eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w KolbuszowejOgłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w Kolbuszowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363020205

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 111A

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkim.kolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgkim.kolbuszowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w Kolbuszowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d21f99fc-38d1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl www.zgkim.kolbuszowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl www.zgkim.kolbuszowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://www.zgkim.kolbuszowa.pl/category/zamowienia-publiczne/
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://www.zgkim.kolbuszowa.pl/category/zamowienia-publiczne/
3. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale VIII Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1.1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Kolbuszowej tel.172275 227 http://www.zgkim.kolbuszowa.pl/ e-mail zgkim@kolbuszowa.pl
22.1.1.2Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. Kolbuszowa jest Pan Wiesław Haraf : e-mail: iod1@zgkim.kolbuszowa.pl, tel. 17 227 52 27,
1.1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w Kolbuszowej w postaci skratek 19 08 01,oraz zawartości piaskowników 19 08 02
numer referencyjny nadany sprawie: 2/P/WKO/2022
prowadzonym w trybie: podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
1.1.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2019)., dalej „ustawa Pzp”;
1.1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.1.7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.1.8. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/P/WKO/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w Kolbuszowej w postaci skratek 19 08 01, oraz zawartości piaskowników 19 08 02.

Rodzaje oraz miejsca wytwarzania odpadów:
• Skratki – kod odpadu 19 08 01 miejsce wytwarzania odpadów : Oczyszczalnia Ścieków w Kolbuszowej ul Łąkowa ilość około 30 Mg za 12 miesięcy.
• Zawartość piaskowników – kod odpadu 19 08 02 miejsce wytwarzania odpadów: Oczyszczalnia Ścieków w Kolbuszowej ul Łąkowa ilość około 120 Mg za 12 miesięcy.

Wskazane ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie rocznych ilości powstających odpadów i przewidywanej ilości odpadów, przyjętymi dla celu skalkulowania ceny oferty. Z tytułu zmniejszenia ilości wywożonych odpadów w czasie trwania umowy, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.
Odbiór odpadów (piasku i skratek) odbywać się będzie w terminach ustalonych z kierownikiem Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej.
Zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2022r. poz. 699) przez gospodarowanie odpadami rozumie się - zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:
Dane techniczno-organizacyjne:
1) Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022. poz. 699).
2) Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru (numer rejestrowy) prowadzonego przez Marszałka Województwa, który pozwala na prowadzenie działalności polegającej na transporcie odpadów zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2022. poz. 699).
3) odpad o kodzie 19 08 02 zawartość piaskownika gromadzony jest w boksach, natomiast odpad o kodzie 19 08 01 skratki gromadzony jest w kontenerze typu KP- 7 .
4) Wytwórca odpadów własnym sprzętem (ładowarką) będzie wykonywał załadunek odpadu o kodzie 19 08 02 zawartość piaskownika na podstawione samochody.
5) Odbiorca odpadów będzie zabierał specjalistycznym samochodem kontener KP-7 wraz z odpadem o kodzie 19 08 01 skratki .
6) Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność i jest obowiązany do gospodarowania odpadem w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami w szczególności określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699.), wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
7) Z chwilą przekazania odpadów, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za odbiór, transport i zagospodarowanie, a zwłaszcza wynikającą z przepisów ochrony środowiska - art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2022r. poz. 699).
8) Odebrane skratki i zawartości piaskowników wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną na karcie przekazania odpadu przygotowanej w trzech egzemplarzach przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym wzorem.
9) W przypadku kontroli służb Inspekcji Państwowych w następstwie których dojdzie do nałożenia ewentualnych kar finansowych na Zamawiającego (jako wytwórcę), a wynikających z transportu i zagospodarowania odpadu niezgodnego z prawem lub warunkami zawartymi w umowie Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu równowartości tych kar na rzecz Zamawiającego.
10) Odbiór i wywóz w/w odpadów będzie realizowany przez Wykonawcę własnym środkiem transportu, w godz. od 700 do 1500 w dni robocze, w terminie do 3 dni, po każdorazowym otrzymaniu od Zamawiającego powiadomienia na piśmie (faxem lub emailem). Każdorazowy odbiór odpadów będzie potwierdzony przez Wykonawcę na Karcie Przekazania Odpadów.
11) Wykonawca powinien dysponować środkami transportu drogowego dostosowanymi do odbioru przedmiotu zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
12) Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu odbioru odpadów, celem zapoznania się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów.
13) Na żądanie Wykonawcy Zamawiający udostępni wyniki badań odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 wykonane przez akredytowane laboratorium oraz karty charakterystyki w/w odpadów.
14) Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania przedmiotu zamówienia stosownie do posiadanych zezwoleń. Sposób zagospodarowania przedmiotu zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
15) Wykonawca musi dysponować środkami transportu przystosowanymi do przewozu odpadów.
16) Zamawiający posiada wagę samochodową (stacjonarną). Ważenie każdorazowe transportu odpadu będzie odbywało się na wadze Zamawiającego (przy wjeździe i wyjeździe). Waga zlokalizowana jest na bazie ZGKiM w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 111 A .
Uwaga . Waga oddalona jest około 7 km od oczyszczalni ścieków .
17) Wykonawca przedstawi informację o planowanym sposobie i miejscu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
18) Podstawą do zapłaty za wykonanie usługi będą faktury wystawione przez Wykonawcę oraz dokumenty potwierdzające zważenie odpadu za miesiąc, w którym usługa została wykonana.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział II SIWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru ofert określono w Instrukcji dla Wykonawców
(Rozdział I SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia,
2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż: 300.000,00 zł.

4) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych/, jeżeli wykaże, że dysponuje następującą osobą:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w przedmiotowym zakresie.

b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie):
- przynajmniej 2 usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu poprzez odzysk skratek i piasku z oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda,
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w UZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia,
2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
b. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych/, jeżeli wykaże, że dysponuje następującą osobą:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w przedmiotowym zakresie.

b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie):
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykazu usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
/wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 1d -Rozdział I SWZ/

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) W przypadku, o którym mowa w pkt 7, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
b)Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy, jest możliwa w zakresie:
- wystąpienia siły wyższej;
oraz w przypadku:
a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
b) gdy utraci ważność jedna z decyzji związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadu;
c) zmiany podwykonawcy (dotyczy transportu) przy pomocy, którego Odbiorca wykonuje
przedmiot umowy.
d) w przypadku konieczności zmiany dopuszcza się możliwość zwiększenia/zmniejszenia ilości
usługi.
Wyliczenie wynagrodzenia:
 Zwiększenie wartości zamówienia nastąpi poprzez przeliczenie wartości usługi x ilość
dodatkowych usług.
 Zmniejszenie wartości zamówienia nastąpi poprzez przeliczenie wartości pojedynczej
niewykonanej ilości usług x wartość usług.
e) rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o wartość niezrealizowanego zakresu usługi.
Zamiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez
ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji – W takim przypadku wysokość wynagrodzenia
zostanie pomniejszona o wartość niewykonanych robót nie więcej niż 15%.
2. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.