eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świebodzin › "DOSTAWA WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA POTRZEBY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW KANALIZACJI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W ŚWIEBODZINIE"Ogłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„DOSTAWA WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA POTRZEBY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW KANALIZACJI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W ŚWIEBODZINIE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: ZWKiUK Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970327589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młyńska 37

1.5.2.) Miejscowość: Świebodzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 852 12 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.jaronska@jerzmanowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zwkiuk.swiebodzin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA POTRZEBY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW KANALIZACJI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W ŚWIEBODZINIE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3949aa05-3996-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358071

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwkiuk_swiebodzin/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwkiuk_swiebodzin/proceedings oraz poczty elektronicznej: k.jaronska@jerzmanowski.pl.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w:
a) „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o.” dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz
b) „Instrukcji dla wykonawców” dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3. Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w rozdziale 12. SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.16. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Pozostałe wymaganie zostały określone w Rozdziałach 12 i 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”), Zamawiający informuję, że:
a. administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin;
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub obowiązujących przepisów prawa;
c. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.);
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przez Zamawiającego;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DGO/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, zgodnie z harmonogramem dostaw opisanym w pkt. 5 załącznika nr 2 do SWZ, sprzedaż i dostarczenie na adres: Stacja Przeładunku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory 55, 66-200 Świebodzin, fabrycznie nowych worków z folii LDPE na odpady komunalne z nadrukiem, w następujących kolorach, o określonych parametrach i w opisanych niżej ilościach:
a) worek w kolorze żółtym 120l, min. grubość folii 0,03 mm, szerokość x długość 700 mm x 1050 mm, ilość łącznie: 168 000 szt.
b) worek w kolorze niebieskim 120l, min. grubość folii 0,03 mm, szerokość x długość 700 mm x 1050 mm, ilość łącznie: 70 000 szt.
c) worek w kolorze brązowym 80l, min. grubość folii 0,05 mm, szerokość x długość 600 mm x 800 mm, ilość łącznie: 168 000 szt.
d) worek w kolorze zielonym 80l, min. grubość folii 0,05 mm, szerokość x długość 600 mm x 800 mm, ilość łącznie: 70 000 szt.
2. Łączna ilość worków objętych zamówieniem: 476.000 szt.
3. Miejsce realizacji zamówienia (dostarczenia worków): Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w m. Jeziory 55, 66-200 Świebodzin.
4. Dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w każdym z miesięcy objętych zamówieniem, w ilości, zakresie i częstotliwości określonej w tabeli ujętej w pkt. 5 załącznika nr 2 do SWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44174000-0 - Folia

18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o zaoferowaną
przez Wykonawcę cenę w formularzu ofertowym, ustaloną w oparciu o algorytm szczegółowo opisany w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga składania środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci uzupełnionego przez Wykonawcę formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust 2 Pzp wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia - zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 6 i 7 SWZ.
2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
5. Zamawiający wymaga podania w ofercie, które z elementy przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwkiuk_swiebodzin/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem numer 1 do SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (pod rygorem nieważności). Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) uzupełniony formularz parametrami technicznymi oferowanych worków – sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, jako własne oświadczenie Wykonawcy, sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
c) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w zakresie określonym w art. 118 PZP,
c) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów,
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych z ofertą,
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
g) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (Zamawiający rekomenduje wykorzystać oświadczenie znajdujące się w treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ).
3. Pozostałe wymagania odnośnie zasad składania oferty oraz podmiotowych środków dowodowych zostały określone w SWZ.
4. Sposób sporządzenia oraz przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń (...)"

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.