eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Smołdzino › Przebudowa drogi gminnej na działce nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturąOgłoszenie z dnia 2023-08-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Smołdzino

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Smołdzino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000551763

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 3

1.5.2.) Miejscowość: Smołdzino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-214

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 59 811 72 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@smoldzino.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.smoldzino.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2228016b-feeb-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2228016b-feeb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00353143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000802/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi gminnej nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239930

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP1.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na działce nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) roboty przygotowawcze,
2) wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej,
3) wykonanie mijanki z kostki brukowej betonowej,
4) wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej,
5) wykonanie poboczy,
6) montaż oznakowania drogowego,
7) montaż lamp solarnych parkowo – drogowych,
8) wycinkę drzew,
9) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.
3. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączony do SWZ przedmiar robót pełni rolę informacyjną i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w opisie przedmiotu zamówienia lub z nich wynikające nie są robotami dodatkowymi. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, iż przy wycenie oferty nie uwzględnił on wszystkich prac wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany zgodnie z art. 103 Ustawy za pomocą dokumentacji projektowej, STWiORB, które stanowią załączniki do SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w SWZ.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1804988,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1977000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1804988,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Chadacz Artur - FLOOR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 220470528

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1804988,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.