eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Garbatka-Letnisko › Budowa oświetlenia i systemu nawadniania boiska sportowego w Garbatce-Letnisku"Ogłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia i systemu nawadniania boiska sportowego
w Garbatce-Letnisku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Garbatka-Letnisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223623

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skrzyńskich 1

1.5.2.) Miejscowość: Garbatka-Letnisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-930

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486210194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@garbatkaletnisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.garbatkaletnisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminagarbatka-letnisko.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia i systemu nawadniania boiska sportowego
w Garbatce-Letnisku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c1c8aec-171b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296947/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIB.IZP.271.1.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 250250 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia boiska sportowego o długości trasy 431 metrów na głębokości min. 70 cm, słupy oświetleniowe metalowe/aluminiowe na prefabrykowanych fundamentach o wysokości do 12 m - 6 kpl. Przejścia poprzeczne z istniejącą infrastrukturą wykonane w rurach ochronnych. Dostęp do projektowanych urządzeń od strony drogi gminnej i ciągów pieszych.

2. Nawodnienie boiska:
1) Teren do nawodnienia (wymiary przybliżone z dokładnością do 1m):
- cały plac boiska - 130x80 metrów
- płyta boiska - 102x62 metrów
2) przyłącze:
- sieć miejska (gminna) doprowadzenie rurą ciśnieniową fi40
- przyłącze w pobliżu płyty boiska (między ławkami dla rezerwowych)
- do wymiany wodomierz na większy przepływ przynajmniej 2"
- ciśnienie 4-6 atmosfer
3) Nawodnienie
- od 13 do 18 zraszaczy z zasięgiem minimum 18 metrów
- zasilanie do zraszaczy rurą ciśnieniową minimum fi 40
- sterownik z WI-FI przy budynku technicznym
- możliwość sterowania przez smartfon
- rozdzielone strefy podlewania minimum 6 sekcji
- max 3 zraszacze w sekcji
w załączeniu wizualizacja poglądowa nawadniania boiska


3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje:
- Dokumentacja Projektowa: PT, PB, ST
- OPZ pkt. 2
- Przedmiar – materiał pomocniczy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 4

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 323000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 427890,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 323000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AKCES ENERGO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5342541090

7.3.3) Ulica: Kazimierza Pułaskiego 76

7.3.4) Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

7.3.5) Kod pocztowy: 05-510

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 323000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.