eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonka › Wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1 za wodą zwykłą na dz. ewid. nr 4067/31 w obrębie utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka, gmina JabłonkaOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1 za wodą zwykłą na dz. ewid. nr 4067/31 w obrębie utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka, gmina Jabłonka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JABŁONKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-480

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1 za wodą zwykłą na dz. ewid. nr 4067/31 w obrębie utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka, gmina Jabłonka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-685e21a9-342f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031891/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1 za wodą zwykłą na dz. ewid. nr 4067/31 w obrębie utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka, gmina Jabłonka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawca odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu następujących narzędzi:
przy użyciu portalu https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka
oraz poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl lub zpubliczne@jablonka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z ww. instrukcją i postępować ws zasad
w niej wskazanych.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Rozdziale 20 i 24 SWZ .
Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane:
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podmiotowe środki dowodowe oraz
inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), składa się w
formie elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): • administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Jabłonka, ul. 3 – go
Maja 1, 34 – 480 Jabłonka;
• Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jabłonka kontakt: e-mail: iod@jablonka.pl, telefon 18/2611100;
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji nr RINT.271.1.31.2022 „Wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1 za wodą zwykłą na dz. ewid. nr 4067/31 w obrębie utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka, gmina Jabłonka Podstawę prawna
przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydanych na jej podstawie akty wykonawcze, a
także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy lub dłuższym, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów; Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy
złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
• obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
• Wykonawca posiada:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Wykonawcy:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RINT.271.1.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1 za wodą zwykłą na dz. ewid. nr 4067/31 w obrębie utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka, gmina Jabłonka” zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.
2. Zakres robót, czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie odwiertu hydrogeologicznego do głębokości 150m p.p.t. w miejscowości Jabłonka, gmina Jabłonka, powiat nowotarski zgodnie z Decyzją znak: OŚ.6530.21.2022.BL z dnia 29.06.2022r zatwierdzającą projekt robót geologicznych opracowany przez geologa mgr inż. Marka Juszczaka z 14 maja 2022r.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- realizowanie robót geologicznych wyłącznie pod kierownictwem osób posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania i kierowania pracami geologicznymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, BHP wykonawcy prac oraz ochrony środowiska
- Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do robót geologicznych wykonywanych na głębokości większej niż 100m stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakładu górniczego i jego ruchu, które należy uwzględnić przed planowanym zakresem robót
- zabezpieczenie terenu, placu robót dz. ewid. nr 4067/31 w m. Jabłonka gdzie ma być wykonany
otwór wiertniczy 0-1
- Miejsce wiercenia otworu w terenie należy wyznaczyć komisyjnie z udziałem geodety, przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i nadzoru hydrogeologicznego. Z czynności tych należy sporządzić protokół.
- wykonanie otworu wiertniczego 0-1 do głębokości 150mp.p.t średnicy 311 mm i 216mm, prób z urobku w trakcie wiercenia – co 1m, filtru z rur PVC o średnicy 140mm na długości 3x8,0mb - czynna część filtra, pompowania oczyszczającego przy depresji S=Hmax do czasu uzyskania czystej wody, wolnej od zawiesiny mechanicznej, lecz nie krócej niż 24 godziny, pompowania pomiarowego przy trzech ustalonych depresjach: S1=1/3 Hmax w czasie T1=12h, S2=2/3 Hmax w czasie T1=12h, S3=Hmax w czasie T1=24h, pobranie próby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej(barwa, mętność, zapach, przewodność elektryczna właściwa, siarkowodór, ogólny węgiel organiczny, jon amonowy, azotany, chlorki, fluorki, mangan, żelazo, siarczany, sód, potas, wapń, magnez, twardość, zasadowość, Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, enterokoki),
- wykonanie pomiaru geodezyjnego rzędnej terenu przy otworze oraz współrzędnych geograficznych i topograficznych otworu wraz z inwentaryzacją powykonawczą z wprowadzeniem danych go zasobów geodezyjnych,
- pozostawienie terenu działki, na której wykonywany będzie otwór w stanie niepogorszonym
- Zamawiający w porozumieniu z nadzorem geologicznym może w każdej chwili przerwać wiercenie w przypadku stwierdzenia wystarczającej ilości wody na głębokości mniejszej niż projektowana. W takim przypadku konstrukcję zafiltrowania należy dostosować do głębokości odwiertu

