eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcianka › Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynkach Sądu Rejonowego w Trzciance przy ul. Staszica 1 i ul. Staszica 3 oraz w Czarnkowie przy ul. Ppłk Orłowskiego 1Ogłoszenie z dnia 2022-09-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynkach Sądu Rejonowego w Trzciance przy ul. Staszica 1 i ul. Staszica 3 oraz w Czarnkowie przy ul. Ppłk Orłowskiego 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W TRZCIANCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Staszica 1

1.5.2.) Miejscowość: Trzcianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-980

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 352 89 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dyrektora@trzcianka.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynkach Sądu Rejonowego w Trzciance przy ul. Staszica 1 i ul. Staszica 3 oraz w Czarnkowie przy ul. Ppłk Orłowskiego 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e6a06fc-37f7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075283/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynkach Sądu Rejonowego w Trzciance położonych w Trzciance przy ul. Staszica 1 i 3 oraz w Czarnkowie przy ul. Ppłk Orłowskiego 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e6a06fc-37f7-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.trzcianka.sr.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Uprzejmie informujemy że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Biuletyn Zamówień Publicznych pod adresem https://ezamowienia. gov.pl/.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.gov.pl/ w zakładce „centrum pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna stanowi załącznik do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapoznanie się z klauzulą informacyjną

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D-360- 16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynkach Sądu Rejonowego w Trzciance położonych przy ul. Staszica 1 i 3 oraz w Czarnkowie ul. Ppłk Orłowskiego 1.
Przedmiot zamówienia winien być wykonany w oparciu o dokumentację techniczną projektowo-kosztorysową, której skany stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji i która zostanie w wersji papierowej udostępniona Wykonawcy; oraz w oparciu o istniejącą infrastrukturę, jeżeli będzie można ją wykorzystać. Dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji, ale muszą spełniać wymagania przedstawione z załączniku nr 7 do SWZ ( ustalone przez Ministerstwo Sprawiedliwości ). Przedmiot zamówienia winien być na ostatnim etapie prac połączony z systemem rejestracji czasu pracy funkcjonującym w Sądzie ( Rejestratory czasu pracy firmy Orcom).
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach w niniejszym postępowaniu. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części ze względów technicznych, organizacyjnych i celowościowych. Roboty budowlane stanowią całość z punktu widzenia celu, któremu mają służyć w ramach jednej jednostki. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia robót budowlanych w czynnym obiekcie, w sposób jak najmniej ingerujący w pracę Sądu Rejonowego w Trzciance, synchronizując ze sobą wyłączenia kolejnych pomieszczeń na jak najkrótszy czas. Ponadto podczas wykonywanych prac Wykonawca musi zabezpieczyć meble i sprzęt znajdujące się pomieszczeniach, a wprowadzenie kilku Wykonawców, w przypadku uszkodzenia mebli i sprzętu i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, może spowodować utrudnienia w ustaleniu sprawcy. Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz udziela gwarancji na całość zadania. Podzielenie zamówienia na części skutkowałoby tym, że zamawiający nie uzyskałby zamierzonego efektu, a co za tym idzie, nie mógłby zrealizować planowanych robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42961100-1 - System kontroli dostępu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującym kryterium:
a/ cena netto – waga wynosi 80 %
b/ termin wykonania dostawy i usługi – waga wynosi – 10 %
c/ długość terminu gwarancji wraz z bezpłatnymi przeglądami okresowymi – waga wynosi – 10%
Punkty za kryterium ceny będą obliczane wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------ x 80 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Punkty za kryterium termin wykonania zostaną przyznane w następujący sposób:
• Termin najkrótszy – 10 pkt
• Każdy pozostały termin wykonania po najkrótszym – 0 pkt
Punkty za kryterium długość terminu gwarancji wraz z bezpłatnymi przeglądami okresowymi:
• Termin najdłuższy gwarancji wraz z zapewnieniem bezpłatnych przeglądów konserwacyjnych – 10 pkt
• Każdy pozostały termin gwarancji krótszy od najdłuższego – 0 pkt
Punkty zostaną przyznane każdej ofercie . Punktacja ostateczna to suma ilości punktów przyznanych za kryterium ceny i za pozostałe kryteria. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, tj. o jak najwyższej ilości uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Oferent spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeśli przedstawi dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem postępowania w ciągu co najmniej 3 lat.
2 .Oferent jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, że nie był karany i nie toczy się wobec niego żadne postepowanie przygotowawcze oraz sądowe ( także w zakresie postępowania karnoskarbowego czy wykroczeniowego).
3 .Oferent jest zobowiązany przestawić oświadczenie lub zaświadczenie , że nie posiada zaległości w podatkach i składkach ZUS i jego wynagrodzenie nie będzie podlegało zajęciu egzekucyjnemu.
4. Oferent zobowiązany będzie do przedłożenia co najmniej 3 referencji, z których wynikać będzie, że wykonał co najmniej 3 umowy, których przedmiot jest tożsamy z przedmiotem postępowania , dla jednostek budżetowych lub komercyjnych o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł.
5. dysponuje lub dysponować będzie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne lub inne niezbędne do wykonania i podłączenia instalacji systemu kontroli dostępu a także do przygotowania dokumentacji powykonawczej w tym zakresie. Do oferty należy załączyć oświadczenie o dysponowaniu takim pracownikiem z uwzględnieniem informacji o uprawnieniach.
Ocena warunków: kwalifikacja spełnia/ nie spełnia warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru - zał. nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowody potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
2. Zamawiający, zgodnie z art.274 ustawy PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania oświadczeń i zaświadczeń wymienionych w pkt 11 SWZ , które zostaną potraktowane jako podmiotowe środki dowodowe, o ile Oferent nie złoży wszystkich oświadczeń i zaświadczeń razem z ofertą.
3. Ponadto Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej OC, o której mowa w pkt 15 SWZ jako podmiotowego środka dowodowego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający, zgodnie z art.274 ustawy PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania oświadczeń i zaświadczeń wymienionych w pkt 11 SWZ , które zostaną potraktowane jako podmiotowe środki dowodowe, o ile Oferent nie złoży wszystkich oświadczeń i zaświadczeń razem z ofertą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej OC, o której mowa w pkt 15 SWZ jako podmiotowego środka dowodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
10.000 zł
(słownie: dziesięćtysięcyzłotych 00/100),
Termin wniesienia wadium:
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania.
b/ Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
- wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia- Oferent przekazał Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej załączone do oferty.

c) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty, przy czym należy je wnieść na rachunek bankowy nr:
58 1130 1017 0021 1001 5990 0004
z dopiskiem "wadium – postępowanie w sprawie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynkach Sądu Rejonowego w Trzciance”

Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Te same wymagania, co w przypadku potencjalnego Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę treści wzoru umowy po negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia – termin może zostać wydłużony w drodze porozumienia stron ( zawarcie aneksu w tym zakresie), ale nie dłużej niż do 8 tygodni od daty podpisania umowy , oraz wielkości przedmiotu zamówienia – Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia (ograniczenia) przedmiotu zamówienia z powodu ograniczeń finansowych lub z powodu konieczności dokonania zmian w projekcie SKD z uwagi na uwarunkowania organizacyjne ze wskazaniem minimalnej wartości zamówienia oraz maksymalnej wartości zamówienia ( zawarcie aneksu w tym zakresie).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 60 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Trzech oferentów z najwyższą liczbą punktów

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dyrektor Sądu Rejonowego w Trzciance działa w imieniu i na rzecz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, na podstawie pełnomocnictwa
nr OIR-0133-37 /22 z dnia 15 września 2022r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.