eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabór › Dostawa wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze - meble na wymiar - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze
– meble na wymiar – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080098212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Zabór

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-003

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@gminazabor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://biblioteka.gminazabor.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze
– meble na wymiar – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aae7db78-380f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00230162/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze – meble na wymiar

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gbpzabor.naszbip.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
• miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal,
• poczta elektroniczna biblioteka@gminazabor.pl
• Skrytka ePUAP: GBPZabor
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty za pomocą poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
a) „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
b) „Formularz do komunikacji”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal: miniPortal (uzp.gov.pl)oraz w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych). Rekomendowany format danych .doc, .docx, .rtf, .pdf, .zip.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
10. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt. 9, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
12. Wykonawca podpisując podpisem elektronicznym ofertę oraz inne dokumenty przekazywane zamawiającemu może zastosować podpis zarówno w formacie pliku XAdES (typ zewnętrzny), jak i w formacie pliku PAdES.
W przypadku podpisu dokonanego w formacie pliku XAdES format xml dokumentu musi być przechowywany i przekazywany dalej z plikiem źródłowym zawierającym dane. Konieczne jest wysłanie pary plików: źródłowego i podpisanego. Przekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem jest równoznaczne ze złożeniem niepodpisanych dokumentów. W przypadku użycia formatu PAdES otaczający podpis zawarty jest w jednym pliku stanowiącym dokument podpisywany.
Pozostałe zapisy w SWZ pkt III

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Biblioteka Publiczna w Zaborze, adres: ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór, reprezentowana przez Dyrektora;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: biblioteka@gminazabor.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
Pozostałe zapisy w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GBP/371/03/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze, a także wniesienie wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze, w ramach projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”.
1.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki SWZ nr 1a - opis przedmiotu zamówienia, które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia oraz pozostałe zapisy w SWZ, w tym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
1.2. Ostateczne kolory wyposażenia do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
1.3. Zdjęcia zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia są jedynie poglądowe.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
1) Dokonanie podziału zadania na części wiązałoby się nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Ponadto ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dokonanie podziału zamówienia na części byłoby nieracjonalne i skutkowałoby wzrostem cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac z uwagi na zwiększenie kosztów po stronie wykonawców. Brak podziału przedmiotowego zamówienia na części nie ogranicza konkurencyjności.
2) Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE ).
3) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Celem wprowadzenia obowiązku podziału zamówień na części jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Brak podziału zamówienia na części nie skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu przez małych i średnich przedsiębiorców. Całość niniejszego zamówienia jest dostosowana do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw - podział na części nie służył temu, by wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom tego rodzaju przedsiębiorców.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
> ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie opisu przedmiotu zamówienia pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
> nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi – pod warunkiem, że oferowane rozwiązanie posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze jak rozwiązanie opisane przez Zamawiającego za pomocą nazw własnych lub znaków towarowych. W przypadku oferowania wyposażenia równoważnego – wykazanie jego równoważności spoczywa na Wykonawcy, który jest zobowiązany do udowodnienia, że oferowane wyposażenie w równoważnym stopniu spełnia wymagania opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Tym samym oferując rozwiązania równoważne w odniesieniu do danej pozycji opisanej w formularzu cenowym Wykonawca składając ofertę jest zobligowany do:
> oznaczenia cech charakterystycznych danego wyposażenia (np. przez podkreślenie innym kolorem lub przez użycie pogrubionej czcionki) potwierdzających zgodność oferowanego równoważnego wyposażenia z wyposażeniem opisanym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza +/- 10% różnicy wymiarów oferowanego wyposażenia, wszędzie tam, gdzie w załączniku nr 1a zostały podane/określone wymiary, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy.
7. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.
9. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wyposażenie na okres nie krótszy niż 24 miesiące (z zastrzeżeniem pkt XIII) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Gwarancja musi obowiązywać na wyposażenie wykorzystywane w bibliotekach.
11. Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymagania odpowiednich norm polskich, posiadać odpowiednie atesty, a także musi być dopuszczone do wykorzystania w bibliotekach.
12. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39156000-0 - Meble recepcyjne

39155000-3 - Meble biblioteczne

39155100-4 - Wyposażenie bibliotek

39151000-5 - Meble różne

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45421151-7 - Instalowanie kuchni na wymiar

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OCENA KOŃCOWA a) + b)
3. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 100,00 pkt.
4. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 24 miesięcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (elektronicznie):
1) Formularz oferty – wypełniony i podpisany – załącznik nr 1
2) Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 4
3) Oświadczenie, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, o niepodleganiu wykluczeniu, na dzień składania ofert – załącznik nr 2 do SWZ;
4) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt VI, ppkt 10 SWZ;
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udziele-nie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej):
10.1. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa wraz z ofertą, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający - oprócz zmian w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niezależnie od postanowień innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa normujących dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
1) terminów realizacji - zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy możliwa będzie
w przypadku:
a) wstrzymania dostaw lub przerw w dostawach, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) wystąpienia w trakcie wykonywania robót niekorzystnych warunków atmosferycznych, które w znaczny sposób opóźniłyby zakończenie dostaw,
c) gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19),
d) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
e) opóźnień w terminach realizacji zadania (obecnie w budynku biblioteki prowadzone są roboty budowlane), w ramach którego odbywa się zakup wyposażenia do biblioteki,
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
2) stawki podatku od towarów i usług - w przypadku ustawowej zmiany stawek oraz w konsekwencji zmiany kwoty brutto wynagrodzenia wynikającej z umowy, polegającej na jego podwyższeniu albo obniżeniu,
3) zlecania robót podwykonawcom – zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania świadczeń podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości świadczeń stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa zwłoki w realizacji przedmiotu umowy,
4) nazwy zadania, numeru konta bankowego Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę dostosowania umowy do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę - formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ - za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin dostawy i montażu wyposażenia – termin realizacji zamówienia do 28 dni od dnia od 15 listopada 2022.
4. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
a. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
b. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostka dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
(Art. 1 pkt 3 – W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2, stosuje się: wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021. Poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25)).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.