eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › Budowa drogi gminnej w Topolinku o dł. 385 mOgłoszenie z dnia 2023-08-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej w Topolinku o dł. 385 m

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świecie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351067

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 124

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 333 23 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@swiecie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiecie.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej w Topolinku o dł. 385 m

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12d6081c-0452-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00352471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012589/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Budowa drogi gminnej w Topolinku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249541

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR-IN.271.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 723045,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o długości 385 m. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Świecie, w obrębie - Topolinek.

2. W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:
- wykonanie wykopów/nasypów,
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- ułożenie warstwy geotkaniny wzmacniającej polipropylenowej 150KN/m,
- wykonanie warstwy wiążące z betonu asfaltowego AC16W
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
- przełożenie hydrantu naziemnego,
- zabezpieczenie kabli teletechnicznych
- oznakowanie poziome oraz pionowe drogi
- wykonanie robót wykończeniowych.
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do:
- wytyczenia geodezyjnego oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Przedmiot zamówienia finansowany jest w części ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Inwestycja będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wykonanie nowej nawierzchni bez ubytków oraz kolein z jednolitego materiału nawierzchni.
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – dokumentacja techniczna.
6. Przedmiar robót znajduje się w Załączniku Nr 2A do SWZ.
7. W przypadku określenia w dokumentacji technicznej, w szczególności stanowiącej Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 2A do niniejszego SWZ, przedmiotu zamówienia przez wskazanie technologii, producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Zastosowanie produktów równoważnych w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń, rozwiązań równoważnych musi zostać załączony do oferty, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 988417,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1133449,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 988417,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Drogowo Mostowy Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5590000451

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 78/1

7.3.4) Miejscowość: Świecie

7.3.5) Kod pocztowy: 86-105

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 988417,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.