eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobierzyce › Przebudowa dróg gminnych ul. Spacerowej oraz ul. Ogrodowej w m.Bąki wraz z budową chodników, rozbudową sieci wod-kan oraz budową kanalizacji deszczowej (II Postępowanie).Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych ul. Spacerowej oraz ul. Ogrodowej w m.Bąki wraz z budową chodników, rozbudową sieci wod-kan oraz budową kanalizacji deszczowej (II Postępowanie).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobierzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Pałacowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kobierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pkosim@ugk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ugk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych ul. Spacerowej oraz ul. Ogrodowej w m.Bąki wraz z budową chodników, rozbudową sieci wod-kan oraz budową kanalizacji deszczowej (II Postępowanie).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2a93973-38c6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039943/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa chodników w miejscowości Bąki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Logintrade
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami jest Platforma dostępna pod adresem https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Instrukcja obsługi platformy w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce INSTRUKCJE pliki: Rejestracja Wykonawcy na Platformie, Zadawanie pytań do postępowania oraz Udział w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
 Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Google Chrome 90
b) Mozilla Firefox 95
c) Opera 78
d) Microsoft Edge 92
 Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środkach dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przesłania na Platformę.
7. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: pkosim@ugk.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, z wyłączeniem ofert za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: pkosim@ugk.pl., przy czym za datę ich przekazania przyjmuje się datę ich otrzymania przez Zamawiającego. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2020r. (DZ.U. 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie dopuszcza sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dot. platformy przetargowej prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade: 71 787 37 27, e-mail: helpdesk@logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe oferentów i osób, których dane są przekazywane, określone w ofercie są przetwarzane w sposób określony w załączniku nr 7 do umowy, z którą oferenci zobowiązują się zapoznać.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły dostępne w załączniku nr 7 do umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RŚZiZP.271.49.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest przebudowa dróg gminnych ul. Spacerowej oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Bąki wraz z budową chodników, rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej.
2. Szczegóły w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć robót budowlanych w zakresie prac dot. przebudowy dróg, budowy chodników, wykonania zjazdów do posesji i zatok autobusowych oraz odwodnienia jezdni i chodników, przebudowy przepustów, budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowy sieci oświetlenia drogowego, budowy kanału technologicznego, wycinki drzew, uporządkowania terenu lub innych elementów związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamówienia te winny być opisane w protokole konieczności i zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy, w tym w szczególności zasad udzielania rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Kryteria oceny ofert określone przez Zamawiającego: cena ofertowa oraz okres gwarancji.
Udzielenie zamówienia nastąpi Wykonawcy, którego oferta nie będzie odrzucona oraz będzie ofertą najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów: ceny i okresu gwarancji tj. uzyska największą ilość punktów łącznie (C + D = O).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł.
W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę ubezpieczenia w innej walucie niż PLN, wówczas zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu NBP z pierwszego dnia okresu objętego ubezpieczeniem
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 500.000,00 zł
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunki określone w ppkt 1.1. a) tiret 2 Wykonawcy muszą spełniać łącznie;
b) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:
 dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa/przebudowa drogi publicznej o długości min. 1 000,00 m każda lub rozbudowa drogi publicznej o długość min. 1 000,00 m każda
oraz
 dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa/przebudowa sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 400,00 m każda lub rozbudowa sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o długość min. 400,00 m każda
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
oraz
• dysponuje personelem posiadającym uprawnienia i doświadczenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.:
Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia:
 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń
 kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Odnośnie ww. uprawnień, Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia budowlane – wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, odpowiednio w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania dot. art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy pzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Wymagane jest aby Wykonawca:
posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł.
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Wymagane jest aby Wykonawca:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 500.000,00zł
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Wymagane jest aby Wykonawca należycie wykonał, co najmniej:
 dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa/przebudowa drogi publicznej o długości min. 1 000,00 m każda lub rozbudowa drogi publicznej o długość min. 1 000,00 m każda
oraz
 dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa/przebudowa sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 400,00 m każda lub rozbudowa sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o długość min. 400,00 m każda
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia:
 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń
 kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
5) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonym w SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz.299 ze zm.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380 z dopiskiem – Wadium/ Przebudowa dróg gminnych ul. Spacerowej oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Bąki wraz z budową chodników, rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową kanalizacji deszczowej (II Postępowanie).
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa pkt 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa art. 125 ust.1 ustawy pzp tj. oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy stanowi załacznik do SWZ.
1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w umowie:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
b) działania siły wyższej, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia;
c) przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
d) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
e) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia umowy;
f) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
g) przebywania z powodu COVID – 19 na kwarantannie lub w izolacji osób wyznaczonych do realizacji zadania (…);
2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych (…);
3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane (…);
4) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę (…);
5) zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych (…);
6) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
7) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
8) zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia określonych w § 3 ust. 3 i 4 umowy (…)
9) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
10) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
11) zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym lub w przypadku wystąpienia robót zaniechanych(…);
12) wprowadzenie robót zamiennych które są konieczne ze względu na zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego;
13) odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia (zwiększenie/ zmniejszenie) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, na zasadach określonych w umowie (…);
14) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych robót budowlanych;
15) zmiana kwot budżetowych w ramach realizacji i odpowiednia zmiana
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
16) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego;
17) wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
18) w przypadku zmian:
• stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej (…),
• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
(…)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
19) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadku gdy poziom zmiany cen lub kosztów przekroczy 10% cen materiałów lub kosztów w stosunku do wartości z dnia składania oferty. (…)
Szczegóły w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma LOGINTRADE

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do oferty (Formularza ofertowego) Wykonawca załącza:
1.1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a oraz Załącznik nr 2a’ (dotyczy wspólników spółek cywilnych) do SWZ) w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
1.2 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1.3 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.4 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostepniającego zasoby, Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp tj. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 2b do SWZ).
1.5 Wadium jeżeli jest składane w formie określonej w Rozdz. XXI pkt 2 ppkt 2-4 SWZ.
2. Szczegóły w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.