eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giby › Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu eksploatowanych przez Gminę Giby Giby 74A 16-506 GibyOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu eksploatowanych przez Gminę Giby
Giby 74A 16-506 Giby

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Giby

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671082

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 74A

1.5.2.) Miejscowość: Giby

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-506

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 5162038

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.giby.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.giby.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu eksploatowanych przez Gminę Giby
Giby 74A 16-506 Giby

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-543b1732-39a1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://giby.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://giby.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej – adres: sekretariat@ug.giby.wrotapodlasia.pl
Ofertę oraz załączniki do oferty należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Giby pod adresem: https://giby.ezamawiajacy.pl
Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony http://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych, w związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Korespondencja". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy znajdują się w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” - Instrukcja dla Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Giby, Giby 74 A, 16-506 Giby Adres i dane kontaktowe administratora danych: Giby 74A, e-mail: : wojt@giby.pl
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD)
w następujący sposób: kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Gmina Giby, Giby 74 A, 16-506 Giby, adres e-mail: iodgiby@wp.pl tel.87 165 038

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO o których mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie: skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo: na podstawie art.15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.17.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Gminy Giby do pojazdów służbowych i sprzętu eksploatowanych przez Gminę Giby. Przedmiotem dostawy jest benzyna bezołowiowa E5 i olej napędowy B7. Zamawiający dodatkowo przewiduje dostarczanie oleju napędowego B 7 do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zamawającego - Dziemianówka 7, 16-506 Giby, w zależności od potrzeb Zamawiajacego.
Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego (w okresie trzech lat) na:
Olej napędowy B7- 58 800 litrów
Benzyna bezołowiowa E5 – 6 000 litrów
Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy tj. 36 miesięcy (od dnia odpisania umowy do 30.09.2025 r.). Wymienione ilości zostały ustalone w sposób szacunkowy i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania. Określone przez Zamawiającego orientacyjne ilości paliw nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony dostawcy w sytuacji mniejszego zapotrzebowania, niż wstępnie oszacowane. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu jakości paliw płynnych, może być pobrana próba przez uprawnione osoby. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa przez każdy z pojazdów Zamawiającego z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości zakupionego paliwa. Zamawiający dokonywać będzie zakupów paliwa w stacjach paliw Dostawcy zlokalizowanych w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz postanowień zawartych w projekcie umowy, informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawiającego.
Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), jest wyrażoną w pieniądzu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, wartością dostaw i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia.
Podane w Formularzu ofertowym ceny netto (Załącznik nr 1 do SWZ) będą cenami obowiązującymi w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania.
Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Cena oferty powinna być wyliczona w następujący sposób:
a) Wykonawca określi cenę netto w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
b) Do Ceny brutto Wykonawca poda zastosowany opust , który będzie obowiązywał w okresie trwania umowy.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga posiadania ważnej w okresie trwania umowy koncesji na obrót paliwami
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia ważnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z prowadzoną działalnością na kwotę nie mniejszą niż 100 tysięcy złotych w okresie trwania umowy .
zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale 7 ust 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu , które wymaga Zamawiający tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 2)SWZ
a) Zamawiający wymaga posiadania ważnej w okresie trwania umowy koncesji na obrót paliwami
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 3)SWZ:
a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia ważnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z prowadzoną działalnością na kwotę nie mniejszą niż 100 tysięcy złotych w okresie trwania umowy .

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

a. zmiany wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b. zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować;
c. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp;
d. zmiana podwykonawcy,
e. zmianę dotyczącą terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://giby.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.