eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › "Remont istniejącego Systemu Kontroli Dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim"Ogłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont istniejącego Systemu Kontroli Dostępu
w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000571501

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sądowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 640-78-03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.siedlce.so.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont istniejącego Systemu Kontroli Dostępu
w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8e509ad-37ee-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019860/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont istniejącego Systemu Kontroli Dostępu w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8e509ad-37ee-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 1)Platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/,
2) poczty elektronicznej Zamawiającego: email: anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl (nie dotyczy składania ofert) – w przypadku awarii lub niedostępności Platformy e-Zamówienia uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Platformą e-Zamówienia. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/. Szczegóły zostały określone w Rozdziale XIII - XIV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia możliwe jest pod warunkiem spełniania przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia – posiadanie:
1) Komputera PC o parametrach minimalnych Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 59.00 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Safari w ver. 11.1 i późniejsze, Microsoft Edge ver 11.0 i późniejsze,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
c) System operacyjny: MS Windows 7 i późniejsze lub OSX/Mac OS 10.10 lub Ubuntu 14.04. lub
2) Tabletu/Telefonu o minimalnych parametrach: 4 rdzenie procesora, 2 GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.03, umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) Przeglądarka Chrome w ver. 61 i późniejsze. Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych (przykładowo: .rtf, .doc, .docx, .pdf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tif, .png, .zip, .tar, .gz, .7z.) i przekazuje jako załącznik do: „Formularza do komunikacji” dostępny na Platformie e-Zamówienia. Ofertę należy złożyć sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły zostały określone w Rozdziale XIII - XIV SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania, w tym
w ofercie składanej przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest Sąd Okręgowy w Siedlcach reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce. Administrator informuje, że:
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Panem Michałem Kucharskim realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@siedlce.so.gov.pl.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Siedlcach zaangażowanych w proces udzielenia i realizacji zamówienia publicznego oraz będą udostępniane organom i osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu udzielenia
i realizacji zamówienia publicznego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Siedlcach.
5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych w procesie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne do skutecznego jego przeprowadzenia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie.
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej możliwa jest za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@siedlce.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wskazane w Rozdziale II pkt 5 SWZ prawa podlegają następującym ograniczeniom:
a) skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych (Art. 16 RODO) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
b) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(art. 18 RODO) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zpn-261-3/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 170992,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie istniejącego Systemu Kontroli Dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3. Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają: załącznik nr 1 do SWZ – Dokumentacja projektowa, b) załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

42961100-1 - System kontroli dostępu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt. (%),
2) Gwarancja (G) – waga kryterium 40 pkt. (%).
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) KRYTERIUM NR 1: Cena (C) – waga 60 pkt. (%)
Liczba punktów = ( Cmin/Co ) × 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (niepodlegających odrzuceniu)
- Co - cena podana w ofercie ocenianej
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ryczałtowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium „Cena (C)” wynosi 60.
2)KRYTERIUM NR 2: Gwarancja (G) – waga 40 pkt. (%)
Punkty za kryterium „Gwarancja” zostaną przyznane za okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanymi materiałami licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
W kryterium „Gwarancja” Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące zasady:
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
 Jeżeli okres gwarancji jest równy lub większy niż 36 miesięcy i mniejszy od 48 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 0 pkt.
 Jeżeli okres gwarancji jest równy lub większy niż 48 miesięcy i mniejszy od 60 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 20 pkt.
 Jeżeli okres gwarancji będzie wynosił 60 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 40 pkt.
a) Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym Formularzu ofertowym, tj. Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami. Należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyjmie do porównania ofert okres 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres krótszy od wymaganego, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) i poprawi omyłkę zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
b) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium „Gwarancja (G)” wynosi 40.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub remoncie Systemu Kontroli Dostępu w budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/00). Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w ramach jednej umowy. Przez zamówienie wykonane należy rozumieć:
 zamówienie rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
 zamówienie zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje jedną osobą legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Środki dowodowe złożone wraz z ofertą mające na celu wykazanie równoważności oferowanych urządzeń lub materiałów w celu wykazania równoważności (jeżeli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 2. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, w Rozdziale XI ust. 8 (jeżeli dotyczy), w Rozdziale XII ust. 4 (jeżeli dotyczy) SWZ. 3)zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (jeżeli dotyczy), 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W treści pełnomocnictwa należy wskazać co najmniej nazwę postępowania, dane wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz zakres czynności do, których umocowanie będzie miał pełnomocnik.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 i 2 SWZ składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. 3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział VIII ust. 2 pkt. 4 lit. b) dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia (Rozdział VIII ust. 2 pkt. 4 lit. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek określony w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 4 lit. a) SWZ muszą spełniać ci z Wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ).
5. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy).
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.