eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › "Rozbiórka krytej pływalni w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 6" w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja terenu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrołęce"Ogłoszenie z dnia 2023-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Rozbiórka krytej pływalni w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 6" w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja terenu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrołęce"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Ostrołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. gen. Józefa Bema 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.ostroleka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Rozbiórka krytej pływalni w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 6" w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja terenu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrołęce"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00909d4a-fed5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00354064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052988/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.27 Rewitalizacja terenu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego w Ostrołęce (po starym basenie)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242061

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KPZ.271.27.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na „Rozbiórce Krytej-Pływalni w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 6” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Terenu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrołęce”.
2. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
3. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1) Dokumenty Zamówienia zawierające: Specyfikacje Warunków Zamówienia, dokumentację techniczną, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej SST) wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia,
2) umowa,
3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeśli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W niniejszym postępowaniu Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 60 000,00 zł brutto, a cena najkorzystniejszej oferty wynosi 172 200,00 zł brutto. Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z przesłanką wymienioną w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 20

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.