eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI w.Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI w.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000951445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Kazimierza Jagiellończyka 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swiatowid.elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiatowid.elblag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI w.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7658e4f-3818-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021240/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. "Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE SWIATOWID odpowiadającej wyzwaniom XXI w.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt "Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI w. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://swiatowid-elblag.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: przetargi@swiatowid.elblag.pl) lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://swiatowid-elblag.ezamawiajacy.pl (przedmiotowe postępowanie znajduje się w zakładce “Aktualne”), przy czym przekazanie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, następuje tylko przy użyciu Platformy. Zasady składania ofert (z załącznikami) i oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp określone zostały w Rozdziale XIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Uwaga: Szczegółowa Instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest na Platformie w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych (innych niż oferta i składane wraz z ofertą) za pomocą poczty elektronicznej na adres email przetargi@swiatowid.elblag.pl.
2. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf" (podpis zewnętrzny XAdES), wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem (tj. łącznie plik podpisany i plik z podpisem).
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
4. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg, ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem PAdES.
8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otwarcia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9. 15. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://swiatowid-elblag.ezamawiajacy.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z siedzibą przy pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (M. Czarnocka – Kaptur),
kontakt: tel. 55 600-20-50, e-mail: daneosobowe@swiatowid.elblag.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr NP.261.3.2022 Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI w.”.
3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, między innymi Krajowej Izbie Odwoławczej w ramach prowadzenia postępowania odwoławczego.
4) Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2) celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania*
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Zamawiający dodatkowo informuje, że:
1) Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
2) Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W związku z powyższym Zamawiający oczekuje, że Wykonawca złoży oświadczenie o treści:
„Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”
(Wykonawca nie musi składać ww. oświadczenia w przypadku gdy nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NP.261.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego:
1) sprzęt nagłośnieniowy - system liniowy - 4 kpl.
2) system nagłośnienia bezpośredniego - ultrakierunkowego przesyłu głosu - 1 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342412-3 - Głośniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzula społeczna

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia mobilnego stanowiska do prezentacji aplikacji VR oraz stanowiska do animacji poklatkowej, postprodukcji i realizacji nagrań audio – wideo:
1) gogle VR - 1 zestaw
2) adapter bezprzewodowy do gogli VR – 1 zestaw
3) bateria do zestawu bezprzewodowego – 4 szt.
4) ładowarki do baterii do zestawu bezprzewodowego – 4 szt.
5) przewód HDMI – 2 szt.
6) skrzynia transportowa – 1 szt.
7) telewizor 55” – 1 szt.
8) stojak mobilny – 1 szt.
9) skrzynia transportowa na telewizor 55” – 1 szt.
10) komputer stacjonarny z 2 monitorami - 1 kpl.
11) oprogramowanie do montażu i udźwiękowienia materiałów wideo - 1 szt.
12) oprogramowanie do grafiki - 1 szt.
13) aparat fotograficzny typ 1 - 1 kpl.
14) zestaw mikrofonów do aparatu typ 1 oraz typ 2 - 1 zestaw
15) statyw teleskopowy z głowicą obrotową - 1 kpl.
16) dyktafon cyfrowy - 1 szt.
17) aparat fotograficzny do animacji poklatkowej – Typ 2 - 3 kpl.
18) obiektyw - 3 szt.
19) laptopy z systemem operacyjnym - 3 kpl.
20) oprogramowanie do animacji poklatkowej - 3 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

31158100-9 - Ładowarki do baterii

32581100-0 - Kabel do transmisji danych

18924000-2 - Kufry

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

39151100-6 - Stojaki

48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów

48322000-1 - Pakiety oprogramowania graficznego

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

32341000-5 - Mikrofony

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

32332100-0 - Dyktafony

38651100-4 - Soczewki do aparatów fotograficznych

30213100-6 - Komputery przenośne

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzula społeczna

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu ekranu LED:
1) Ekran LED - 1 kpl.
2) Oprogramowanie - 1 licencja
3) Laptop z oprogramowaniem – 1 szt.
4) Urządzenie przechwytujące sygnał wideo - 1 szt.
5) Kabel HDMI - 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

30213100-6 - Komputery przenośne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32581100-0 - Kabel do transmisji danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzula społeczna

