eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybczewice Drugie › Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłkówOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001254369

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 119A

1.5.2.) Miejscowość: Rybczewice Drugie

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-065

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815854005

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@zsorybczewice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsorybczewice.edupage.org/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.zso.rybczewice.pl/index.php?id=119

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b807643-1a45-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305155/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSO.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi polegającej na przygotowaniu dostarczeniu i wydaniu posiłków w formie cateringu dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach, w tym uczniów objętych programem wspierania gmin w zakresie dożywiania, nieobjętych tym programem oraz dzieci uczących się w przedszkolu.
2. Zamawiający przewiduje, że w ramach wykonywania zamówienia wykonawca będzie dostarczał posiłki dla następującej liczby uczniów:
a) posiłki dla ok.10 uczniów w ramach programu,
b) posiłki dla uczniów nieobjętych programem ok 20 uczniów,
c) posiłki w proporcji ½ dla dzieci w wieku 3-6 lat - ok.40 uczących się w przedszkolu oraz 48 uczących się w oddziałach przedszkolnych.
3. Szacunkowa liczba posiłków w trakcie realizacji zamówienia wynosi:
a) liczba drugich śniadań dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lata – 40 x 200dni – 8000szt.,
b) liczba pełnych obiadów 30 x 180 dni – 5400 szt.,
c) liczba obiadów w porcji ½ pełnego obiadu dla dzieci w wieku 3-4lata- 40x 200dni tj.8000szt oraz dzieci w wieku 5-6 lat 48 x 180 dni – 8640szt.
4. Wskazane w ust. 3 liczby posiłków są orientacyjne, mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb, zarówno mających wpływ na zwiększenie jak
i na zmniejszenie liczby posiłków (np. liczba posiłków może być znacznie niższa w okresie świąt, epidemii, chorób dzieci, itp.). Zamawiający będzie informował Wykonawcę o liczbie potrzebnych posiłków w oddziałach przedszkolnych: informacja o liczbie posiłków będzie przekazywana do godz. 7:30 dnia, w którym zostaną wydane zamówione posiłki.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności:
a) przygotowanie posiłków dwudaniowych (zupa + pieczywo, II danie, napój) oraz drugich śniadań z napojem tylko dla dzieci przedszkolnych,
b) dostarczanie i wydanie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku posiłków
(z wyłączeniem przerw w nauce szkolnej),
c) drugie śniadania należy wydawać do godz. do godz. 9.30, natomiast obiad od godz. 10:45,
d) posprzątanie po wydaniu posiłków,
e) odbiór powstałych odpadów (zlewek, naczyń jednorazowych).

6. Otwarty katalog proponowanych posiłków:
1) drugie śniadanie: np. pieczywo mieszane z masłem i dodatkami wędliny, past serowych, sera żółtego, jajek, lub dżemów; zupy mleczne lub kiełbaski na ciepło. Do picia: herbata, kakao, kawa zbożowa. Kaloryczność śniadania w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ok.400 kcal,
2) pełny obiad, w skład którego wchodzą:
a) zupa - przygotowana na wywarach warzywnych lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika, który nadaje zupie charakterystyczny, specyficzny smak - min. 250-300 ml,
b) drugie danie - posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi warzywami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż, makaron. Drugim daniem mogą być: pierogi (nadzienie różne), naleśniki (nadzienie różne), kopytka (dodatki różne), makaron z sosem, krokiety, gołąbki (sosy różne), gulasz (dodatki różne), placki ziemniaczane (sos lub surówka), pulpety w sosie lub surówka itp. Zamawiający dopuszcza wydawanie dania bezmięsnego maksymalnie 2 razy w tygodniu.
c) napój np. kompot z owoców - min. 200 ml/ osobę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 3 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty Wykonawców nie odrzuconych z postępowania przekraczające możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia odpowiedną kwotę: 313 000,00 zł
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 341900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34300 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.