3. Dokumentacja obejmująca decyzję i projekt robót geologicznych stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 10 do SWZ Projekt robót geologicznych
4. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
Główny przedmiot:
CPV: 45262220-9 Wiercenie studni wodnych
5. Wymagany okres gwarancji:
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały – minimum 36 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót
UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam). Okresy rękojmi i gwarancji jakości stanowią kryterium oceny ofert

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) Kryterium „cena oferty brutto” (Kc) – 60 pkt
b) Kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” (Kg) – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (Kg)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający w zakresie warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania/realizacji zamówienia tj. odpowiedzialnymi za kierowanie robotami/pracami geologicznymi - lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; (Załącznik Nr 9 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp), zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp):

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
- chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty lub oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;
Dotyczy również wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
którym mowa w Rozdziale 16 ust.3 pkt 1) SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
Rozdziale 16 ust. 3 SWZ, w § 4 ust. 1 Rozp., o których mowa w art. 128 ust. 6 ustawy lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków, o których mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
(...) CIĄG DALSZY zawierają zapisy Rozdziału 17 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp):
2.1.wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ);

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
A: Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY
- którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
3.1 OŚWIADCZENIE WSTĘPNE (art. 125 ust 1 ustawy Pzp),
- załącznik nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 13 ust. 2 SWZ
- załącznik nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego Rozdziale 14 ust. 1 i Rozdziale 15 ust 1 SWZ.
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.
3.2 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów
- wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3.3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE
ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być
podpisane przez każdego z wykonawców występujących wspólnie.
3.4 PEŁNOMOCNICTWA
Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy):
a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru -
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1 Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 niniejszego Rozdziału SWZ powinny być złożone przez każdego
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie 5.2 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy Pzp,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117
ust. 4 ustawy Pzp) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
6 do SWZ. 5.3 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia - patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ.
Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika stanowi załącznik nr 5 do SWZ) musi zawierać w
szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, wskazanie
ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców.
Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą.
Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy
załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania
wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z
Krajowego Rejestru Sądowego lub
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo zaświadczenie
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2020.2296). Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniana przez upełnomocnionego. 5.4 Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna
spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 24 ust. 3 pkt 3.2 SWZ, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 24 ust 3, pkt. 3.1. SWZ
zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.
5.6 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.7 Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres
wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie
Pełnomocnika tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów
(inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego (jeżeli dotyczy).
2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy –na wniosek Wykonawcy w
postaci pisemnej zgody Zamawiającego
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy
2.1.4. Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym
stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia
publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez
Zamawiającego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczących kierownika budowy i robót, oraz inspektora
nadzoru
2.1.6. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
2.2. W zakresie terminów wykonania:
2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:
a) zawieszenie robót przez Zamawiającego b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych,
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywania odbiorów (w przypadku
wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz
uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (np. ciągłe opady atmosferyczne,
niska lub wysoka temperatura powietrza)
W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokół określający przyczynę
zmiany i określony nowy termin realizacji zadania.
c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego
d) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót
e) zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie
f) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych
g) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych
h) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego
umową terminu realizacja zamówienia publicznego, tj. wystąpienie wyjątkowego zdarzenia lub
okoliczności, warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania
robót,
i) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy
przez doświadczonego wykonawcę robót, koniecznych do wykonania podstawowego zakresu
zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian ilościowych do przedmiaru robót na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zmian technologii wykonania robót lub zmiany
materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie
pogorszonych standardów jakościowych,
j) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektonicznobudowlanej
np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytków itp. wydanych stosownie
do ich właściwości;
k) przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych instytucji
branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
l) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., chyba że
nastąpiło to z winy Wykonawcy
ł) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami,
do których przekazania był zobowiązany
m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba że nastąpiło to z winy
Wykonawcy
n) zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub
harmonogramu pracy
2.2.2 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: DALSZY CIĄG ZAŁĄCZNIK NR 7 DO swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.