eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla WFOŚiGW w Warszawie oraz w ramach Doradztwa EnergetycznegoOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla WFOŚiGW w Warszawie oraz w ramach Doradztwa Energetycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142148155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 5/7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-893

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 5044 100

1.5.8.) Numer faksu: 22 5044 139

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@wfosigw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla WFOŚiGW w Warszawie oraz w ramach Doradztwa Energetycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0a6231e-399b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358365

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00327625/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla WFOŚiGW w Warszawie oraz w ramach Doradztwa Energetycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Części B - Projekt "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" finansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I, Poddziałanie 1.3.3 ”Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, były przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki
korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący; 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl
2) Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza 130 000 złotych netto.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w procedurze, o której mowa w pkt 3.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt 3, aż do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celu wskazanego w pkt 3) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora, tj. usługi: IT, pocztowe. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.
7) Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9) Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych. - może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.
Rozdział 41. Klauzula informacyjna z art. 14 RODO
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl
2) Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza 130 000 zł.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lecz niezbędnym w celu wzięcia udziału w procedurze, o której mowa w pkt 3.
5) Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Klauzule informacyjne zawarte zostały w Rozdziałach 40 oraz 41 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-7/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem i zakresem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Warszawie (tonery, bębny i inne akcesoria) szczegółowo wymienionych i opisanych w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych.
3. Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe. Pod pojęciem "fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalania), nie zamazywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w którym będzie zainstalowany. Kaseta z tonerem musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wysypanie proszku tonera podczas transportu czy magazynowania.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów eksploatacyjnych równoważnych do oryginalnych, pod warunkiem, że spełniają parametry techniczne takie jak oryginalne i nie będą powodowały uszkodzeń urządzeń kopiujących i drukujących.
5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać materiały eksploatacyjne do siedziby WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, na własny koszt, własnym transportem wraz z rozładunkiem i wniesieniem we wskazane miejsce.
6. Dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być wysokiej jakości, pełnowartościowe, bez wad.
7. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „jakość” – waga 30%
• Kryterium „termin realizacji dostaw” – waga 10%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
1) Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej wartość brutto oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = ( Cmin x 60 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Opis kryterium „jakość” (J) (jakość jest tu rozumiana jako maksymalny udział materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta urządzenia – czyli uznanych przez producenta za właściwe i dające gwarancję prawidłowego funkcjonowania urządzenia, a co za tym idzie, biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny, zapewniających Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej publicznie oferty - w ogólnej liczbie zamawianych materiałów eksploatacyjnych) zostanie obliczona według następującego wzoru:
J = ( Job x 30 pkt)
Jmax
gdzie:
J – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „jakość”;
Job – największa łączna liczba wszystkich materiałów zalecanych przez producentów urządzeń zaoferowanych w badanej ofercie;
Jmax – łączna liczba wszystkich materiałów będących przedmiotem zamówienia.

3) Opis kryterium „termin realizacji dostaw” (T), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.

Wykonawca deklaruje czas realizacji dostawy podając w ofercie termin określony w dniach. Minimalny termin realizacji dostawy to 3 dni robocze, maksymalny to 7 dni roboczych. Liczba punktów za kryterium termin realizacji zostanie obliczona wg następujących zasad:
Termin wykonania Liczba punktów
3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia 10
5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 5
7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 0
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 10 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 7 do SWZ;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty wymienione powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje materiały równoważne, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: dokumentów/raportów z testów (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawców do ich złożenia lub uzupełnienia w dodatkowym terminie, z konsekwencjami określonymi w art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony Formularz oferty;
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo;
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
5) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian zgodnych z art. 455 ustawy Pzp.
2. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7, § 6 ust. 6, § 12 ust. 3 oraz § 15 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:
1) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji Umowy;
2) w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
3) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 14 niniejszej Umowy;
4) gdy niezbędna jest zmiana terminu wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;
5) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) w przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy;
7) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w OPZ, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do ich usunięcia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.