eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Wyk. rob. bud. (...) w ram. zad.in. pn.: "Przebudowa dróg dojazdowych do SP nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)"Ogłoszenie z dnia 2022-09-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wyk. rob. bud. (...) w ram. zad.in. pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do SP nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +487464508802

1.5.8.) Numer faksu: +487464508882

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/, https://bip.um.dzierzoniow.pl/, https://dzierzoniow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyk. rob. bud. (...) w ram. zad.in. pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do SP nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e95c2a3-398e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013496/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Przebudowa dróg dojazdowych do SP nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej eZamawiajacy, tj.: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu
operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji
wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie
.pdf. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Zamawiający określił dopuszczalne
formaty przesyłanych danych w SWZ tj. plików o wielkości do 2 GB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc
.docx .rtf .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej zostały opisane na Platformie w zakładce „Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych” pod adresem
internetowym https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem, należy przekazywać za
pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem
wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. Oferta
wraz z załącznikami musi zostać w ogólnie przyjętych formatach danych i złożona w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym albo podpisem zaufanym pod
rygorem nieważności. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi
być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Danych jest Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800; Inspektor Ochrony Danych - Kontakt: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22 tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl; Będziemy przetwarzać
Twoje dane w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia i realizacji umowy, Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie: 1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 2. Ustawy z dnia11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy 3. Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; Twoje dane osobowe będą
przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt lub przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych wynikający z odrębnych przepisów prawa;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; Odbiorcy Twoich danych - Twoje dane osobowe w postaci nazwy/imienia i nazwiska oraz adresu prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać udostępnione:- w Biuletynie Zamówień Publicznych / w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,- na Platformie Zakupowej eZamawiający, -w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,-organom upoważnionym na mocy przepisów prawa,-wykonawcom świadczącym
usługi na rzecz Zamawiającego, min. firma Market Planet Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.-dostawca platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych.Ponadto po zawarciu umowy w/w dane mogą zostać udostępnione każdej osobie, która wystąpi z wnioskiem o ich udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej (jeśli nie będą zachodziły przesłanki wyłączające); Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - Przysługują Ci, w sytuacjach określonych prawem, następujące prawa
związane z przetwarzaniem danych osobowych:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Ci:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI-1.271.60.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)”. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1590/PolskiLad.
2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ppkt 1.1 dotyczy:
1) przebudowy dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, dla której została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr 30/2021 z dnia 08.01.2021r.
2) przebudowy ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną) w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, dla której zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr BA.6743.1.144.2017 z dnia 07.11.2017r.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w :
1) dla przebudowy dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie:
a) projekcie budowlanym dla przebudowy dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie. Jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński, ul. Radkowska 61a, 57-402 Nowa Ruda;
b) projekcie wykonawczym dla przebudowy dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie. Jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński, ul. Radkowska 61a, 57-402 Nowa Ruda;
c) projekcie stałej organizacji ruchu w związku z realizacją robót przebudowa dróg dojazdowych do szkoły nr 3;
d) projekcie czasowej organizacji ruchu w związku z realizacją robót przebudowa dróg dojazdowych do szkoły nr 3; Jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński, ul. Radkowska 61a, 57-402 Nowa Ruda;
e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – grudzień 2020;
f) przedmiar robót jako materiał pomocniczy. Projekcie Budowlanym: „Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową sieci oświetlenia ulicznego”.
2) dla przebudowy ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną):
a) projekcie budowlanym dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej”: układ komunikacyjny-kanalizacja deszczowa-oświetlenie. Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;
b) projekcie wykonawczym dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej): układ komunikacyjny. Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;
c) projekcie budowlano-wykonawczym dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej): oświetlenie uliczne. Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;
d) projekcie wykonawczym dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej): kanalizacja deszczowa. Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;
e) projekcie docelowej organizacji ruchu w zakresie gminnej drogi wewnętrznej dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej). Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;
f) projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej). Jednostka projektowa: Pracowania Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;
g) projekcie nasadzeń zastępczych dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej).
h) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ul. Szkolnej i 11 listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej” wykonał - mgr inż. Kazimierz Strzelczyk;
i) przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy.
Zakres robót przebudowy ul. Szkolnej, nie obejmuje budowy 22 miejsc parkingowych oraz wycinki 4 szt. drzew – zgodnie z załącznikiem nr 24. Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych rodzajowo robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w przypadku konieczności zwiększenia lub zmiany ilości miejsc parkingowych, w wysokości nieprzekraczającej 72 414,42 zł netto. Wartość ww. zamówień zostanie ustalona na podstawie kosztorysu Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień o których mowa wyżej zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:
1.2.4.1. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub/i remontu lub/i przebudowy dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni min. 2 000 m2 każda.
1.2.4.2. skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj.:
- w zakresie nadzoru nad realizacją robót budowlanych osoby posiadające uprawienia do kierowania robotami budowlanymi:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi
posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
• warunek określony w pkt. 1.2.4.2. zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek albo Wykonawcy
łącznie wykażą dysponowanie osobami.
W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku.
1.5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczania, warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.
1.6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
1.7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia,następującego podmiotowego środka dowodowego: Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt. 1.2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - załącznik nr 8 do SWZ; (dokument ten składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiot udostępniający zasoby).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodniez art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin
składnia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami w
ramach konsorcjum, powyższy wykaz dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
b)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia
niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 2. Aktualne na dzień złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowi załącznik nr 2 do
SWZ) w zakresie wskazanym w SWZ – każdy osobno spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) i podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. To samo dotyczy oświadczenia Wykonawcy o tym, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 ,5 ustawy Pzp.
3. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy / należy złożyć dokument potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana jest oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 par 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 4. Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4 do SWZ (o ile dotyczy). 6. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do wykazania w załączniku nr 3 do SWZ informacji o części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ich firm, o ile są już znane. 7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca powinien w momencie ich przekazania wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; c) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika; d) Wykonawcy składają jedną
ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ; e) Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IV SWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno w zakresie tam wskazanym ; f) Oświadczenia i dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich;
g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; h) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wtedy powinni dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 5 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy, j) przed podpisaniem umowy Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie rodzaju, zakresu i warunków zmian
zawarte są w § 19 wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.Zamawiający wykluczy wykonawcę w
przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Pełna nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany konstrukcji dróg, krawężników, nawierzchni, przebudowy ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego typu LED, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)”. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1590/PolskiLad.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.