla zadania nr 5 – co najmniej 1 osobą – informatykiem, który łącznie spełnia poniższe wymagania:
– posiada stopień naukowy dr, informatyk
– posiada doświadczenie w badaniach nad językiem naturalnym, w szczególności w dziedzinie ekstrakcji informacji z tekstów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
1.2 wykaz osób (zawarty w Formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
3.1 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
3.2 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12. Oferta musi składać się z:
a. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ wraz z wykazem osób;
b. oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ
c. zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy)
d. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy);
e. dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. XI pkt 10 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
c) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia czynników
zewnętrznych, nieleżących po stronie Wykonawcy, mających wpływ na termin realizacji umowy określony w § 3 , dopuszcza
się wydłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, przy czym wynagrodzenie
całkowite brutto Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 nie ulegnie zmianie,
d) działania Siły Wyższej określonej w § 14 Umowy, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy. W
takim przypadku przedłużenie terminu wykonania Umowy następuje o czas odpowiadający okresowi wystąpienia Siły
Wyższej z uwzględnieniem postanowień § 14 ust. 4 zdanie ostatnie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp;
1.2. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.