eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siechnice › Zakup nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5tOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5t

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022033761

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. JANA PAWŁA II 12

1.5.2.) Miejscowość: Siechnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-011

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 889 00 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sisk-siechnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sisk-siechnice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5t

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6a2121d-39b0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358724

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Formaty plików
wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych” Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w
formacie danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7ZWśród formatów powszechnych a NIE
występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.Zamawiający zwraca
uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,
oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania
podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności
pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES. 6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym
podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z
dokumentem podpisywanym. 7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka
osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.
osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8) Zamawiający
zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w
plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej: „RODO”, Zamawiający informuje, że:1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z
o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, (tel. 71 889 00 23, e-mail:
biuro@sisk-siechnice.pl).2. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z
którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji
swoich praw pod adresem email: iod@sisk-siechnice.pl3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu
ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5t 4. Podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest:4.1. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).4.2. Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, bowiem jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby,
której dane dotyczą, lub/oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą. 4.3. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora, w szczególności w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń.5. Odbiorcy
danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na mocy
przepisów obowiązującego prawa w szczególności na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych.6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy. 7. Okres przechowywania danych W zakresie wskazanym w pkt 3.1. i 3.2. Pani/Pana
dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz przez czas trwania umowy zawartej w wyniku tego postępowania oraz przez okres
wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie wskazanym w pkt 3.3.
Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów
prawa.8. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 8.1. W związku z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w poniższych przepisach
RODO, przysługuje Pani/Panu:8.1.1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),8.1.2.
prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),8.1.3. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO8.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania
danych (art. 18 RODO),8.1.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21
RODO), w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wskazanym w ust III 3.)8.1.6. prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.8.2. Nie przysługuje Pani/Panu:8.2.1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).9.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.10. Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji w tym profilowanie Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SISK.Z.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5t.. Opis przedmiotu zamówienia określa cześć III SWZ.
Minimalny okres gwarancji o zakresie z art. 577 par. 3 k.c. oraz minimum 100.000,00 kilometrów, Gwarancji udziela producent pojazdu lub dostawca pod warunkiem iż posiada autoryzację producenta pojazdu na naprawy przedmiotu umowy. Oświadczenie gwaranta może zawierać korzystniejsze uprawnienia dla Zamawiającego.

Zamawiający w ciągu 7 dni od zawarcia umowy wskaże Wykonawcy, finansującego (leasingodawcę) lub złoży oświadczenie od odstąpieniu od umowy wobec nieuzyskania finansowania.
Wykonawca wyda przedmiot zakupu w terminie 60 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wskazaniu finansującego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.• Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające
odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania. •
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. • W sytuacji, gdy Zamawiający nie
będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez
Zamawiającego. • Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. • Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.• W przypadku
braku zgody, o której mowa w ust. powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o
wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że
zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Typ zabudowy

4.3.6.) Waga: 35

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1. ustawy pzp wg wzoru stanowiącego załącznik SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału
w postępowaniu nadzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowycha) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1. ustawy pzp wg wzoru stanowiącego załącznik SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału
w postępowaniu nadzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowycha) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3.1. dokumenty wskazujący na homologację haku holowniczego;
3.2. dokument wskazujący na homologację lub dopuszczenie do ruchu oferowanej zabudowy;
3.3. projektowane zapisy oświadczenia gwarancyjnego;
3.4. dowody wskazujące iż gwarancji udzieli producent pojazdu a w przypadku gdy oświadczenie gwarancyjne składa wykonawca, dowody na udzielenie wykonawcy przez producenta pojazdu autoryzacji do napraw pojazdu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie
zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.2.2. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie – art. 125 ust.1.
ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. 2.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.Umowa zawiera, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego
przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu
zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania
umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.2.4. Kopie
dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w umowie oraz inne zmiany postanowień zawartych w istotnych warunkach umowy, które Zamawiający przewidział w ogłoszeniu lub SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zadania w sytuacji jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy termin wykonania będzie niemożliwy ze względu na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych dokumentów przy realizacji i zakończeniu zadania; w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią zdarzenia losowe niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, zmiana terminu realizacji dostawy ze względu na opóźnienia wynikłe po stronie producenta, jeżeli Wykonawca wykaże, że zachował należytą staranność w terminowym wywiązaniu się z przedmiotowego zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w harmonogramie związanych ze zmianą terminu realizacji zadania oraz zmian niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu trwania umowy w przypadku zmian przepisów dotyczących Zamawiającego w przypadku decyzji niezależnych od Zamawiającego; w przypadku kiedy taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT jeżeli w trakcie trwania umowy zostaną wprowadzone przepisy zmieniające stawki podatku VAT.
1. Zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagłe i nieoczekiwane, któremu nie można było zapobiec ani go uniknąć oraz za którego wystąpienie odpowiedzialność nie może być przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, w szczególności takie jak rozruchy, klęska żywiołowa, pożar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, że wystąpienie siły wyższej będzie miało wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;
b) W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.