eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Leasing operacyjny fabrycznie nowego pojazdu do 3,5 t. z zabudową skrzyniową samowyładowcząOgłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Leasing operacyjny fabrycznie nowego pojazdu do 3,5 t. z zabudową skrzyniową samowyładowczą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061562710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 2

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-050

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk.piaski@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukpiaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/68cb75e2-4f86-41fa-8b23-548dcfdcb163

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Leasing operacyjny fabrycznie nowego pojazdu do 3,5 t. z zabudową skrzyniową samowyładowczą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c49455eb-f92e-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356616

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235096/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 199186,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych pojazdu do 3,5 t. z zabudową skrzyniową samowyładowczą w formie leasingu operacyjnego 36-miesięcznego z opcją zakupu, rok produkcji nie starszy niż 2020 rok. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ. Pojazd należy dostarczyć i wydać Zamawiającemu w jego siedzibie w Piaskach z tym zastrzeżeniem, że możliwy jest odbiór pojazdów przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Wykonawcę pod warunkiem, że miejsce odbioru znajduje się na terenie województwa lubelskiego.
2. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
a) Leasing rozliczany w złotych polskich,
b) Raty leasingowe równe (35 rat),
c) Okres leasingu – 36 miesięcy,
d) Wartość czynszu inicjalnego/opłata wstępna - 45% ceny netto pojazdu powiększona o podatek VAT,
e) Wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu – 1 % ceny netto samochodu powiększonej o podatek VAT obowiązujący w dacie wykupu samochodu.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Opcja obejmuje prawo nabycia przez zamawiającego pojazdu będącego przedmiotem leasingu. W takim przypadku zamawiający zobowiązany będzie do zawiadomienia wykonawcy w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa w terminie do 15 dni przed upływem 36 miesięcy od dnia wydania pojazdu. Nabycie przez zamawiającego pojazdu nastąpi na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność pojazdu, podpisanych przez zamawiającego i wykonawcę, za cenę wskazaną w ofercie wykonawcy.
W przypadku, gdy zamawiający nie skorzysta z opcji wykupu, wykonawca zobowiązuje się do wskazania miejsca dostarczenia pojazdu przez zamawiającego i jego odebrania, w terminie 14 dni od dnia upływu okresu leasingu, na podstawie protokołu odbioru
3. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdów:
− gwarancja mechaniczna – nie mniej niż 2 lata.
4. Pojazd przedstawiony do odbioru zamawiającemu powinien być:
a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji,
b) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej,
c) zatankowany (min. 10 l paliwa)

4.5.3.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244425,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 244425,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244425,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Europejski Fundusz Leasingowy SA

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: CTC Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8970012657

7.3.3) Ulica: Legnicka 48 bud. C-D

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-202

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244425,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.