eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Dostawę oprogramowania i podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wraz z usługą podnoszącą bezpieczeństwo systemów IT oraz dostawa oprogramowania klasy SIEM/SOAROgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę oprogramowania i podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wraz z usługą podnoszącą bezpieczeństwo systemów IT oraz dostawa oprogramowania klasy SIEM/SOAR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jeleniogórska, 4

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbol.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę oprogramowania i podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wraz z usługą podnoszącą bezpieczeństwo systemów IT oraz dostawa oprogramowania klasy SIEM/SOAR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aef75e23-39ee-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056069/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Dostawę oprogramowania i podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wraz z usługą podnoszącą bezpieczeństwo systemów IT oraz dostawa oprogramowania klasy SIEM/SOAR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_boleslawiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_boleslawiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 10.1.2Oferty, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych. (formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx). Zamawiający
zaleca w szczególności .pdf jako format przesyłania danych.10.1.3 Ofertę wraz ze wszystkimi
załącznikami, a także oświadczeniami składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.10.1.4 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów .zip, .7Z. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w
rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach
zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 10.1.5 Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na
język polski. 10.1.6 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/ strona/1-
regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla
Użytkowników (Wykonawców).10.1.7 Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w
zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej
wielości 150 MB.Złożenie oferty 9.2.1 Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie
zakupowej, w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 10.2.2Ofertę,
oświadczenia oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządza się pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 10.2.3Po wypełnieniu Formularza składania oferty i
załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do
podsumowania”. 10.2.4Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie zakupowej, kwalifikowany podpis elektroniczny 10.2.6Podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w
postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 10.2.7Za datę
przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie Platformy zakupowej wraz z
wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż
ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. 10.4Wyjaśnienia do SWZ 10.4.1
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia. 10.4.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 38/PN/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 325203,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawę oprogramowania i podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wraz z wykonaniem usług podnoszących bezpieczeństwo systemów IT oraz dostawa oprogramowania klasy SIEM/SOAR dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

4.2.6.) Główny kod CPV: 48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wg treści załącznika nr 3 do SWZ
Odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoją specyfiką przedmiotowi zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, ilości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- Wykonawca zobowiązany jest do wykazania minimum dwóch dostaw licencji wraz z wdrożeniem system klasy SIEM o wartości minimum 300 000,00 zł brutto dla każdej dostawy według Załącznika nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Numeracja zgodna z SWZ: 9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.2 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 8.1. 9.3 Jeżeli oferta Wykonawców, o
których mowa pkt. 8.1 została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 9.4
Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 9.4.1 partnerzy
ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
pełnomocnikiem (liderem) był jeden z uczestników Konsorcjum. Pełnomocnictwo należy
dołączyć do oferty; 9.4.2 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich partnerów; 9.4.3 każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania według załącznika nr 4 9.4.4 składając ofertę wspólną należy
złożyć do oferty oświadczenie wskazujące, która część zamówienia będzie realizowana przez
poszczególne podmioty Konsorcjum, 9.4.5 wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

19.2 Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
19.3 Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do treści wybranej oferty. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.
19.4 Wszelkie zmiany w zawartej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/ spzoz_ boleslawiec na stronie danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.