eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego do FinlandiiOgłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego do Finlandii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrala w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Oddział w Poznaniu, Oddział w Radomiu,Oddział w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015900539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pszczelińska 99

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 61 823 20 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poznan@cdr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cdr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego do Finlandii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de686c16-38d8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071827/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego do Finlandii, w tym usługi hotelarskie, restauracyjne, transportowe i szkoleniowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt finansowany z Dotacji Celowej SIR tj. II Schemat pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/84616/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/84616/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Pełen opis wymagań techn. i org. dot.
korespondencji elektronicznej znajduje się w Rozdz. VI SWZ. W ogłoszeniu zawarto wyciąg z uwagi na ograniczoną ilość możliwych
do wpisania znaków:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa przy użyciu platformy
zakupowej Marketplanet, zwanej dalej Platformą – pod adresem https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/ przy użyciu zakładki
„Korespondencja”.
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest po utworzeniu konta i znajduje się w
zakładce Baza wiedzy – Instrukcja dla Wykonawcy.
3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
4. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego, podaje adres e-mail, ustawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ”zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa do 3 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie składania oferty. Wykonawca wraz z potwierdzeniem
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy
skontaktować się z numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
6. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem
z ofertą), Wykonawca korzysta z zakładki „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania
Zamawiającemu, należy wybrać polecenie „Zadaj pytanie”. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy,
temat i treść pytania. Po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikacyjnym z obrazka Wykonawca klika
polecenie „Potwierdź”. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „Pytanie wysłane”.
16. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje.
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Adobe Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
17. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego (zwane dalej „CDR”) z siedzibą w Brwinowie (05-840) przy ul. Pszczelińskiej 99;
2. w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78-79 ustawy Pzp;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty i zawarcia umowy;
11. Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OP.ZROW.26.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego do Finlandii w dniach 16-22.10.2022 r. obejmująca w szczególności: przelot na trasie Polska – Finlandia – Polska, transport na terenie Finlandii, noclegi, wyżywienie, wykłady ekspertów polskich i zagranicznych, opiekę pilota, tłumaczenia oraz ubezpieczenie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

80522000-9 - Seminaria szkoleniowe

60400000-2 - Usługi transportu lotniczego

60210000-3 - Usługi publicznego transportu kolejowego

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-16 do 2022-10-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
A Cena brutto wykonania zamówienia - waga 60 pkt
B Odległość hotelu w Joensuu od stacji kolejowej lub przystanku autobusowego, na którym zatrzymuje się autobus jadący z lotniska- waga 20 pkt
C Osoba pełniąca funkcję tłumacza posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie rolnictwa lub ekonomii lub nauk pokrewnych - waga 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość hotelu w Joensuu od stacji kolejowej lub przystanku autobusowego, na którym zatrzymuje się autobus jadący z lotniska

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Osoba pełniąca funkcję tłumacza posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie rolnictwa lub ekonomii lub nauk pokrewnych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Rozdziałem XII SWZ oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 3 (słownie: trzy) kompleksowe usługi organizacji wyjazdów zagranicznych dla grupy min. 15 osób o wartości minimum 100 tys. złotych brutto każda (wartość jednorazowego wyjazdu), przy czym każdy z wyjazdów powinien obejmować zapewnienie noclegów, transportu oraz wyżywienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie musi być aktualne na dzień składania ofert;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ; Oświadczenie musi być aktualne na dzień składania ofert;
3) Stosowne Pełnomocnictwo (-a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów załączonych do oferty czy odpisu z właściwego rejestru;
4) dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5) wadium - jeśli jest wniesione w innej formie niż pieniężna,
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 7) – jeżeli dotyczy;
8) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę (wzór stanowi Załącznik nr 6) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego) – jeżeli dotyczy;
9) Oświadczenia i/lub dokumenty mających na celu wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ((jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) w osobnym pliku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1950 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
4. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK Oddział Poznań 36 1130 1088 0001 3116 2820 0004
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium w formie gwarancji powinno spełniać warunki określone w ust. 7 poniżej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców (patrz art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że oferta ta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).
c) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z pełnomocnikiem, którego należy wskazać w Formularzu oferty.
d) Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy z postępowania składa każdy ze wspólnie ubiegających się Wykonawców.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez jednego z Wykonawców kluczowych części zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zostały określone w paragrafie 9 Załącznika nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/84616/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.