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa drukarki wielkoformatowej - 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzula społeczna

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyświetlacza multimedialnego - 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzula społeczna

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. DOTYCZY CZĘŚCI I
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
I.1) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (dostawy), z których każde obejmowało dostawę sprzętu nagłośnieniowego, a wartość każdego z tych zamówień (dostaw) wynosiła co najmniej 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
I.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)*

II. DOTYCZY CZĘŚCI II
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
II.1) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (dostawy), z których każde obejmowało dostawę sprzętu komputerowego lub multimedialnego, a wartość każdego z tych zamówień (dostaw) wynosiła co najmniej 75 000,00 PLN brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
II.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 75 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

III. DOTYCZY CZĘŚCI III
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
III.1) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (dostawy), z których każde obejmowało dostawę sprzętu komputerowego lub multimedialnego, a wartość każdego z tych zamówień (dostaw) wynosiła co najmniej 220 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych)
III.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 220 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych)

IV. DOTYCZY CZĘŚCI IV
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
IV.1) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (dostawy), z których każde obejmowało dostawę sprzętu komputerowego lub multimedialnego, a wartość każdego z tych zamówień (dostaw) wynosiła co najmniej 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
IV.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

V. DOTYCZY CZĘŚCI V
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
V.1) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (dostawy), z których każde obejmowało dostawę sprzętu komputerowego lub multimedialnego, a wartość każdego z tych zamówień (dostaw) wynosiła co najmniej 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
V.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego, lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY CZĘŚCI I, CZĘŚCI II, CZĘŚCI III
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku dostaw powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku dostaw powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

DOTYCZY CZĘŚCI IV
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ocena w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

DOTYCZY CZĘŚCI V
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ocena w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy składającego ofertę na część III zamówienia wniesienia wadium w wysokości:
3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
UWAGA: w przypadku składania oferty na I, II, IV lub V część zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
PKO BP SA O/ELBLĄG 75 1020 1752 0000 0502 0130 7479
z dopiskiem:
WADIUM: dostawa sprzętu i wyposażenia RPO – cz. III
(NP.261.3.2022)
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się termin uznania kwoty na podanym wyżej rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien dokonać przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2)-4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (pliku).
7. Z dokumentu wadialnego złożonego w formie innej niż pieniądz musi wynikać wprost bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp.
8. Przedłożona przez Wykonawcę gwarancja lub poręczenie nie może zawierać postanowień, na mocy których gwarant/poręczyciel byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty.
9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy.
10. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 98 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron.
2. Zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) W przypadku gdy elementy dostawy przedstawione w ofercie w momencie dostawy:
a) nie będą dostępne na rynku lub
b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta, lub
c) będą zastąpione przez nowszy model lub wersję aplikacji wprowadzone na rynek przez producenta (bez konieczności wycofania starszego modelu czy wersji z rynku)
przewiduje się dopuszczenie nowszego lub lepszego modelu lub wersji oprogramowania, pod warunkiem że parametry techniczne będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia w następujących okolicznościach:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia lub niezależnych od stron (w szczególności wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej, np. klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu wyjątkowego), a także wynikających z nich konsekwencji mających wpływ na realizację zamówienia (np. opóźnienia dostaw związanych z wystąpieniem siły wyższej, w szczególności pandemii COVID-19),
b) w przypadku konieczności zastąpienia elementów dostawy innymi na warunkach opisanych w pkt. 1, jeśli konieczność wprowadzenia elementów zastępczych wymaga dłuższego czasu realizacji niż pierwotnie zakładany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:// swiatowid-elblag.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 15.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się - dotyczy wszystkich części zamówienia:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie na podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 1, następuje na okres trwania okoliczności tam określonych.

II. UWAGA UZUPEŁNIAJĄCA DOTYCZĄCA TERMINU REALIZACJI CZ. III ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega, że zamówienie określone w cz. III (dostawa systemu ekranu LED) będzie zrealizowane z zachowaniem wskazanego w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu terminu 14 tygodni (z możliwością skrócenia do 12 tygodni w ramach kryterium oceny ofert), jednak nie wcześniej niż 5 stycznia 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.